Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané oto

Nalezeno 22 příspěveků, 4 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.08.2007 08:22

Otrokářský systém vrcholí

Konspirace a eugenika z 2SV.

oto 83.?.?.?

Pán Škapík - K tomu Vášmu príkladu "fenoménu manipulácie más z 2SV o zevedení výuky o árijskej rase" nájdete racionálnu odpoveď v prácach Grigoria Petroviča Klimova s odkazmi aj na zdroje z archívov NKVD, GESTAPA, CIA ...

Ponúkam ukážku z dokumentu "O genetickej očiste bielej rasy" podpísanej v Moskve dňa 11.11.1938 ktorý je uložený kompletne v archíve ÚV KSSZ vo fonde č.13.
Odcitujem pre vás najzaujímavejšiu časť paragraf 2 a časť z Protokolu č.1 k Memorandu.
""
Generálna dohoda o spolupráci,vzájomnej pomoci, miestnej súčinnosti.
N-árodný K-omisariát V-nútorných vecí (D-el) Zväzu SSR, ďalej v texte NKVD,v osobe náčelníka Hlavnej správy národnej obrany, komisára národnej obrany 1.-vej úrovne Lavrentija Beriju, z jednej strany, a Hlavné vedenie obrany Nacionálnosocialistickej robotníckej strany Nemecka v osobe náčelníka štvrtého oddielu (GESTAPO) Henricha Müllera na zakladaní ochrany Č.1-448/12-1 z 3.11.1938 vydaného vedúcim Hlavnej správy obrany Ríšskeho vodcu SS Reinharda Heidricha, ďalej v texte GESTAPO, z druhej strany.
Uzavreli nasledovnú generálnu dohodu o spolupráci,vzájomnej pomoci, miestnej súčinnosti medzi NKVD a GESTAPOM.
....
Memorandum pozostáva z deviatich paragrafov a dvoch protokolov.
Paragraf 2.
Bod 1. NKVD a GESTAPO bude rozvýjať svoje vzťahy v mene prehlbovania družby a spolupráce medzi našimi štátmi.
Bod 2. Strany budú viesť spoločný boj so všeobecnými základnými nepriateľmi: medzinárodným židovstvom, jeho medzinárodným finančným systémom, judaizmom a judaickým svetonázorom; degeneráciou ľudstva,

v mene ozdravenia bielej rasy a vytvorenia eugenických machanizmov rasovej hygieny.

Bod 3. Druhy a formy degenerácie, podliehajúce sterilizácii a zničeniu,
strany definovali doplniteľným protokolom č. 1, tvoriaci nedeliteľnú súčasť memoranda.

Protokol č. 1.
Príloha k Memorandu zo dňa 11.11.1938 medzi NKVD a GESTAPO-m.
Okrem všetkého ostatného sa strany dohodli,že v paragrafe 2 a 3 podpísaného Memoranda ide o nasledovné druhy klasifikácie degeneratívnych príznakov ako: ....
….
21 декабря 1938 года,
город Москва, НКВД СССР,
N 00134/13
""
http://klimov.bravehost.com/html/13dept.html

141348

23.08.2007 21:25

Jak se rodí New World Order

RE: Ryba smrdí vždycky od hlavy

oto 83.?.?.?

Dovolím si doplniť pár detailov.
Zhruba 20 rokov pred VFR bola ukončená činnosť cirkevnej inkvizície a juden boli oficiálne pripustení do občianskej spoločnosti.
Avšak filozoficky sa tento proces začal od bitky pri Grünwalde, keď mocichtoví pochopili, že silou - ohňom a mečom, proti bielej rase - "Germánom" a Slovanom neuspejú.
Mešce výdatne používali už so spustením reformácie - všetky protihabsburské povstania (za účelom rozbiť C+K) boli hlavne cez Švajčiarsko slušne dotované.
Nakoniec aj Košutova fašistická revolúcia šla s ich výdatnou pomocou s predohrou cez dotovaných maďarských (a iných) jakobínov, výrobou "národných jazykov" v monarchii ...

Tá "Vzpoura deprivantú" jej záver - "že defektní, bezcharakterní lidé rostou geometrickou řadou, protože slušní lidé vymírají," - je predovšetkým o genetike, zlej dedičnosti, podpore mocných k bio-degenerácii bielej rasy!

Chýba nám rozumná štátom riadená výchova k rodičovstvu s eugenikou, správnym výberom partnerov pre potomstvo.
(nemiešať rasy!)

Z knihy Protokoly sovietskych mudrcov od Klimova:
1-vý postulát Kalmikova.
90% všetkých zločinov, ako hospodárskych, tak aj politických, 90% všetkých ziel a bied rodu ľudského, počínajúc jednoducho rozvodom muža a ženy a končiac svetovými vojnami či revolúciami, sú výsledkom zlej dedičnej degenerácie, ktorá pozostáva z psychických chorôb a sexuálnych zvráteností.
...5-ty postulát Kalmikova.
Dvojpohlavní ľudia sú dvojtvárni ľudia. Ak sú to ženy, tak sú neverné. Ak sú to muži, tak sú to falošní priateľia, ktorí ťa v ťažkej chvíli zaprú či predajú. Je to zviazané s rozštiepením osobnosti, to je to, čo sa kedysi správne nazývalo skrytou splývajúcou schizofréniou.

ŠALAMÚNOVÉ AXIÓMY
1-vý axióm Šalamúna.
Boží národ - to je permanentné kríženie degenerátov zo všetkých štátov, kde sa boží národ zatmolil po 4 tisíc rokov. Je to svojho druhu umelý národ, alebo sekta, ktorá žije na úkor kríženia s degenerátmi z okolitého prostredia. Pripomínam, že v samotnom prvopočiatku boli vyhnaní z Egypta ako skupina sexuálne chorých ľuďi. Takže jevreji si len myslia, že sú jevreji.

Filozofické pravidlá diabla
...
20) Diabol je piatou kolónou všetkých období a všetkých národov. Zradcovia. V princípe psychicky nevyrovnaní, večne nespokojní ľudia.
21) Diabol - to je stranou strán a zväz zväzov. Toto pravidlo je neobyčajne náročné. V každej strane alebo zväze bude viac ako 50% kinsiáncov. 52-54% podľa dr. Kinsiho, rôzni impulzanti, ktorí majú také i onaké homo-impulzy. Títo impulzanti vytvoria v rámci vlastnej organizácie svoju vlástnú "vnútornú líniu" a takýmto spôsobom sa dostávajú do čela ľubovoľnej organizácie. Tak to bolo s bolševikmi, menševikmi, esermi, kadetmi, Dočasnou vládou atď. (skupinový altruizmus na najnižšej úrovni, preto sa "normálni" - zdraví jedinci vyhýbajú rôznym "spolkom")

142457

27.08.2007 18:34

Jak se rodí New World Order

RE: Autor nesnese kritiku?

oto 83.?.?.?

Vážený autor.
Dovolím si Vás trochu poopraviť s informáciami, ktoré podávate pod hlavičkou, ako "pravdivé" a súčasne oponovať Vášmu výroku: " .. určitě by Vám neuteklo, že je pravdivý, … - TAK BY POPISOVANÁ ZVĚRSTVA NEMOHLA FUNGOVAT.", že je čiastočne pravdivý.
Predovšetkým: tieto "zverstvá" fungujú nezávisle na médiách!
Médiá nás i nich informujú spravidla neskoro, alebo naopak sú využívané na cielenú manipuláciu más vzbudiť "cielené vášne".
Zverstvá sú výsledkom činnosti psycho-patologických osôb, alebo skupiniek.
Takéto zverstvá sú známe už z čias antiky a také, či podobné fungujú aj dnes, ale médiá nás o nich nie vždy informujú. Občas sa objavia zprávy o nich, ale spravidla len ako špička ľadovca. Médiá ich využili a využívajú na manipuláciu más v záujme cieľov mocných a podľa toho informáciu podajú, aby bola pre, či proti.

Iný zdroj k Vašej informácii : "Autá smrti" nebol vynález Nemcov, ako je v článku uvedené .
Z knihy: A.Solženicyn Dvě stě let pospolu II. Str.235
V roku 1990 sa objavila šokujúca správa, z ktorej sme sa dozvedeli, že jedinečné „autá smrti“ neboli vynájdené u Hitlera za 2SV, ale na sovietskom NKVD r.1937.
Vynašiel ich (a iste nie sám,bol však organizátorom vynálezu) – Isaj Davidovič Berg, administratívny vedúci hospodárskeho odelenia NKVD Moskovskej oblasti. A preto je niekedy dôležité vedieť, ktorí ľudia zaujímajú aj miesta nie zrovna najvyššie. Stalo sa, že ID Berg dostal príkaz splniť rozhodnutie „trojky“ správy pre moskovskú oblať – a Berg ten príkaz do bodky splnil: vozil ľudí na popravu. Keď však v moskovskej oblasti začali zasadať súčastne tri „trojky“, popravčie čaty to už nezvládali.
Tu niekto prišiel s nápadom: obete zvliecť donaha, spútať ich, zapchať im ústa a nahádzať ich do krytého nákladiaku, zvonku maskovaného ako dodávka chleba.
Pri prevoze sa výfukové plyny púšťali do vnútra – a než sa došlo k vzdialenej vykopanej jame, boli už vezni „hotoví“.
Sám Berg bol krátko nato popravený 1939 – samozrejme, nie z týchto zločinov,ale z obvinenia zo „sprisahania“.
A v roku 1956 bol úspešne rehabilitovaný, napriek tomu, že v jeho vyšetrovaciom spise aj vtedy bola a do dneška zostala a bola novinármi prečitaná história onoho vražedného vynálezu.
Zdroj : J.Žirnov, „Procedura kazni nosila oemezytělnyj charakter“, uverejnené v Komsomolskaja pravda 28.řijna 1990 str.2

Doplňujúce info: Vynálezca "Cyklónu B" z článku:" Smrť z laboratória."
Geoepocha č.14 /2004 str. 86-87 www.geo.de
Fritz Haber (1868-1934) - považoval plyn za "humánnu zbraň".
V 1919 dostal Nobelovu cenu za objav amoniakovej syntézy.
Laboratóriá pod jeho vedením pracovali na vývoji bojových plynov.
Nasadenie chlóru pod jeho velením a neskôr 50-krát jedovatejšieho "horčičného plynu" pri Ypperi.
Jeho manželka sa po jeho "triumfálnom návrate" z plynovéh...

Automaticky kráceno

142666

27.08.2007 19:14

Jak se rodí New World Order

RE: Autor nesnese kritiku?

oto 83.?.?.?

Pokračovanie:
Jeho manželka sa po jeho "triumfálnom návrate" z plynového bojiska zastrelila.
V 20-tich rokoch vyvinul aj "Zyklon B" , ako prostriedok na boj so škodlivým hmyzom.
Jeho príšerného nasadenia sa už nedožil.
Ako jude stráca svoju pozíciu vedúceho vývoja na Keiser-Wilhelm-inštitúte, odchádza do Anglie a tam zakrátko zomiera.

V Babom Jari (Ukraina) bolo exhumovaných cca 200.000!
slovom dvestotisíc zavraždených, z toho asi 35.000 bolo jevrejov z 2SV, zbytok z obdobia ruskej revolúcie cca 100.000 a 65.000 nejevrejov z 2SV.
Prečo ale "celý svet oplakáva" len tých 35.000 jevrejov? A v mádiách sa píše len o nich?
Tých 100.000 z 2SV pomáhal zabíjať Kijevský veliteľ skrytý položid.
Jeho brat taktiež skrytý položid pomáhal vyvraždiť 100.000 jevrejov na pobaltí.
Bol začiatkom 90.rokoch nájdený a popravený!.

Taktiež je dobré poznať, ako boli zakladané KZ.
Ako prvý bol založený KZ Dachau, do ktorého boli umiestňované osoby z psychiatrických liečební, homosexuáli, prostitútky, komunisti, anarchisti, terorosti, kriminálne živli, povaľači …
A za veliteľa tohoto tábora bol Göringom menovaný jeden pacient z psychiatrickej liečebne!
Viete si domyslieť, aká bola potom štruktúra a "prevádzka" takéhoto KZ a že slúžila z avzor zriadenia iných KZ, o tom niet pochýb.
Potom sa nemožno čudovať, že sa tam diali "veci", nad ktorými ostáva normálnemu človeku rozum stáť! Vrátane beštiálnych príkladov z uvedeného článku.

Čo sa dialo v procesoch a väzniciach po vojne v ČSR netreba rozpisovať!
Psychopatologické osoby si aj tu došli na svoje.
Ukážky z rozpadu Juhoslávie sú taktiež zdrvujúce.
Ale aj "humanitné bombardovanie" istého račkujúceho je vlastne to isté.
Atď.
Psychopatológia mnohých politikov a ich mediálnych prisluhovačov si zasluhuje nielen pozornosť, ale aj permanentnú kritiku, odsudzovanie a hlavne nekompromisné trestanie.

142668

27.08.2007 21:47

Švejk nebo Hus?

Jak je to vlastně: Hus či Husa?

oto 83.?.?.?

Je to len náhoda, že spájate Švejka s Husom, typický český humor s vážnou filozoficko-náboženskou tématikou minulosti?
Viete mi uvieť zdroj, kde sa dá dozvedieť pôvod mena Hus v češtine z 15.storočia?
V češtine sú mi známe pojmy: "house,husa", ale nie "hus".

142676

29.08.2007 10:28

Švejk nebo Hus?

RE: Jak je to vlastně: Hus či Husa?

oto 83.?.?.?

Vážený Herr bohemus Robocrep.
Ide mi o etymológiu tohoto slova (Hus;Husinec) v češtine z daného obdobia.
Viete mi uvieť zdroj, kde sa dá dozvedieť pôvod mena Husinec v češtine z 15.storočia?
Resp. uviesť príklady analogicky tvorených priezvisk u iných osôb z daného obdobia?
Hus-inec; Husa-cinec; Hous-inec; House-nec …
s pozdravom oto

142749

03.09.2007 22:55

Proč se lidé bojí těch, kteří debatují o „holocaustu“?

RE: k popírání HOLOCAUTU

oto 83.?.?.?

Pán Skapík, židia nie sú národ v zmysle jeho definície.
História ľudí by určite nejaká bola aj bez nich.
Viete mi uviesť ako židia zachránia ľudí?
Mne sú viac známe príklady z histórie ľudstva v opačnom zmysle.
Kto netrpel vo vojne? Všetci priami účastníci trpeli a mnohonásobne viac ich aj zomrelo ako židov!
Hovoria Vám niečo pojmy: "žido-boľševizmus"?
"Červený teror" - hórd Béla Kúnu(Kohna)?
Viete koľko utrpenia, sĺz, žiaľu a smrti tieto bandy priniesli?
V médiách sa občas objavuje plač nad 35.000 jevrejmi z Babieho Jaru. Ale že tam bolo exhumovaných dohromady aj cca 165.000 Ukrajincov, Rusov - nejevrejov, o tom sa nejako nepíše.
A že z tých 165.000 má na svedomí cca 100.000 žido-boľševická banda, leninove - besné psy o tom je už úplne ticho!
Žido-boľševici nechali hladom umrieť milióny Ukrajincov!
Viete, že z 200 najvyšších činiteľov v Sovietskom rusku z danej éry bolo 178 židov, ktorí si len poruštili mená?
Tak čo sa potom vzrušujete, že bol zahájený plán, ako v Rusku, tak i v Nemecku zbaviť sa potencionálnych ohrozovateľov moci práve vládnúcich.
Tí veľmi dobre vedeli, kto je "povolaní" k vládnutiu.
Bol to jednoducho mocenský boj.
Hitler za "Noci dlhých nožov" nechal zlikvidovať svojich "verných kumpánov", ktorí mu dopomohli k moci.
Stalin taktiež pochopil, kto je jeho "konkurencia v povolanosti vládnuť" a nechal spoľahlivo vystreľať celý tábor lenincov pre istotu aj s príbuznými ako "besnie sobáky", alebo ich zavrel do gulagov (samozrejme pod správou židov z NKVD).
KZ Dachau po založení bol naplnený aj pacientmi s psychiatrických kliník a jednému z pacientov zveril správu tábora do rúk.
Ako to tam vyzeralo sa môžete dočítať z výpovedí tích, čo to prežili. Že to bol vzor budovania ďaľších KZ, netreba taktiež zdôrazňovať.
Naviac Hitler sa so Stalinom písomne dohodli na očiste árijskej rasy, aby si na dlhé obdobie vyčistili priestor od všetkých revolucionárov, teroristov, anarchistov, disidentov,...

Na druhej strane z "civilizovaného sveta" demokrat Churchil nezabránil hladomoru v Bangladéši s pár miliónmi mŕtvych počas 2SV. Po vojne nechal v táboroch na hlad, choroby umrieť 1,5 mil nemeckých vojnových zajatcov.
Čo poviete na povojnový divoký odsum z Poľska - 1,5 mil nevinných nemeckých detí, žien, starcov.
Ani v Čechách a na Morave si "podaktorí" nenechali újsť príležitosť na "revanš", že neboli psychicky v poriadku to snáď nemusím zdôrazňovať.
Ustašovci v Chorvátsku za 2SV svojou beštiálnosťou vraždenia prekvapovali samotných partnerov zo Sonderkománd.

"humanitné bombardovanie", "demokracia pre Irak" -
Sú tí, čo to prikazujú duševne zdraví?

Všetky tieto javy maju jedného spoločného menovateľa - patopsychologických jedincov účelovo zoskupených do sadistických skupín.
Normálny jedinec - psychicky zdraví nie je schopný zabíjať, pokiaľ nejedná v sebaobrane, alebo pod rozkaz...

Automaticky kráceno

143066

12.02.2008 09:49

Tak nám zabili Rona Paula

nie je nasadený v roli odpútavača?

oto 83.?.?.?

Prepáčte mi moju neznalosť uvedeného pána, ale "Veľká kniha pre vysokú politiku" predsa uvádza ako jednu z použitelných technológií manipulácie nespokojných más:
Postaviť kandidáta, ktorý sa bude mnohým nespokojencom páčiť a v rozhodujúcom bode volieb sa z neakej príčiny vzdá ďalšej účasti v prospech iného "kandidáta".

154027

23.02.2008 01:48

Televizní hlasatelka vyhozena za dvě slova údajně symbolizující nacistické Německo

"Práca oslobodzuje" -je publikovaný osobný poznatok LN Tolstoja

oto 89.?.?.?

A ešte malý doplnok.
Doporučená metóda nadobudnutia duševnej rovnováhy u psychicky chorých je namáhavá fyzická práca.
Práca vonku, práca v prírode.
V USA boli robené pokusy u psychicky chorých.
Skupinu a neakou diagnózou rozdelili na dve.
Jednu ponechali v klasickom medikamentnom režime a druhej predpísali beh na dlhšie trate.
Výsledok bol , že z potiacej sa skupiny, až na jedného opustili klasickú liečbu, kdežto z druhej skupiny všetci ostali u svojich psychiatrov na liekoch.
Človek bol po tisícročia stavaný na fyzickú prácu k prežitiu a len posledných 100-200 rokov to má "jednoduchšie".
disidenti, partizáni, anarchisti, teroristi, revolucionári, umelci, (politici) ... sú kandidáti na obdobnú liečbu.
No a zdá sa že Hitler, či Goering o tom vedeli niečo viac, ako my dnes.
Do prvého KZ Dachau poslali zo začiatku pacientov z psychiatrií, homosexuálov, komunistov, zlodejov ... a velitelom tohoto tábora sa stal jeden z pacientov psychiatrickej liečebne. Nevylučujem, že tento postup bol použitý aj u ďalších KZ.
O výsledkoch tohoto "riešenia" sa dozvedáme z dokumentovaných hrôz ...

155028

25.03.2008 14:44

Dvojí občanství – a loajání jsme vůči komu?

Zdá sa, že všetky revolúcie boli kúpené

oto 83.?.?.?

Práve čítam prípad Parvus - "kúpenie VOSR".
Je to úplne to isté. História sa len opakuje.
Stavovské povstania, revolúcia 1848 Hungárie boli taktiež kúpené revolúcie organizované tou istou "spoločnosťou".

Na margo tých skutočných obeti - tu platí:
"Pederasti sa zabávajú a vojaci umierajú"
- ako som sa dočítal v iných zdrojoch a čo je možné si taktiež nezávisle overiť.

Nástup slobodomurárov sa dá charakterizovať:
"Humanizmus cez nacionalizmus speje k brutalizmu!".

Francúzski jakobíni - katastrofa 1.100.000 mŕtvych.
Maďarskí jakobíni boli "našťastie" včas odhalení, ale to len oddialilo "krvácanie" slovenského národa pod slobodomúrárskou judášskou Košútovou zástavou v mene Natio Hungarica, ktoré sa pod jeho velením zmenilo na Natio Magyarica.
Világoš od bratských Rusov bola overtúra, ako sa dajú proti sebe postaviť príslušníci slovanskách národov.
Vo veľkom si to zorganizovali v premiére za 1SV a zopakovali v repríze za 2SV pod dirigentskou taktovkou stále členov jednej a tej istej "skupinky".

157168

28.03.2008 09:16

Jazyk sionismu

Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

"Kto nemá poriadok v nohaviciach, či pod sukňou, tak ho spravidla nemá ani v hlave" - je jeden povšimnutia hodný citát z knihy Klimov: Červená inkvizícia
k homosexualite a okľukou aj k téme článku.
A má to racionálne jadro.
Biochémia ľudského organizmu (každého organizmu) je určovaná predovšetkým dedičnosťou a tá naša je parkticky rovnaká ako u našich predkov z dôb Krista i pred ním.
Dnes je to už vedecky potvrdené:
""...
Novodobá psychiatrie, jíž udal směr Emil Kraepelin svým názorem, že příčiny duševních poruch je nutno hledat na biologické a dědičné úrovni, se ruku v ruce s rozvojem bádání na poli biochemie a fyziologie snažila postupně nasměrovat vývoj léčebných prostředků do této oblasti....
""
" Léčba deprese ve světle medicínského poznání"
http://www.literarky.cz/index.php?p=clanek&id=5131

A preto publikované poznatky, že homosexualita je sprievodným znakom aj iných duševnách porúch bude viac než pravdivá!
Prepojenie sadizmu, sadomasochizmu, masochizmu s homosexualitou je výskumom taktiež preukázané.

A sme u koreňov "ZLA" u ľudského rodu!

Normálny človek (nedegenerovaný) predsa nezabíja, neubližuje, nerobí zle iným!
Teroristi, anarchisti, komunisti, disidenti - majú práve aj túto oblasť spoločnú.
"Pederasti sa zabávajú a vojaci umierajú!"
"Moc je sadomasochistický komplex z potlačenej homosexuality Lenina"
- platí nielen pre mocichtivých politikov.

157398

31.03.2008 09:44

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

pre vysvetlenie a doplnenie:
>.."Moc je sadomasochistický komplex z potlačenej homosexuality Lenina..
>Tomu bych i věřil. A rozhodně se to netýká jenom Lenina.

V danom prípade predmetný súdruh Lenin bol vzatý ako ukážkový príklad daného javu a preto bol autorom prevzatý do základnej definície podstaty moci.

>Pro mne z toho ale plyne, že je třeba utvořit takové klima, kde nebude muset být homosexualita potlačována.

Problém je v biochémii organizmu a nie v interakcii okolia - "klime okolia" -
pod pojmom "potlačenej homosexuality" autor rozumie vnútorný, spravidla dobre utajený, skrytý konflikt jedinca (biochémie sexuality a podvedomia, ktoré sa tomu bráni), ktorý nie je spravidla na vonok vôbec zjavný, viditeľný, na rozdieľ k otvoreným homosexuálom.

>Nebo snad víte o jiném, funkčním řešení ?

to, čo zrejme máte na mysli - je na vonok prejavovaná homosexualita, ktorá je v konečnom dôsledku prijateľnejšia - pretože nevytvára jedincov túžiacich po moci a púšťajúcich sa do boja o získanie moci.

>Budeme automaticky předpokládat u všech, co se derou k moci, že to jsou potlačení homosexuálové a budeme je rovnou likvidovat?

S prvou časťou Vašej vety budem súhlasiť, pretože zodpovedá štatistike výskumov CIA zverejnených v danej knihe :
".. kľúčovú myšlienku tejto knihy - vládnu nám ľudia,ktorých k moci priviedol osobitý ráz ich povahy.
Klimov ho nazýva sadomasochistickým komplexom moci a s týmto označením možno súhlasiť. "


Pokiaľ sa trochu poohliadnete po minulosti a priberiete si pod drobnohľad aj tento iný pohľad na mocenský boj, tak skonštatujete, že prvým krokom víťaza v politickom boji je aj pacifikovanie opozície, ku ktorej vždy patrili aj príslušníci "rovnakej krvnej skupiny" ako víťaz - teda "potlačení homosexuáli", ale v druhom rade aj zjavní homosexuáli - ako zdroj tých prvých, skrytých.
V nedávnej minulosti, anarchisti, teroristi, partizáni, komunisti, liberáli, slobodomurári ....

157642

31.03.2008 12:57

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

Situácia je prakticky neriešiteľná, je súčasťou života jedinca a spoločnosti ako takej, bio-degenerácie rodu.

Z minulosti sú "známe riešenia":
- Stalin vystrieľal lenincov - ako "besnije sobaky"
- Hilter svojich "verných" nechal poriešiť "v noci dlhých nožov", ostatnú bio-degenerovanú opozíciu dal do KZ.
- Gotwalldovci si taktiež "poradili" - internacionálou pomocou, - procesmy s buržoáznymi nacionalistami ( zoznam dostali z Maďarska )

> Biochemie organizmu je jenom reakcí (obrannou) na tlak okolí.

S tou biochemickou reakciou na okolie je podľa mojich poznatkov Váš kardinálny omyl.
Biochémia organizmu je v zásade dedičnou záležitosťou a len z časti, a aj to len niektoré oblasti, sa dajú neako ovplyvňovať!

Uvedomte si, že Homosexualita - tá otvorená, priznaná a k nej pridružené sexuálne zvrátenosti boli historicky doloženým sprievodným znakom zániku doposiaľ všetkých známych civilizácií!

Homosexualita - otvorená i skrytá je spravidla len sprievodnou súčasťou iných bio-degeneratívnych zmien v psychike jedinca!
S homosexualitou je úzko prepojený napr. sadizmus, sadomasochizmus ...
A aj toto bolo CIA štatistikou preukázané:
"Kto nemá poriadok v nohaviciach, či pod sukňou, tak ho spravidla nemá ani v hlave"
> Jiné řešení si opravdu nedovedu představit, už proto, že třeba například i vy můžete být "potlačený homosexuál" - pokud se bude někomu hodit do krámu vás takto označit. A to si pište, že jakmile se vaše názory někomu znelíbí, nemusí k tomu být daleko.

Pokiaľ preferujem "klasický heterogénny sex" - t.j. muž na vrchu a žena dolu a pokiaľ sa mi "dvíha žalúdok" pri neštandardných t.j. homo-praktikách, tak som s vysokou pravdepodobnosťou mimo uvedených "ohrození"!
(samozrejme dedičnosť - genetika je "beh na dlhé trate" - na celý život! a dnes nemôžem vedieť, ako sa moja biochémia bude vyvíjať o pár rokov - môžem spadnúť do homosexuality, ani neviem, ako ). Tu istú "záruku" poskytuje rodinná anamnéza pokrvných predkov a súrodencov. Pokiaľ nie sú u nich žiadne neštandardné sklony, je predpoklad, že aj ja budem klasik)

Čo sa týka "označenia: nežiadúci" - tomu sa žiaľ nedá prakticky nikdy zabrániť, bez ohľadu kto a čo ste.

157662

31.03.2008 22:07

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

>Jen k tomuto - je-li něco doprovodným znakem něčeho, jedná
>se pouze o vztah synchronicity, ne kauzality. Jinak řečeno,
>zánik civilizací má zcela jiné příčiny než homosexualitu.

Súhlasím, že sa nejedná o kauzalitu, ale len sprievodný znak všeobecnej zhubnejšej degenerácie, ktorá bola skutočnou príčinou. zánikov civilizácií.

>Ve starém Řecku byla naopak homosexualita přidruženým znakem
>největších duchů a myšlenek lidstva.

Tento príznak sprevádza ľudstvo vo všetkých epochách, nielen v Ríme. Práve mocenské, intelekuálne a obzvlášť umelecké kruhy, prakticky na 90% sú postihnuté práve týmto "sprievodným znakom".
A potom sa niekedy ľudovo hovorí:
"Pán Boh ho za jeho "zlo" potrestal na rozume, alebo na jeho deťoch".

>Jinak vám přeji, abyste nespadl do ničeho, do čeho spadnout
>nechcete, ale pokud už byste tam spadl, abyste z této
>zkušenosti načerpal více porozumění a pochopení pro ty, co
>tam už - bez svého "zavinění" jsou...

I tu súhlasím - je to bez vlastného zavinenia a mám pre to ja "pochopenie".
"Deti trpia za chriechy svojich rodičov" - o tomto to je, o zlej dedičnosti o degenerácii.
A práve preto treba homosexualitu ako sprievodný znak degenerácie mlčky - súcitne tolerovať, ale v žiadnom prípade ho nedávať na piadestál a ako vzor pre našu mládež!
To je tá zásadná zrada - strata prirodzeného strachu z "dedičného nakazenia" z degenerácie od "IN" partnera.
Problémom nie sú otrorení - čestní homosexuáli, ale práve tí "potlačení" - tí sa bez problémov a s rozkošou "rozmnožujú"!

A naviac lesby - tú neznalí chlapec len ťažko rozpozná - a teda niet sa čo čudovať narastajúcej rozvodovosti v našej civilizácii.
Táto "infekcia" sa šíri ako pyramidové hry - priam katastrofa.
Keď dosiahne stupeň degenerácie dvaja z troch sú degenerovaní - t.j. 2/3= 666 z 1000 , tak je koniec už nezvratný.
dnes sa už pohybujeme v mestách každý druhý!

157699

01.04.2008 18:06

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

> sleduji zde jistou nekonzistentnost - výše píšeš, že chemie je dědičná, a nyní o homosexualitě píšeš tak, jakoby to byla úchylka téměř výhradně naučená (nebo zaviněná hříchem - jakým?)
Pokúsim sa ozrejmiť „viac výkladovateľné“ citáty:
"Pán Boh ho za jeho "zlo" potrestal na rozume, alebo na jeho deťoch". "Deti trpia za chriechy svojich rodičov". – v oboch prípadoch sa jedná o postihnutých jedincov, ktorí v úlohe rodičov cez genetiku odovzdajú – svoju zlú krv - postihnutie svojím deťom. Genialita sa spravidla nededí, debilita spravidla na 100%. U geniálnych rodičov bývajú deti spravidla neako duševne postihnuté. Čím je vyššie sociologické postavenie rodičov, tak tým je výskyt problematických detí u zdánlivo normálnych rodičov výraznejší. ( časť cigánskej degenerácie nezohľadňujem)
Neviem, ako otcovia, ale matky sú „citlivejšie“, vnímavejšie na „svoje zdravie“ a „zdravú krv“ otca potencionálnych detí – preto postihnuté potencionálne matky, častejšie volia cestu: „na čužom chuji v raj pojechať“ – aby mali vyššiu pravdepodobnosť mať zdravšie potomstvo, keďže „vrana k vrane sadá“ a teda „úradný otec“ jej detí je spravidla neako obdobne postihnutý, ako ona samotná. ( Stalin, Nero, Hitler … antichrist sa zrodí z židovky a gója)
> jestliže jde o úchylku 4% populace, jak by se mohla množit?
Máte trochu naivné predstavy. Opäť je to trochu ináč. Sú štatistiky, ktoré píšu až o 7% dneška. A taktiež sa nezverejňuje sociologický prierez IN-orientovaných. Možno si postrehol, že “umelecké kruhy” sú obzvlášť "chytľavé" k tejto “infekcii” – údajne až 90%. Niečo lepšie sú na tom špičkoví intelektuáli humanitného razenia, priebežne to klesá k technickej inteligencii. Medzi manuálne pracujúcimi sa IN-orientácia vyskytuje v zanedbateľnom promile.
> města s tím mají malou souvislost! a homosexuálové se, jak je známo, nemohou množit. > tedy jejich zvrhlé geny nikdo nepodědí.
Mestá s tým majú značnú súvislosť – IN sa skôr schová a zapadne v meste, ako na dedine – tam sa IN ťažko utají. A pretože iná orientácie je spravidla len sprievodným príznakom aj iných duševných odchyliek, ktoré sa viac uplatňujú v meste ako na dedine. Teda ich to tiahne do mesta aj po inej stránke.

Neviem, odkiaľ máte informáciu, že sa IN "nemôžu množiť"?!
Uvedom si, že pre lesbu postačuje “roztiahnuť nohy, trochu sa navlhčiť” a už je “potentná”, teda môže otehotnieť! Čo sa aj deje a často pre chudáka “muža” spravidla končí trpkým rozvodom.
U gayov je to zložitejšie, ale I tam si vedia “zabezpečiť” vlastné potomstvo extra praktikami. A nezabúdaj ani na bisexuálov, ktorí taktiež sú vedení pod “sexuálnou deviáciou” - homo.
- neviem, či máte možnosť si zadovážiť posledné číslo Literárneho dvojtýždenníka – pokúsim sa trochu aspoň v krátkosti citovať práve k t...

Automaticky kráceno

157797

01.04.2008 19:48

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

Trochu od odborníkov:
LT080326 str.5 Štefan Paulov Úvahy o homosexualite
"...
Zásadný mýtus je rozšírenie názoru, že homosexualita je z medicínskeho hľadiska „status normalis“, že to je forma fyziologického správania. Slovenská Encyklopédia medicíny, vydaná v roku 2003, vo svojom XIV diele, pod heslom „sexuálne poruchy“ má na strane 176 podtitul: Sexuálne diviácie.
Presná citácia textu:“Sexuálne deviácie, abberationes sexuales, charakteruzuje trvalá potreba odchýlnej prípravy orgazmu. Odchylnosť sa môže týkať objektu – inverzie, alebo spôsobu-perverzie. Inverzie: Za normálny erotický objekt sa pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného veku. Deviáciami objektu sú homosexualita, pedifília (objektom sú deti), gerontofília (zameranie na staré osoby s bielymi vlasmi), zoofília (ukájanie sa so zvieratami), nekrofília (ukájanie sa na mŕtvolách)“... Ide o vysoko odborný text renomovaných medicínskych autorov, ktorý môže nejaký moderátor alebo politik spochybniť....
Popri deviáciách je v odseku zadefinovaný aj status normalis, pozorne čítajte:
“Za normálny erotický objekt s pokladá zrelá osoba opačného pohlavia a primeraného veku.“
Homosexualita je teda jasne zatriedená medzi sexuálne deviácie, do rámca sexuálnych porúch.
Medicína v posledných dvoch-troch desaťročiach prešla vývojom, ktorý možno zhrnúť do vety od intuície k faktom....
Z biologického hľadiska nemožno pokladať za fyziologické také sexuálne správanie, ktoré je nereprodukčné,t.j. apriórne vylučuje možnosť založenia ďalšej generácie....
Je treba uvedomiť si, že je rozdiel medzi homosexuálnym správaním a homosexuálnym cátením. K homosexuálnym praktikám sa v istých situáciách, kde nie sú práslušníci opačného pohlavia, uchyľujú aj jednoznační heterosexuáli: kasárne, väzenie, lodné posádky ...."

157820

02.04.2008 19:20

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

Som si vedomí, že máme zhodu v pohľade na nenormálnosť homosexuality otvorenej, či skrytej. Ja ovšem reagujem aj na často zjedonodušené pohľady k tejto téme a to z jedného vážneho dôvodu. Táto genetická odchylka je spravidla spriahnutá aj s inými ukrytými psychickými defektmi, ktoré majú niekedy ďaleko vážnejšie následky, ako samotný tolerovateľný fakt že „ Láska si pohlavie nevyberá“. # Tá skrytá-potlačená homosexualita je pre väčšinu úplne neznáma, ale má na život spoločnosti i jedinca ďaleko vážnejší dopad – ňou sú totiž ovládaní ako politici, tak aj horných „10.000“! Čítaním som dospel k poznanatkom, že homosexualita je genetická bio-degenerácia a je spravidla spojená aj s inými duševnými poruchami, pretože „centrum sexuálneho cítenia“ je tak ako aj celá naša psychika v mozgu – v hypotalamuse. Sex sa deje v mozgu a nie medzi nohami – erotický sen môže vyvolať niekedy až ďaleko väčšie a príjemnejšie „sexuálne“ zážitky ako v reálnom živote – so „všetkým“, až samozrejme na možnosť oplodnenia! .Mužské sexuálne cítenie sa biologicky neodlišuje od býka! (nezamieňať si to zas s erotikou!) A zatiaľ nik nevie, do kedy bude jeho sexuálne cítenie, také, aké sa u neho prejavilo po puberte, aké momentálne má. Aj to sa niekdy časom mení, gény sexualnych preferencií sú načasované podobne, ako spustenie puberty, alebo klimaktéria. ## Opäť miešaš homosexuálne cítenie s homosexuálnym správaním. Tebou uvádzané nefyziologické preferencie sú len sexuálnym správaním, ale nemôžu byť „sexuálnym cítením“ – pretože to je založené na biochémii – teda genetike. ## Ten tzv. „Biblický citát“ je len ľudová múdrosť – Zlí ľudia, tí, čo konajú zlo, majú zlé gény a postihnuté aj iné centrá v mozgu, čo sa niekedy prejaví na ich vlastnom „rozume“, alebo ich vadné gény sú postúpené prípadným ďeťom. Tu už vstupejú aj gény rodičovského partnera, ktorý býva spravidla tiež „nejako“ postihnutý (vrana k vrane sadám, rovný rovného si hľadá) a tu sa spravidla „defekty“ skumulujú a preto deti „zlých“ ľudí bývajú spravidla viditeľnejšie postihnuté a často aj vážnejšie, ako ich jednotlivý biologický rodičia s menším „postihom“. ## Prosím ťa, odkiaľ máš to „konečníkové sexovanie“? Vieš si predtaviť to „utrpenie“ u starších hemoroidných „pánov“? Táto skupina má v ruštine ľúbozvučné pomenovanie „ch..cucanti“. Pravdou je, že sa horšie rozmnožujú, teda nepredávajú svoje vadné gény potomstvu. ## Čo sa týka výskytu lesbičiek – budeš prekvapaný – dnes už prakticky každá druhá má buď sklony, alebo aj je! Aj tu sa jedná vyslovene o biochémiu a žiadnu citovosť a.p.! A tu je tá skutočná katastrofa degenerácie ľudského rodu – „ Biblické : Antichrist bude počatý židovkou s gójom!“ Popri „sexuálnej“ degenerácii žena v „pohode“ pribalí do vienka ...

Automaticky kráceno

157910

02.04.2008 18:58

Jazyk sionismu

RE: Homosexualita je príznak degenerácie

oto 83.?.?.?

(pokračovanie)
A tu je tá skutočná katastrofa degenerácie ľudského rodu –
„ Biblické : Antichrist bude počatý židovkou s gójom!“ Popri „sexuálnej“ degenerácii žena v „pohode“ pribalí do vienka aj „ďalšie“ degeneratívne genetické vlastnosti.
Presne podľa pravidla:
"Kto nemá poriadok v nohaviciach, či pod sukňou, tak ho spravidla nemá ani v hlave".
A toto sa šíri dnes, ako pyramídová hra, ktorú už nie je možné zastaviť, teda naša civilizácia zanikne podobne, ako pred nami egyptská, grécka, rímska či byzantská s rovnykými sprievodnými znakmi.
Sionizmus svojou formou žido-boľševizmu nás nakazil vo zvýšenej miere touto bio-degeneráciou.
Celý „proces“ zániku bol spustený pripustením židov do občianskej spoločnosti pred VFR.

157912

21.08.2008 10:57

Před 40 lety...

"Pražská jar" začala Slovákmi v Bratislave

oto 83.?.?.?

Domnievam sa, že v dokumentoch sa neobjaví zásadná vec a to je vplyv Kádára (alias Bárnu alias Czermanka), ako aj Honeckera ("Kozia brada" - mal aj defekt spodnej čeluste) v zákulisných rozhovoroch so súdruhmi židobolševikmi z politbyra zo ZSSR.
ČSSR bol veľmi "nepríjemný vzor" pre oboch susedov, problém bola už aj Juhoslávia.
A u Kádára zohrala nemalú rolu aj snaha o revíziu Trianonu!

168549

22.10.2008 09:51

Jak to celé funguje

Záver článku je chybný

oto 83.?.?.?

"... CO S TÍM?
Jaká je nejsprávnější strategie těch dole, kteří si svoji situaci uvědomí?
Jaké mají vůbec možnosti něco s tím dělat?
A je vůbec na místě, něco s tím dělat?
K těmto odpovědím však musíme mít k dispozici lepší hypotézu o povaze Těch co chtějí (bohů), než kterou máme k dispozici doposud.
----
Nesúhlasím s autorom, že nemáme k dispozícii "lepší hypotézu o povaze Těch co chtějí" o "mocichtivosti"
"o povaze Těch co chtějí" - vieme toho dosť, veď je to uvedené už v Biblii, v knihách Klimova, v prácach o ponorológii, v prácach o deprivantstve ...
A dnes to už nie sú len "hypotézy" z výskumov histórie mocichtivých, ale aj neuropatologicky dokázané vedecké fakty.
Ale treba tiež vedieť, že toto "poznanie", kľúče tohoto poznania budú pre mnohých " kľúče otrávené"!

173643

05.06.2010 12:59

Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost

Pan kníže dává znamení svým bratřím z lóže?

oto 88.?.?.?

nebo si jen drbe pupek? čas 13:15 http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-29-5-201.html

221280

Keď som sa dočítal, že "naměřené hodnoty elektromagnetického pole se pohybovaly ve voltech na metr", tak už ani nemá význam čítať ďalej. Stačí natiahnuť príslušný kus drôtu a má výborný zdroj, môže sa odpojiť od elektrickej siete.

Sedím pri PC vo vzdialenosti asi 3 m od rooteru, odmeral som, že na mňa žiari wifi vysielač 3x10 na -(mínus) 7 Watu (2.4 GHz). Absolútne zanedbateľné!

378947

Káva pro Zvědavce

64

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 141 čtenářů částkou 22 263 korun, což je 64 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Katalog Ikea nevyšel. Kvůli černochovi s číslem31.10.20 10:04 Neurčeno 0

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 5

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 1

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,38 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,43 Kč
Švýcarský frank
25,47 Kč
100 japonských jenů
22,34 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 930,26 Kč
1 unce stříbra
552,84 Kč
Bitcoin
316 303,24 Kč

Poslední aktualizace: 31.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 596 262