Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané virila

Nalezeno 35 příspěveků, 3 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

18.08.2006 21:09

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

každý obdrží své

virila 83.?.?.?

Dobrý den pane Vladimíre,

je spravedlivé, že po odečtení podvodnických kliků dostane příslušný návštěvník své triko a pan Kulíšek pohled do zrcadla. Jinak nám nestojí za řeč. Možná by stálo za úvahu zjistit původ zvláštního jevu mezi populací českou a slovenkou : diference názorů na slovensku znamená přes dršťku, v Praze kulturní, ale pernamentní špičku nože mezi řebry. Až příliš často odcházející návštěvníci ČR říkají : u nás když nemůžeme pomoct, alespoň neuškodíme ! To nelze hodit ani na diktaturu, ani na Bílou Horu ..

114358

19.08.2006 06:15

Falešný a prázdný premiér

RE: Mozna

virila 83.?.?.?

Tohle je Milane zajimavý fenomén .. neracionální řeč k obsahu napsaného článku a proto jistě pocitová. Nejsme schopni po tak dlouhé době od převratu strávit svoji kolaboraci s minulým systémem ? Hledáme svoji jednoznačnou identifikaci, kterou bychom se mohli řídit bez přemýšlení : modrá volno, oranžová k pobouření, rudá k amoku. Obávám se, že jsme se klíčemi odsoudili k přemýšlení, zdravému pochybování a namáhavé orientaci.

114384

21.08.2006 06:33

Nejdůležitější je čest

Dilema všech agresorů

virila 83.?.?.?

Rozhodující jsou fakta, která zřetelně prokazují, že stát Izrael byl poražen. Ani masivním nasazením síly nedosáhl cílů agrese, naopak, dosáhl masivní změnu světového mínění a vyvolal globální antiseminismus tak nebývalou mírou, že ohrožuje židovství jako takové. Ortodoxní už bijí na poplach. Zbývá mu vyhlásit židovský džihád arabům, aby sionizmu zachránil čest ?, - ale jak vést válku, když krajinu nelogicky připravil protivníkovi pro jeho způsob boje. Zabíjet opět pouze civilisty ze zálohy leteckými útoky ?

114521

25.08.2006 08:06

Je terorismus úmyslným produktem euro-americké politiky?

Lež a její důsledky

virila 83.?.?.?

Od prvního vyhlášení alarmu pro Britské Airways bylo podezření z manipulace přes media opodstatněné. Akci spustil Bush, když na setkání s Blairem "odhalení" urychlil. Cílem bylo bezpochyby odvedení pozornosti veřejného mínění od debaklu Izraele v Libanonu a jeho dopadu na volby do kongresu USA. Všechny další efekty této lživé manipulace s mediemi jsou dle mého mínění sekundární. Ovšem lež má krátké nohy a ať dělají, co dělají, důsledkům se nevyhnou. Tato lež je neudržitelná a urážlivá pro lidskou bytost, jak je průsvitná. Důsledky vládnutí současné mocenské trojice " protiteroristické fronty " se jeví reálným nebezpečím pro demokracii.

115046

18.09.2006 12:05

Sionofobie

Jak zachránit svět

virila 83.?.?.?

Jak zachránit svět

Není odpovědi na onu otázku a k čemu by sloužila ! .. strašlivou a nevyslovenou myšlenku článku, zda perzekuce a nakonec i holocaust nebyly důsledkem takových vlastností židů, např. úžery, věrolomnosti, zneužívání moci a jiných, .. které by kohokoliv opravňovaly ..

Zde nám nepomůže žádná světská filosofie ani náboženská víra .. musíme vycházet především z podstaty lidské bytosti, kterou je lidskost. A protože je orgán mozku umístěn v lidském těle, neměl by "in situ" mít možnost se zpronevěřit své přirozenosti a přistoupit na takovou odpověď ..

A jestli je lidská historie odpovědí na otázky budoucnosti, měli bychom hledat a najít nevěcné důvody pro afinitu lidských bytostí k zločinu, mamonu a moci .. nejsou právě všechna hrůzná přestoupení hranic lidskosti k žločinnému konání výzvou k revizi výchovných principů nových generací ?

Současný stav planety je neutěšený, jediným pozitivním jevem je skutečnost, že příroda nachází sílu každou jar ji opět a opět zazelenit .. ale dokdy ? žijeme na žhavém jádru země s tenoučkou vrstvou kontinentálních kryh na jejím povrchu .. mezi obrovskými kolosy létajícího kamení ve vesmíru .. a lidský život je krátký ..

Proto nemáme jinou volbu, než kontinuálně budovat pozitivní společnost v demokratickém duchu .. odolávat zlu, nenávisti a nesnášenlivosti .. setrvávat na lidských a demokratických principech a přesvědčovat jiné o této nutnosti svým příkladem .. odolávat mýtům, že nejlepším vůdcem je nejslavnější hrdlořez .. protože zlo má původ v zlu a násilí plodí násilí ..

Nemáme jinou volbu, než budovat pozitivní společnost v demokratickém duchu vzdor tomu, že nemáme v současné situaci k tomu nejlepší vůdce u moci .. mise míru jsou minulostí .. pozitivní mise papeže Jana Pavla III. na mírové soužití církví zůstavá nenaplněná, nový papež jí zasadil svou řečí smrtelnou ránu ..

Čím větší je zlo, tím intenzivnější musí být náš boj proti němu .. sionizmus a stát Izrael intenzivně pracuje na svém konci, ale ten neznamená genocidu židů v něm .. naopak, pro lidstvo a civilizaci je nezbytné mobilizovat síly k soužití kdekoliv na světě na bázi akceptace, vzájemného respektování a obchodu ..

A musí to být síla sebezáchovní .. najít cíleně v národech vůdce, sjednocující síly k nelehkým úkolům vedoucím k soužití národů .. židovská společenství jsou nadnárodní, internacionální, přítomné ve většině států země a podle vlastního učení .. židovský lid byl poslán do exilu Božím nařízením .. bylo mu Nejvyšším výslovně nařízeno, aby se žádným lidským zásahem nepokoušel svého exilu zbavit .. výslovně mu bylo zakázáno vytvořit vlastní stát, (Talmud, traktát Ketuboth 111)..

Když vycházím z nesmírného přínosu významných židovských exponentů vědy v minulosti a současnosti .. nespoč...

Kráceno (Editor)

117012

18.09.2006 13:38

Sionofobie

RE: Jak zachránit svět

virila 83.?.?.?

doplňuji :

Když vycházím z nesmírného přínosu významných židovských exponentů vědy v minulosti a současnosti .. nespočívá smysl zákazu Nejvyššího právě v tom, že by židé měli být stěžejnými nositeli oněch úkolů, vedoucích národy k soužití na bázi akceptace, vzájemného respektování a obchodu ? Jsouce rozptýleni mezi národy a jednotni pouze svým posláním být nositeli míru ? .. bez z vlastního státu, bez militantních institucí, bez neokonzervativců a tristní exekuční mašinerie, bez bankovní hegemonie a lóží .. jenom slovem božím ? ..

Z pohledu současné reality jsem si vědom přemíry idealismu ve svém příspěvku .. téměř na smích a pohrdání .. naše poznání nic takové ani len nepřipouští .. ale reálně vstupujeme do mimořádných podmínek hrozby nukleární války mezi velmocemi, kterou nemá šance přežít žádná živá bytost déle, než 5 měsíců .. proto je dle mého obrácení možné .. postupně od utlumení militantních snah, válečnému vyrovnání až k jednáním o podmínkách koexistence ..

117020

19.09.2006 01:36

Sionofobie

RE: Jak zachránit svět

virila 83.?.?.?

pro kileros :

v kurzívě citace mého příspěvku Vám chybí důležité interpunkční znaménko .. otazník .. protože to já netvrdím, jenom kladu otázku pro možnou interpretaci .. Váš "správný pohled" na minulost a současnost, když byl objektivní a držel se faktů, zatím opakovaně dovedl státy k něčemu tak nesmyslnému, jako je válka .. tedy k procesu, ve kterém lidské bytosti racionálně destruují svůj životní prostor a generacemi vytvořené hodnoty ..

ano, souhlasím, že historie " b o h u ž e l ukazuje " .. ovšem mimořádné okolnoti vyžadují nové kreativní přístupy, často značně rizikové .. nemám v úmyslu se zaplést do argumentace podporující moji interpretaci, " jak to Nejvyšší mohl myslit " .. chci jenom vyjádřit svoje přesvědčení, že řešení našeho přežití neleží mimo naši planetu, ale v nás samotných .. proto nemám zájem prokazovat "správným pohledem", jak je naznačené v úvodním článku,

(a vy jste na to volně navázal) " skutečnost ", zda židi jsou si sami vinni pogromů a holocaustem, nechci dojít k závěru, že máme na této planetě jediné řešení a to vymlátit se fatálně navzájem jadernou válkou do mrtě .. náporem technického pokroku a vývoje jsme totiž vytěsnili z našich lidských životů jejich čtvrtou dimenzi .. spirituální duchovní vývoj, reinkarnaci, energetické schopnosti v těchto souvislostech .. jsme pravděpodobně příliš jednosměrní ..

nakonec otázka náboženství je toho důkazem .. vládcové naší lidské historie byli převážně vojevůdci a tito společně s církvemi žehnali genocídam národů a celých populací .. náboženství, které je součástí lidské víry, tvoří identitu osobnosti člověka, proto si je každý chrání .. ovšem materiální bohatství jedince ztrácí význam smrtí a to stejné bohatství národa, jeho genocídou .. ergo bohatství lidstva jadernou válkou ..

117055

19.09.2006 22:53

Sionofobie

RE: Jak zachránit svět

virila 83.?.?.?

můj postoj :

Vaše příspěvky jsou hodnotné a autentické, dokumentačně podložené a proto významnější, než moje úvaha, která vychází z pouhé domněnky .. dějiny lidského pokolení nemají počátek v náboženství a tedy ani Nejvyšším, ve smyslu řečeného .. tedy že židovský lid byl poslán do exilu Božím nařízením .. bylo mu Nejvyšším výslovně nařízeno, aby se žádným lidským zásahem nepokoušel svého exilu zbavit .. výslovně mu bylo zakázáno vytvořit vlastní stát, (Talmud, traktát Ketuboth 111) ..

A já se opět ptám : proč ?
znal svůj národ tak dobře, aby se obával toho, co se nakonec stalo, anebo měl boží záměr a vyvolenost stanovil právě jako oběť pro záchranu lidského pokolení .. mnohé objasnil Teillherdt de Chardin, ale i Reinhold Niebuhr .. ovšem vývoj událostí má zrychlený a nekontrolovatelný spád .. je tady jistý počet velmocí .. kdo koordinuje a řídí vývoj na planetě .. Bush ? Olmert ? OSN ? vrátný z Hiltonu ?

Naše myšlenky jsou svobodné a volné, naše konání je řetězí příčin a důsledků .. největší mírou vnitřní svobody disponují prostí lidé, nemohou ji však použít, jsouce determinováni bídou .. nejmenší mírou vnitřní svobody pak disponují přední politici, kteří jsou determinováni přemírou podmínek a neznalostí reality "tam dolů v terénu" .. za těchto podmínek rozhodují ..

117123

24.09.2006 01:47

Šaškárna v Praze

RE: Proste neuveritelne - ale i TOTO je realita.

virila 88.?.?.?

příklady táhnou, když se to hodí .. Bush a Blair vzhledem na přicházející volby se pokusili odvrátit veřejné mínění od debaklu v Libanonu tím, že spustili kampaň napadení letadel v Anglii. Langer a spol. mají zcela jiný úmysl : zastrašit obyvatele Prahy jakýmkoliv způsobem a pro cokoliv.
---
Prostě dělají, co umí .. nulovou toleranci a konfrontaci, jako charakteristické projevy mafií. Jedná se o organické pokračování destrukce parlamentu z let 1998 - 2006 a stejně v senátu. Dovolím si předvídat : mafie ODS svrhne Topolánka a ujme se pomocí Langera moci v ČR.

117502

24.09.2006 02:11

Kdo chystá bomby v Praze?

proč ?

virila 88.?.?.?

můžu to odbýt slovem :
ekonomické zájmy tunelářů z ODS,
to je ovšem hodně zjednodušné.
Tak o co jde ? O nic menšího,
než zvrátit výsledek voleb.
---
princip opozice je destrukce

117503

25.09.2006 17:06

Přicházející kolaps sionismu

RE: Palestinske lzi...

virila 88.?.?.?

To nejsou lži. To Izrael utekl z bojiště. To Izrael je uvězněn v Jeruzalémě. A odpor vůči zbabělým leteckým válkám narůstá.
Současný stav nemůže trvat dlouho a dostaví se afekt lynče. Agrese vůči Íránu může přinést neovladatelnou reakci Islámských zemí, reakci sevřeného člověka, iracionální vzepětí mas. Politika Izraele a USA pod tlakem sálových neokonzervativců se ocitá mimo realitu a končí. Sionizmus a Izraelský státní terorizmus se tak stanou důvodem k nenávisti vůči židům ve všech zemích v takové míře, že tento hněv prožidovské servilní vlády neudrží. To ovšem může být důvodem k použití jaderných zbraní Izraelem a k řetězové reakci napadení mezi velmocemi.

117631

28.09.2006 07:26

Izraelský rabín vyzývá k vyhlazení všech palestinských mužů

RE: Mohl bych poprosit

virila 88.?.?.?

žádost o doslovný překlad Nasrallahovych projevů je inteligentní odpovědí na článek .. porovnat slovník oběti se slovníkem zloděje a okupanta .. není ovšem dost inteligentní na to, aby tazatel pochopil, že to je cesta, která vede do pekel ..

117849

29.09.2006 07:00

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

Irák -jedna z mnoha pastí.

virila 88.?.?.?

Akty agrese posledních desetiletí svědčí o zhoubné krizi demokratického systému uvnitř USA. Podle všeho hlavním původcem krize je nemoc prorůstání vládní adnimistrativy židovským fenoménem. Projevuje se prožidovskými excesy zejména v ekonomii a zahraniční politice. Židovský fenomén je etablován jako nadnárodní a proto vyjímán z vnitřní kontroly. Jen tak mohl proniknout až do kongresu a vládních struktur, kde se zhoubně rozrůstá geometrickým řádem, jako každá cizopasní nemoc. Zájmy hostitele a cizopasníka jsou jenom zdánlivě stejné. Z principu směřuje cizopasník k likvidaci hostitele. Tím předznačuje naši budoucnost.

117966

02.10.2006 07:47

Před-traumatická stresová porucha – letmý pohled do izraelské kolektivní psychózy

RE: ja len faktickú pripomienku...

virila 88.?.?.?

Izrael je příběhem o povaze židů a zlomyslnosti jejich přátel. Protože jsme my lidé byli stvořeni jako složitý organismus, většina historických dějů v sobě onu složitost obsahuje. Vyplývá to z dominantního zákona jsoucna o rovnováze dějů v prostoru a čase.

Jediný důvod, proč v minulosti uměly žít vedle seba národy židů a arabů v prostoru Jeruzaléma je svatost místa, z kterého jsou odvozené základy víry mnoha národů a náboženství. A byla to iluze vyvolenosti v židovské povaze, touha po svatokrádeži, která přivedla židy k myšlence -rozložit svůj stát do místa posvátného pro tolik národů -do Jeruzaléma. Zlomyslnost přátel -angličanů spočívá v tom, že onu svatokrádež umožnili a umožňují židům uskutečňovat.

A tady začíná příběh o povaze židů, jehož paralely se táhnou celou lidskou historií. Kdo obsadí prameny pitné vody, má sice životadárnou kapalinu, ale stává se cílem násilí. Ve slepé víře ve svoji vyvolenost, židé opět zasedli na pramen víry mnoha národů, dokonce nelegálně a teď se diví, co se děje 60 let po holocaustu. Není se co divit. Každý národ v dané situaci by byl cílem násilí až do opětovného nastolení rovnováhy u pramene víry.

Měřítkem míry je čas, jenž zbývá do nastolení rovnováhy. Nezbývá Izraeli, ale ani celému světu jiná cesta, než jednání a jednání. Ve vzájemné komunikaci lze najít porozumění a dílčími ústupky lze dospět k nastolení jisté rovnováhy, která zamezí smrtelnou eskalaci agrese na bázi jaderných zbraní. K tomu je nezbytné především nahradit současné predátorské špičky vlád osobnostmi, které jsou jednání schopné. Součástí rovnováhy je také preventivní potrestání zločinů osob odpovědných za neoprávněnou agresi a její důsledky.

118178

04.10.2006 08:53

Vláda ODS končí

temné síly

virila 88.?.?.?

jenom krátká poznámka .. Začínám být z tisku přesvědčen (New York Times, Washington Post atd. ), že článek o před-traumatické stresové poruše PTSP – nepatří jenom do izraelské kolektivní psychózy. Má své opodstatnění i v USA, kde se aktivně uplatňuje omezování osobních svobod a kde přestává být ojedinělým např. vraždění dětí ve školách. Zdá se, že Bin Ládin uvolnil právě tyto temné síly a to bez vyjednávání se západním světem. Zlo plodí zlo a vrána k vráně sedá .. na to bychom neměli zapomínat, že i v česku má své spojence .. kliku pro vojenskou základnu USA, ministra, který odvoláváním svých vyšetřovatelů maří šetření soudů, atd.

118310

06.10.2006 06:00

Televizní projev Václava Havla z prosince 1989

Paměť národa

virila 88.?.?.?

ano, to je paměť národa, který vždy visel na šňůrce od gatí některé z velmocí, anebo světového židovství. Havel od začátku kolaboroval s neocons. v USA a Izraelem .. k agresi v Lebanonu a vraždění civilních obyvatel včetně dětí tento humanista ani nehlesl ! Sbíral uznání od všech židovských obcí stejně, jako Madeleine Korbelová Albrightová - prý za obranu lidských práv - v býv. Juhoslávii ? Ten projev by měli číst před každým zasedáním sněmovny ! Poslanci by padali smíchy, zejména komouši a Klaus ..

118482

07.10.2006 18:48

Co vlastně Havel řekl a co neřekl?

slovní agrese

virila 88.?.?.?

rozhodně je mnohem produktivnější poctivě přiznat omyl a opravit se, než zatloukat realitu. Také jsem příznivcem té kontinuity stylu Havlových projevů, je to pozitivní myšlení. Jak vidíme, tento omyl zavdal příčinu několika čtenářům ke slovní agresi, která je výrazem bezradnosti a bezmoci jejich autorů vůči pravdivým argumentům p. Stwory. Tito lidé jsou připraveni kdekoliv a kdykoliv prosadit své názory za každou cenu. Na stejném principu se teď hlásí ODS ke komunistům .. " kdekoliv a kdykoliv, za každou cenu " - očekávám, že je bude následovat i KDU ČSL a Bursík, který již není zelený. Je zajimavé, jak se ten český národ úporně žene do nestability.

118626

08.10.2006 18:16

Společnost potřebuje tabu

Tabu je ústava státu

virila 88.?.?.?

Spekulacemi o úřednické vládě president zpochybňuje Ústavu ČR a vytváří živnou půdu pro nezákonnosti, když nepostupuje v souladu se zněním a dikcí Ústavy. Blíží se typická krize zvenčí manipulovaného státu. President, jako nejvyšší garant ústavnosti se vybere na potulky Asií, i když tam zuří tajfun, - aby nemohl příjmout demisi strany, která nezíská důvěru ve sněmovně. O variantě úřednické vlády byla na půdě Senátu ČR pod patronátem jeho předsedy z ODS konference tří-koalice , která tuto alternativu zavrhla, jako nepolitický variant .. najednou je pro ODS výhodná a to i za cenu politické podpory ze strany KSČM ?

Tak tohle pochopí každý nezamlžený mozek. Co však v republice momentálně probíhá je těžko pochopitelné - převrat pod režií CIA ? Kdo první řekl, že nezná špinavé peníze ? následně kupónová genocida, státní privatizace, "konsolidační banka", miliardové kauzy s tunelováním, antikomunistická hysterie, masivní zneužíváni policie pro lživou volební a povolební kampaň, měsíce bezvládí, následně měsíc vládní zvůle .. jakoby míra závislosti vstupem do EU nestačila, vede republiku politika ODS na čele s čestným předsedou do osídel koncernů a nadnárodních kartelů za současného propagování protikorupčních opatření ?

118691

09.10.2006 16:46

Společnost potřebuje tabu

RE: Tabu je ústava státu

virila 88.?.?.?

Vy jste mi znemožnil napsat vám odpověď !
[chechtot] Nemůžu najít tlakoměr !

118748

14.10.2006 10:50

Presumpce neviny

Morální krize

virila 88.?.?.?

Český národ je od nedávné předvolební story vtahován do hluboké morální krize, odvozené od veřejného dění v státě. Především reprezentace politické a státní moci se nacházejí ve stavu boje o moc, přičem'ž degradují základní lidské morální hodnoty, jako jsou čest, pravdivost a spravedlnost. Příčiny agresivního antagonismu jsou zakořeněné přímo v sametové revoluci.

Je to boj komunistů proti komunistům. Nejsem barvoslepá a vím, že ten pták ODS není modrý, ale rudý ! Z celkového počtu členů 1,2 mil. "bývalé" komunistické strany přeběhlo díky sametové revoluci k ODS více kmenových komunistů, než je v ČSSD a KSČM dohromady. Především jsou tam ti nejbohatší, kteří posluhují zahraničnímu kapitálu jako bílé koně. Tito modří komunisté si platí volební a diskreditační kampaně v boji o voličské hlasy.

S tím souvisí i zvlčení v novinářské profesi, kde se lež stává pracovní metodou a presumpce neviny nežádoucí brzdou. Jestli se jedná o nevinného mladíka, anebo účelová obvinění politiků a stran, dokonce za aktivní účasti státní policie, televize, tisku a soudů - porád jsou to těžké deformace presumpce neviny. Neuvěřitelná arogance, která se táhne od hlavy státu až po úředníčka na obecním úřadě je našim nevypořádaným dědictvím z minulosti.

V posledních dnech jsme svědky manipulace s Ústavou ČR. Tato skutečnost má nesmírné dopady do obrazu stability republiky v zahraničí. Žádná česká instituce, která má hlídat ústavnost v republice neprotestuje ! Ústava ČR je nejvyšší zákon státu a jako takový je garantem zákonnosti ve společnosti, platnosti všech dalších zákonů. Spekulativní manipulace s tímto zákonem podrývají samotné základy právního státu.

119082

15.10.2006 19:21

Tak tady už končí sranda

Role osobnosti v dějinách

virila 88.?.?.?

Za nejvíce neagativní lidskou vlastnost pokládám aroganci. Protože ona zakládá onen plamínek nesnášenlivosti mezi lidskými bytostmi. A tady vstupuje na scénu role osobnosti v dějinách. Každá revoluce představuje vzepětí a ohromný tvořivý potenciál lidí práce. Stojí za povšimnutí, že jenom jednou v novodobých dějinách státu byl tento potenciál pozitivně využit a to zásluhou osobnosti prvního presidenta, prof. Masaryka. Od té doby se to už nestalo ani jednou.

Sice se národ v roce 1968 vzepjal, avšak pozitivní potenciál byl potlačen bratskou intervenci přátel z Waršavské smlouvy. Stejně, tak po roce 1989 byl potenciál povznešení národa promrhán deficitem vůdčích osobností a transformován do rozkrádání státního jmění formou kupónové privatizace, tunelováním, aférami a plošnou korupcí na všech stupních společenského života. Arogance slavila svůj triumf a slaví jej dodnes, kdy se pohrává s transformací Ústavy, jako základního zákona státu. Je to krajní situace, kdy může stát přijít o svoji státnost a národ o svůj stát, protože si neumí vládnout.

A také proto, že jsou v realizaci vládnutí k nerozeznání komunisté modří, oranžoví a rudí, rozdělení sametovou revolucí v jednotlivých politických stranách a bojujících vzájemně mezi sebou před zraky občanů o jejich voličské hlasy. To všechno je o roli osobností v dějinách. Bude stát veden pozitivními osobnostmi schopnými jednat ? Jak bude zvládán krizový management pro udržení sociální rovnováhy v české společnosti ? Otázek si je možné klást mnoho, zejména na vašem serveru. Zamýšlet se, hledat koncepce a návrhy. Jsou to vážné a smysluplné otázky.

Jak nicotná je proti tomu válka, vyhlášená větrným mlýnům na Nezvědavci. Když je někdo puzen nenávistí a zlobou, ztrácí smysl pro realitu a čest, ztrácí své lidské vidění. Proto je modlitba a odpuštění osvobozením sebe samého. Chápu, že se cítíte ohrožen a jste nucen jednat. Z jednoduchého důvodu : když opilec s vozidlem z vedlejší silnice smete a usmrtí řidiče jedoucího po hlavní, má mrtvý řidič na náhrobku napsáno : "ležím tady, protože jsem měl pravdu" ! A tomu je nezbytné zabránit !

119241

16.10.2006 17:24

Tak tady už končí sranda

RE: '...národ se v roce 1968 vzepjal..' Pise pani Virill

virila 88.?.?.?

omlouvám se vám pane, výraz jsem převzala z českého internetu .. když na dlouho ztratíte kontakt s češtinou .. ovšem na významu textu trvám

119350

19.10.2006 04:26

Jak Hizballáh porazil Izrael

RE: Hizbalah se ma naco tesit v pristim konfliktu..

virila 88.?.?.?

Rozdíl mezi pesimistou a optimistou lze charakterizovat komentářem ke sklenici, naplněné přesně napůl vodou : pro pesimistu je sklenice poloprázdná a pro optimistu poloplná.
Je to proces uvažování, který nás svede ze správné cesty k dosažení základních cílů. Uvažujeme-li militantně, nesmíme se divit, že se octneme na bojovém poli. To je důsledek role osobnosti takových Bushů, Sharonů, Olmertů a Cheyneyů. Dosažený efekt podle zákonitosti, že násilí plodí jenom násilí v jakémkoliv časovém horizontu - směřuje obvykle k rozsáhlé destrukci obou stran.

Není bez zajimavosti, že podobné cíle lze dosahovat mnohem rychleji a efektivněji pozitivním uvažováním. Ve Vašem případě rozvíjením konceptů a ideí spravedlivého spolunažívání při vzájemném respektu především k duchovním hodnotám obou národů. To vyžaduje osobnosti s pozitivním myšlením v řídících pozicích. Takové osobnosti jsou mnohem větším přínosem pro národ i rozvoj území. Generály a jestřáby, hartusící zbraňovými systémy udržet za zády a postavit se k řešení problémů čelem a čestně. Je to přístup mnohem náročnější na kreativnost, odpovědnost a lidský charakter, ale nekončící čestnými salvami na hřbitovech.

119538

23.10.2006 05:01

Volební divadlo

Na prospěch české společnosti

virila 88.?.?.?

Volby nejsou procházka růžovým sadem. Hlas voliče v současné politické konstelaci znamená jisté absolutorium, pokud máme jistotu, že bude respektován v rámci pravidel hry. Bohužel tu jistotu nemáme, dokonce jsme rukojemními presidenta, který mění pravidla počas hry. Jednou je mu 101 hlasů dost a když tuto možnost promarní, najednou mu je 101 hlasů málo. Přitom se jedná o pravidla ústavní, tedy základ všech pravidel zákonnosti společnosti. Co jeho inaugurační slib ?

Objektivně bychom se měli smířit s faktem, že tyto volby jsou bojem komunistů proti komunistům. Pták není modrý, ale rudý, protože z členské základny 1,2 mil. "bývalých" komunistů přeběhlo díky sametové revoluci k modrým více kmenových komunistů, než k oranžovým a rudým dohromady. A především jsou modří ti nejbohatší bílé koně globálních monopolů. Vítězí na široké frontě tisku a medií penězi a ne přesvědčením - v boji o voličské hlasy.

Když tedy mluvíme o volbách, nejsou volební výsledky zdaleka adekvátní oné propagandistické eufórii modré strany. Neviděla jsem v komunálních volbách žádnou katastrofální prohru levice. Volební účast: 46.38 %, a celkem 36000 zastupitelů jsou NESTRANÍCI !. Jenom 5900 ODS a 8000 levice (ČSSD+KSČM). Kde máte to fantastické vítězství ODS? když 56% lidí se úplně distancuje - nechce senát. Volby pokračují druhým kolem. Tak jaké oslavy výsledků voleb v senátu ?

Na rozdíl od většiny politologů a komentátorů si myslím, že volební pat je za dané situace prozíravostí občanů a dobrodiním pro český národ. Ať se moc ve státě rozdělí smysluplně v prospěch prosperity občanů. Ať žádná ze zájmových bojůvek nezvítězí. Ať se rozvine spravedlivá soutěž politická i hospodářská, zejména ve vztahu k monopolům a globalizaci. Jsme malá krásná krajina v srdci Evropy. Můj přítel z USA říká, že je u nás, jako v pohádce .. za každou zatáčkou nový svět. A má pravdu, zatím je to tak !

119765

24.10.2006 00:16

Volební divadlo

RE: Na prospěch české společnosti

virila 88.?.?.?

"kecy" o kmenových komunistech lze najít na internetu, jenom do tá kapku práce a máte to v počtech i jmenovitě. Jak dosáhnout smysluplně rozdělení moci ? Více si ctít ducha mandátu, který voliči udělují. Podle mne není volebního vítězství .. tato válečná terminologie je reliktem minulosti .. je jenom míra oprávněnosti, kterou udělují politikům občané státu.

Strana s nejvíce procenty hlasů ať nepotírá stranu s hlasy třeba o 2 % menší, protože každý mandát představuje počet rodin, závislých na politicích ! Zrůdná je idea Klause mít absolutní většinu a nemít opozici. Pro občanskou společnost je důležitá vyrovnanost mandátů stran, umožňující koalice a znemožňující zvůli diktátu totality. Mírná převaha některé ze stran je garancí, že se vývoj hne dopředu.

Ústava ČR je jednoznačná. Nepokoušejte se ji zpochybňovat, protože tím otevíráte Pandořinu skříňku ! Tam není nic o tom, jak může president spekulovat i když to prý dělá v zájmu "spravedlnosti"!. V opačném případě si může Topolánek zřídit na Hradě svoje velitelství a tím získat dpor nejméně 60 % obyvatelstva. A rozhýbat nenávist potomků Jana Žižky z Trocnova proti sobě, to mu opravdu rozmlouvám !

Snažila jsem se osvětlit specifikum české společnosti po sametové revoluci. To není bonmot, ale exaktní realita, kterou by si měli uvědomit jak historikové, tak manageři politických stran, co hýbou komunitami. Německá CDU anebo rakouská ÖVP neprokazuje levicové tendence, jako ODS. Pravicová politika není nálepka, ale boj o demokracii a rovnost názorů všech občanů. To ODS doslova potírá a šíří strach !

119829

25.10.2006 06:24

Jsou USA legálně v bankrotu?

dotaz/nahrávka na smeč

virila 88.?.?.?

kúrňa, nešlo by to patentovat, jako zaručenou metodu na emanaci do vesmíru ? nevíte o místě, kde bych obdržela potvrzení o své globální neexistenci ? resp. potvrzení o své existenci ve virtuální realitě ?

119907

31.10.2006 18:16

Senátní dějství ústavní krize

Důležitý senát a jak nás vidí američtí turisté

virila 88.?.?.?

Česko - je nepatrná země, ležící na kontinentu Evropa. Nachází se v prostoru mezi Německem a Ruskem. Kdysi byl tento stát zhruba dvacetkrát větší, ale v minulém století z něho začaly od východu jednotlivé kusy odpadávat. Je to významný člen světového společenství, i když ne tak významný, jak si myslí. Hraničí kromě s Německem také s Rakouskem a pak ještě s jinými státy, které nejsou tak důležité a kde se špatně nakupuje.

Historie - Česko je velmi stará země s mnoha poklady, jako je Karlův most, Karlovo náměstí, Karlovy Vary a Karlštejn. Na západní civilizaci se podílí pivem a hokejem. I když si o sobě Češi myslí, že jsou moderní národ, téměř nepoužívají klimatizaci a Američan tam těžko narazí na slušnou mexickou kuchyni. Kneustálému roztrpčení amerických návštěvníků mluví místní obyvatelé česky, i když tam je mnoho lidí, kteří promluví anglicky, jestliže z toho budou něco mít.

Lidé. - Česko má tolik obyvatel, jako 3 obvody New Yorku. City, Harlem a Brooklyn. Přesto je strašlivě přelidněné, minimálně každých 7 mil tam potkáte vesnici. Z deseti milionů jich 9,5 milionu pije, nebo kouří. Všichni Češi řídí auta jako šílenci, jsou posedlí sexem a nemají ponětí o disciplině. Většina věřících Čechů jsou křesťané, i když byste to podle jejich chování neřekli. V česku je mnoho komunistů.

Bezpečnost. - Všeobecně se Česko považuje za bezpečnou zemi. Návštěvníci si ale musí být vědomi toho, že čas od času Česko někdo přepadne nebo obsadí (Němci, nebo Rusové). Češi tradičně kapitulují bez průtahů. Nikdy tam nesmíte přestat dávat pozor na své peníze.

120525

08.11.2006 06:37

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část

Cesta k míru vede jinudy

virila 88.?.?.?

Nelze se už odvolávat na historii. Působí nevěrohodně tvrzení osadníka, že nemůže odejít Palestíny, protože zaslíbení této země je síla písma. Historie je exaktně odtajněna pomocí věděckých nástrojů (geologie, paleontologie, roentgenologie a mnoho jiných) a dnes víme, že nejslabším článkem vývoje života na zemi je vnitřní inklinace lidské bytosti k destrukci. Pohlédnete-li na tu osadu, je to opevněné obydlí ztroskotanců, vědomých si reality, že sídlí na nelegálním kradeném území. Tomu odpovídá i vnitřní komunitní režim. Stejné to je v dimenzích státu Izrael, zcizený Jeruzalém jej deformuje do té míry, že celý stát bude ohrazen betonem vůči vnějšímu světu. Je to strach z důsledků jeho početných zločinů loupeží a terorismu.

To jistě není způsob a cesta k vytouženému míru, který stoji na docela jiných pilířích. Pravda, spravedlnost, láska a svoboda jsou pilíře života společnosti. Jsou to čtyři základní požadavky lidského ducha, vedoucí k míru : - pravda -, pokud každý jedinec bude upřímně respektovat nejen svá práva, ale i své povinnosti k jiným, - spravedlnost -, pokud v bude v praxi každý respektovat práva ostatních a skutečně naplňovat své povinnosti k nim, - láska -, pokud lidé budou cítit potřeby jiných jako své vlastní a budou sdílet to co mají s jinými, zejména hodnoty mysli a ducha které jim jsou vlastní a - svoboda -, pokud při volbě prostředků budou lidé postupovat s rozumem a převezmou zodpovědnost za své vlastní akce.

120929

10.11.2006 09:06

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

RE: Článek zní logicky ale

virila 88.?.?.?

Jistý pozitivní posun v přístupech politiků se rýsuje, protože
býv. poradce Brzezinski veřejně prohlásil, že Izrael a Neocons visí jako černá gorila na krku USA a dokud se ji nezbavíme, není pozitivní komunikace se světem reálná.

121084

21.01.2007 11:31

Nejhorší je ta bezmoc

RE: Jestli ten radar nechceme budeme to muset dat najevo.

virila 88.?.?.?

někde jsem slyšela, že existuje v evropě statečný národ, který od porážky českých stavů dne 8.11.1620 na Bílé Hoře, do dnešního dne nevystoupil se zbraní v ruce za svoji svobodu..do rukou okupantů ji odevzdával s povděkem (Hácha 1938), do rukou diktátorů servilně a se spoluúčastí (Beneš 1948) a jejich komunistickým pohrobkům sametově legislativně v parlamentu (Havel 1989)..dnes 20.1.2007 se však poprvé vzdává svobody předseda vlády tohoto národa, Topolánek.. slavnostně za zvuků fanfár, před celým národem..v USA již bylo rozhodnuto.. očekává se Non Paper

- v důsledku naprosté absence selského rozumu tohoto národa, zdevastovaného komunistickou koliktivizací do mrtě, si jeho vláda pospíšila akceptovat rozhodnutí USA již několik minut po skandálním obdržení důvěry v parlamentu (metodou zkorumpování poslanců opozice) a tím :

- zabetonovat svoji politickou pozici vybudováním nebezpečného vojenského zařízení cizího státu na svém území "svéprávné" České republiky..zařízení namířeno proti Rusku, tedy krajině z které ona republika nakupuje suroviny (plyn, ropu, palivo pro energetiku) pro její existenci naprosto životního významu

- bez konzultací s NATO, kterého jsme členem a snad i proti jeho vůli (Francie), instalovat útočné vojenské komponenty cizího státu na svém území v Evropě a zapsat se tak do seznamu cílů ruských raketových vojsk, které tak učiní neodkladně z důvodu ruské národní bezpečnosti..pro rakety proti území ČR je radarová základna neúčinná

- ohrozit existenci svého národa mj. vyzařováním nebývalých a neprozkoumaných frekvencí(pres 500 Mega Watt ERP)do okruhu 120 km, trekvencí, které nerespektují Ženevské regulativy a mají nespecifikované negativní vlivy na zdraví matek, jako i veškerý slaboproudý elektronický provoz v neověřeném dosahu

- tomu všemu nová bábková vláda přikývne, (zejména vysoce kvalifikovaná ministryne obrany a autoritu vyzařující předseda vlády), jako k součásti odstartování nového kola zbrojení v USA, pro tzv. hvězdné války a to i v situaci, kdy příklad sestřelení čínské družice čínskou armádou, a prohlášení ruských armádních činitelů o "stealth" vlastnostech neviditelných ruských balistických střel poukazují na nedomyšlenost celé iniciativy ze strany USA

[zmaten]

126181

27.01.2007 19:55

Hra Washingtonu v Turkmenistánu

RE: Konec svobody Turkmenistánu?

virila 88.?.?.?

lze důvodně předpokládat, že rusům už dojde trpělivost.. soustřeďování voj. mašinérie USA (pěchota, letadlové lodě, letecké síly) kolem Iráku a Íránu, Somálsko, Afgánistán, přípravy Izraele, na straně jedné a manifestace společných zájmů Ruska, Číny a Indie na straně druhé nevěští nic dobré, stmívá se nad naší kuličkou doma i v cizině, už aby tady byla ta základna, co nám zaručí klidný spánek, nejlépe u Strakovy vily !

127094

19.05.2007 13:22

Polemika o transhumanismu

Váha slov

virila 88.?.?.?

Vážený pane Lhoták,
ráda bych vám objasnila Vaši pozici:

k Vámi nadhozeným tématům nelze smysluplně diskutovat! Mluvíte zvláštní řečí: odpadní skládka slov a informací, které aplikujete, ještě neprošla recyklací, aby se z ní vytvořilo skutečné poznání. Dále potřebujete ještě fermentaci, kdy se poznání kvalitativne mění a jenom někdy se stává moudrostí. Takovou moudrost lze akceptovat a poučit se z ní. Proto se nedivte reakcím těch, kteří pronikli do hloubky vědění a nechtějí slyšet vaše vykonstruované fantasmagorie.

135665

23.06.2007 12:19

Problém lidské populace bez servítků

Nebezpečí zneužitelnosti

virila 88.?.?.?

Nebudu se vyjadřovat k autorovu článku, neboť jak konstruktivní, tak negativní kritika by posloužila k jeho propagaci. Nevyčtu ani p. Stworovi, že dehonestuje svůj server provokacemi p. Lhotáka a stává se jeho tribunou. Jenom bych chtěla vyjádřit znepokojení nad možností, že pseudolidskost, pseudofilosofie a pseudoliterátství tohoto autora najde obdivovatele v těch vrstvách společnosti, které nectí žádnou morálku a etiku, které naopak s radostí zneužijí uváděné fantasmagorie cíleně proti lidským bytostem.

138153

29.06.2007 18:59

Patriarchát nebo matriarchát?

Fantasmagorie

virila 88.?.?.?

Už mi to splývá pane Stworo, zdá se mi, že všechny články na tomto serveru jsou identické lhotákovské účelové fantasmagorie. Nelze hledět do blázince a vidět tam skutečný normální život. Já bych tady již nezveřejnila ani vtip. Zachraň se kdo můžeš!

138755

30.06.2007 13:19

Pan Lhoták odchází

Dobrá zpráva na soborní ráno

virila 88.?.?.?

Pan Lhoták je především arogantní amatér, technik pracující v počitačové branži, samozvaný filosof a zneuznaný literát. Je také autorem propadákové prózy a poesie a dalších aktivit souvisejících s jeho neukojeným ambiciózním egem. V konečném důsledku vrší kolem sebe tzv. škváru, kterou nelze diskutovat, jelikož témata jsou účelově provokativní, ve své podstatě absurdní a na okraji normality.

Ovšem daleko důležitější je kontraproduktivnost jeho tém se zaměřením Zvědavce, které je navýsost aktuální a často jediným zdrojem pravdivých informací v ČR. Pan Lhoták si spletl server, neboť by jistě na různých diskuzních fórech obdržel svůj adrenalin. Doufám, že poznal svůj omyl a proto navždy odchází. Server Zvědavec je příliš vážná věc pro reálný život, než aby se na něm předváděly laické experimenty v jalové a nekonečné polemice se všemi.

138789

Káva pro Zvědavce

64

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 141 čtenářů částkou 22 263 korun, což je 64 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Katalog Ikea nevyšel. Kvůli černochovi s číslem31.10.20 10:04 Neurčeno 0

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 5

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 1

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,38 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,43 Kč
Švýcarský frank
25,47 Kč
100 japonských jenů
22,34 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 930,26 Kč
1 unce stříbra
552,84 Kč
Bitcoin
316 303,24 Kč

Poslední aktualizace: 31.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 596 288