Zlověstné místo - Astana

9.7.2009 Komentáře Témata: Nezařazeno, Tajné společnosti 1379 slov

Astana

Astana je prvním městem postaveným ve 21. století a je také skvělou ukázkou toho, kam svět směřuje. Ve skutečnosti jde o realizaci vize jediného muže – prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Město vyrůstá na zelené louce – v opuštěných stepích Kazachstánu, jeho výstavba je financována miliardami petrodolarů. Výsledek je úžasný. Futuristické, okultistické město prostoupené symboly Nového světového pořádku a vzývající nejstarší náboženství v historii lidstva – kult Slunce. Město je stále ještě velkým staveništěm, ale budovy, které už stojí, plně vyjadřují okultistickou vizi Nazarbajeva.

Pyramida míru

Pyramida míru

Tato gigantická pyramida koncipovaná nejplodnějším britským architektem Lordem Normanem Forsterem působí uprostřed asijské stepi divně a cize. Budova je zasvěcena „vzdání se násilí“ a „spojení všech náboženství světa“. Norman Forster sdělil, že budova nemá žádný rozeznatelný náboženský symbol, aby umožnila harmonické znovusjednocení všech vír. Ve skutečnosti je tato pyramida chrámem pro jedinou PRAVOU víru okultistů: kult Slunce. Pojďme si udělat malou procházku interiérem. Je to skutečně symbolická cesta.

Jehlancovitý tvar

„Zakladatelé (okultistické víry, ze které později vzešli Ilumináti) přijali pyramidový tvar jako ideální symbol obou tajných doktrín a institucí založených pro jejich šíření.“
-Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages
pečeť USA

Jak poznamenal Manly Hall, pyramida je základní symbol reprezentující mysterium starých civilizací. Vznešená ve své jednoduchosti, duchovní a věštecká ve svých proporcích, ztělesňující v sobě božské vědění vlastněné Ilumináty a zmatek a chaos mas. Dnešní elity, otevřené okultismu, jsou dědicové této starobylé moudrosti a používají pyramidu jako symbol moci v moderním světě. Osvětlený, plovoucí, někdy chybějící nejvyšší bod reprezentuje posvátné principy vesmíru stejně jako každé lidské bytosti. Dalším symbolicky míněným atributem chybějícího vrcholku pyramidy je dosud nedokončený proces Nového světového pořádku. Bylo řečeno, že poslední, nejvyšší kámen na Velké pyramidě bude znovu umístěn na vrcholku, až když tento starobylý projekt bude přiveden k realitě.

Zde jsou další pyramidy objevující se po celém světě a reprezentující moc elit nad masami:Divadlo opery (suterén)

Když vstoupíte do pyramidy vchodem v její spodní základně, interiér je temný, prostorný a ne nepodobný jeskyni. V suterénu pyramidy je umístěno divadlo opery, kde jsou nic netušící masy baveny.

Divadlo opery

Navzdory temnotě, strop opery nese namalované obrovské slunce pokrývající téměř celou plochu.

Střední patra pyramidy

Konferenční místnosti

Přímo nad operním divadlem jsou středové prostory pyramidy. Jsou tvořeny konferenčními místnostmi a sály, kde se mají scházet a nacházet společnou řeč světoví náboženští vůdci. Zastavte se zde na okamžik a nasajte symbolismus kolem. Před sebou máte náboženské vůdce různých náboženství z celého světa sedící kolem obrovského stolu s reliéfem slunce; diskutují o tom, jak sjednotit své rozdíly v nadcházející Nové době. Ten symbolismus je křiklavý: všechny tyto teologie jsou jednoduše výhonky původního objektu uctívání: slunce.

Konferenční místnosti

Prostřední prostor je mnohem světlejší než operní dům pod ním. Reprezentuje pokrok, růst, vývoj směrem k osvícení. Obraz slunce uprostřed kruhové tabule je přesně nad obrazem sluncem na stropě opery. Takže zatímco je obyčejná populace bavena a zůstává v temnu materiálního světa, ti, kteří prohlédli, sedí nad nimi a zvažují, jak dosáhnout bohabojnosti.

Zvažování bohabojnosti

Možná víte, oč Nový světový řád usiluje. Jedním z jeho cílů je nahrazení všech náboženství náboženskou formou neo-pohanství. Kvůli tomu jsou zde tyto místnosti. Město Astana je pravým městem Nového světového řádu.

Vrchol pyramidy

Vrchol pyramidy

Vrchol pyramidy je doslova božský. Je kruhový, plně prosklený a koupe se v nádherném slunci. Obrazy bílých holubic jsou vyryty ve skle oken, reprezentují mír, který vznikne unifikací všech vlád státu světa do jediné vlády a pod jediným náboženstvím v Novém světovém řádu. Vrchol pyramidy reprezentuje konečný, definitivní vítězství Iluminátů jak na individuální tak světové úrovni.

Podívejte se na strop nejvyšší místnosti pyramidy

Strop vrcholu pyramidy

Sluneční božstvo vysílá své paprsky k Iluminátům. Je to nádherné.

Rozdělení pyramidy (spodní, tmavá opera, středně světlejší konferenční sál a božský, sluncem zalitý vrchol) ztělesňuje Pythagorovu vizi světa. Pythagorovy myšlenky jsou dnes důkladně studovány současnými okultními společnostmi.

Pythagoras rozděloval vesmír do tří částí, které nazýval Nižší, podřadný svět, Nadřazený svět a Svrchovaný, nejvyšší svět. Ten nejvyšší neboli Nadřazený svět byl subtilní, delikátní, jemný, propracovaný vzájemně se prostupující esence prolínající se do všech věcí, tudíž skutečná plocha nadřazeného božství sama v sobě, toto božství je v každém smyslu všudypřítomné, všudyplatné, všudypotentní a vševědoucí. Oba nižší světy existují uvnitř, v rámci povahy nejvyšší sféry.

Svrchovaný Nejvyšší svět byl domovem nesmrtelných. Byl rovněž příbytkem archetypů, místem uložení pečetí, svou povahou se v žádném případě nepodílel na materiální zemitosti nižších světů, pouze vrhal stín nad hlubinami nižšího a nejnižšího světa. Tento svrchovaný Nejvyšší svět byl z nižších světů poznatelný jen svým stínem. Třetí, nejnižší svět byl domovem těch stvoření, která byla vázána na materiálních substancích nebo se zúčastňovala prací s materiálními substancemi. Proto byla tato sféra domovem lidstva a nižších království, z níž některým schopným bylo umožněné povznést se nad svou sféru rozumem a filozofií (osvícením).

-Ibid

Tři sekce pyramidy

Jinými slovy tato pyramida je něčím více než pouhou turistickou atrakcí. Reprezentuje filosofii zakladatelů. Jak poněkud tajemně naznačil DanCruikshnaks ve svém dokumentu, je to „náznak moci, která přijde“.

Tři sekce pyramidy

Bayterek

Bayterek

Tento monument rovněž navržený význačným britským architektem, sirem Normanem Fosterem ztělesňuje lidový příběh o mýtickém stromu života a magickém zrození štěstí. Pták jménem Samruk snesl své vejce do vidlice větví topolu. Vejce – zlatý globus na vrcholu monumentu – opět reprezentuje Slunce, Nejvyšší božství.

„Strom života“ představuje cesty – tepny, kterými proudí duch, opouští materiální svět a spojuje se se světem bohů. Tento koncept se opakuje ve většině, ne-li ve všech esoterických společnostech.

Uvnitř Zlatého globusu

Připomínka filmu The Total Recall

Návštěvníci mohou až do vrchní koule globusu, odkud uvidí překrásný pohled na Nazarbajevovo město. Ale najdou tam také několik divných předmětů.

Co je to?

Uvnitř globusu nacházíme nejasnou a tajemnou „věc“. Je to zlatý trojúhelník s obtiskem ruky prezidenta Nazarbajeva. Proč? Opravdu nevím. Jediné, co mohu říct, že se to podobá předmětu z filmu The Total Recall.

The Total Recall?

Kompozice Bata

Bata

Hned vedle symbolu s reliéfem prezidentovy ruky nacházíme jinou podivnou věc. Jde o globus podepsaný představiteli sedmnáctí církví. Ano, opět hovoříme o spojení všech náboženství do jediného pod Novým světovým řádem.

Bata detail

Zednářské obelisky

Obelisky

Dva zlaté obelisky po stranách, uprostřed věž Bayterek, která by na pohled mohla zastoupit tvarem obelisk. Bylo by možné, že by šlo o zednářský symbolismus?

Ano, dva zlaté obelisky představují dva pilíře zednářství pojmenované Boaz a Jachin. Nebudu podrobně rozebírat celou symboliku těchto sloupů, ale pravděpodobně můžeme předpokládat, že Nazarbajev je svobodným zednářem.

Prezidentský palác

Prezidentský palác

Prezidentský palác je umístěn na konci ceremoniální cesty začínající u věže Bayterek v nejimpozantnějším středu města. Mohutná kupole na střeše paláce reprezentuje ženský princip oproti falickému symbolu věže Bayterek – mužskému principu. Podobné rozvržení najdeme v mnoha důležitých západních městech včetně Washingtonu a Paříže.

Zábavní centrum Khan Shatyry (největší stan světa)

Zábavní centrum

Tato dosud nedokončena podivnost byla opět navržena sirem Normanem Fosterem (který v podstatě navrhl celé město). Pod obřím stanem se na ploše deseti fotbalových stadionů rozkládá park velikosti normálního městského parku, obchodní centrum, zábavní centrum s náměstími a dlážděnými ulicemi, umělá řeka, po které poplují lodičky, množství obchodů, minigolfové hřiště a umělá krytá pláž. Bylo řečeno, že tvar stanu má připomínat svatostánek podobný Šalamounově chrámu.

Tato přenosná místa k bohoslužbám tvořena stany byla v biblických časech používána Židy. Osvícení přisuzují těmto starobylým osídlením esoterický význam.

Astana není dosud hotová

V Astaně se stále těžce staví, město je jedno obrovské staveniště. Zde jsou některé další, budoucí stavby:

Centrální trhy

Autorem designu je starý dobrý přítel Normana Fostera

Bláznivé věže
Stadion ve tvaru oka

Závěr

Průběžně s tím, jak se světové elity blíží k završení svého plánu na jednotný svět pod jedinou vládou, umísťují všude po světě symboly své moci. To, že obecná populace nerozumí těmto symbolům a netuší, co reprezentují, je přesně tím důvodem, proč se jim plán daří realizovat bez otázek a nepozorovaně. Ale tyto plány existují už věky. V roce 1918 napsal Manley P.Hall:

„Pokud vládne luza, je člověk ovládán ignorancí. Pokud vládne církev, je ovládán pověrami, Vládne-li stát, je ovládán strachem. Než budou lidé žít společně v harmonii a vzájemném porozumění, musí se ignorance změnit v moudrost, pověry v osvícenou (iluminovanou) víru a strach v lásku.“

Luza se rovná demokracii, církev se rovná náboženství a státy se rovnají jednotlivým zemím. Jinými slovy než bude člověk žít v harmonii, musíme opustit myšlenku demokracie (protože masy jsou příliš hloupé), náboženství (protože jde o pověry) a států (protože potřebujeme světovou vládu). Manley pokračuje:

Perfektní vláda na světě musí být případně strukturována podle božského řádu, kterým je řízen vesmír. V den, kdy bude znovuobnoven perfektní pořádek s univerzálním mírem a vítězstvím dobra, člověk už nebude muset hledat štěstí, neboť jej nalezne prýštit v sobě samém.

Zní to dobře, že? Má to jen jeden malý háček. Až k tomu dojde, bude většina světové populace mrtvá.

Článek Sinister Sites – Astana, Khazakhstan vyšel 7. května na serveru vigilantcitizen.com. Překlad editor.

Známka 1.7 (hodnotilo 271)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 1

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
21,44 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,88 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,66 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 758,72 Kč
1 unce stříbra
548,25 Kč
Bitcoin
716 513,13 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 79 113