Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 12 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, Integrale, Právník, Rejpal, Roman.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.04.2011 17:00

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

KONTAKT

Integrale 212.?.?.?

Nejsem pravidelným čtenářem zvedavce a s mnoha názory zde nesouhlasím. Nesouhlasím dokonce ani s mnoha věcmi v článku uvedenými a ani s článkem jako takovým.
Ale mnohem více nesouhlasím s tím, aby nám Poslanecká sněmovna parlamentu ČR vymezovala, o čem smíme nebo nesmíme pochybovat.
To je tak nepřípustné jednání ze strany zákonodárce, že každý boj proti takovému zákonu je bojem správným a ušlechtilým.
Lidé, jako paní soudkyně podepsaná pod tímto rozhodnutím, jsou pro společnost nebezpeční a pokud mohu udělat cokoli, aby byla ze svého postu sesazena (apriori předpoklad spáchání trestné činnosti formálním porušením zákona bez ohledu na materiální naplnění trestného činu; otázka "jak by soud prvního stupně chtěl dovozovat důsledky společenského naplnění skutkové podstaty" je naprosto v rozporu "IN DUBIO PRO REO" - TEDY POVINEN JE ŽALOBCE PROKÁZAT SPOLEČENSKOU NEBEZPEČNOST JEDNÁNÍ A JE NAPROTO NEPŘÍPUSTNÉ, ABY SOUD PRVNÍHO STUPNĚ PROKAZOVAL OPAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) X:
Prosím o informace jak přispět na e-mail: integrale@centrum.cz

241619

02.08.2011 15:53

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

VÍ AUTOR, CO JE TO FEUDALISMUS???

Integrale 212.?.?.?

Feudalismus je postaven na vlastnictví půdy - nějakého panství, země, "státu". Obyvatelé nepatřící do rodiny feudála jsou de facto jeho majetkem a pracují pro něho výměnou za to, že na části půdy feudálem propůjčené mohou uspokojovat i své potřeby a je jim feudálem poskytována jakási vnější ochrana a zajišťována nějaká smluvená ochrana vnitřního pořádku. De iure platí obvykle zvykové právo, které opět dává pravomoc výkonu práva feudálovi a je věcí jeho výkladu zvyků, které v právních výkladech uplatní.
Je zjevné, že tato definice pro současnou Evropu rozhodně neplatí, a to dokonce vůbec v ničem; vlastnictví půdy je privátní a je každému ukradené, půda nemá v dnešní době prakticky žádnou hodnotu a rozhodně nepatří bankám. Co by s ní také asi tak dělaly? Právo si zde žije zcela vlastním životem a prakticky nikdo mu nerozumí...
Pokud bychom hledali alternativu k současnému evropskému uspořádání, spíš bychom se museli vrátit k Mussoliniho pojetí FAŠISMU jako méně radikální formě socialismu. Fašismus je typickou kolektivistickou doktrínou, která však apriori nezavrhuje soukromé vlastnictví čehokoli, včetně výrobních prostředků. V "Pojednání o fašismu" Mussolini v podstatě vykresluje vizi dnešní EU: VŮDCOVSKÝ PRINCIP je v EU nahrazen radami EU, tedy dnešní vůdce není jednotlivec, ale jakési nevolené, kýmsi nevoleným jmenované rady, nad nimiž není žádná (a vůbec ne demokratická) kontrola, a které jsou omezeny pouze tím, že jejich rozhodnutí musí schválit národní parlamenty (které nemají de facto jinou možnost - pokud neschválí, budou schvalovat tak dlouho, až schválí, jinak se nepohnou). To, na co autor naráží je HLAVNÍ A NEJPODSTATNĚJŠÍ EKONOMICKÝ PRINCIP FAŠISMU - a tím je KORPORATIVIZMUS. Fašistická Mussoliniho vize stojí na 3 ekonomických pilířích, zbvaných TRIPARTITA. Tu tvoří vlastník, zástupci zaměstnanců (lidu) a státu (vůdce). Mikroekonomika pracuje na principu tržního hospodářtví, ale pouze do míry dané REGULÁTOREM, který je opět postaven na principu tripartity.
Autor má asi na mysli, že vlastníkem téměř veškerých výrobních prostředků, stejně jako většiny dalších statků užívaných kolektivem jsou banky. V tom má pravdu, a to přesně také z korporativizmu logicky vyplývá. Pro feudalismus nebo kapitalismus jsou monopoly nepřáteli, protože brání jejich zejména extenzivnímu růstu, proto to přirovnání bank k feudálům nesedí.
Samozřejmě jsou v dnešní Evropě prvky, s nimiž Mussolini nepočítal, nebo které jsou s jeho Pojednáním v rozporu - ať je to právě uplatnění práva, které sice nese de facto výrazné znaky fašistického uspořádání, de iure lze ale proti těmto znakům podávat opravné prostředky, dalším rozporem současná multikulturní teorie (konflikt s národnostní a ideologickou podstatou státu) nebo národní zastupitelské demokracie (ovšem zase fakticky podříz...

Automaticky kráceno

249724

20.10.2011 13:15

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

Omlouvám se za jadrnější výrazy

Právník 212.?.?.?

Ač s článkem, který je předmětem sporu nesouhlasím, nemohu si odpustit poznámku k paní soudkyni. Upozorňuji, že vyjádření je v rozporu s dobrými mravy, avšak je pouze reakcí. Nevhodné pro děti, mladistvé a citlivější osoby - prosím NEČTĚTE.

DOPRDELEPRÁCE TY KRÁVO NEBESKÁ, COPAK TY NEVÍŠ, ŽE ÚSTAVNÍ PRÁVO NELZE OMEZIT ZÁKONEM???? ŽE KAŽDÝ TAKOVÝ TAKOVÝ ZÁKON JE APRIORI PROTIÚSTAVNÍ???? KDE JSI TO KURWA STUDOVALA????? CO TO ZKOUŠÍŠ? VYKLÁDAT ÚSTAVU NENÁLEŽÍ TOBĚ, ALE ÚSTAVNÍMU SOUDU!!!!

"Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci."

"Článek 15 odst. 1 Listiny každému zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání včetně práva každého změnit své náboženství nebo víru, popřípadě být bez náboženského vyznání. Tato práva mají absolutní charakter v tom smyslu, že nikdo nemůže být podroben takovému opatření, jehož cílem je změna procesu a způsobu myšlení, nikoho nelze nutit, aby změnil svoje myšlení, náboženské vyznání nebo víru. Při jejich ochraně se jedná o respektování vnitřního rozměru těchto práv, který vylučuje jakýkoliv nátlak nebo ovlivňování myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Tato práva v důsledku jejich absolutního charakteru není proto možné omezovat zákonem".

255615

20.10.2011 17:12

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Omlouvám se za jadrnější výrazy

Právník 212.?.?.?

Od toho, aby řešil ústavnost zákonů a rozsudků je zde Ústavní soud. Ne nějaká samozvaná soudkyně. Pouze Ústavnímu soudu náleží rozhodování o Ústavě a její výklad. Tečka!
Osobně se domnívám, že tento případ půjde právě až před Ústavní soud, protože od samého začátku se tu řeší ústavnost §§ 260–261a trestního zákona.
Vždy zde budou dvě skupiny: jedna, které bude trvat na protiústavnosti těchto paragrafů a která bude žádat jeho úplné zrušení, a druhá, která z něj profituje. V principu stejné problémy řeší vlastně všude, kde podobné právní zmetky mají, zejména však v Německu. A že by například v Itálii byla nižší úcta obyvatelstva k právu, když takovýto zákon nemají, jsem si nějak nevšiml. Spíše naopak...
Myslím si, že každý, kdo podporuje znění § 260–261a trestního zákona je nějakým způsobem v nepořádku, musí mít nějaký důvod ke strachu ze svobodného projevu, ze svobodného myšlení a zřejmě i ze svobody jednotlivce. Takoví lidé pak ale nemají v soudních řadách co dělat.
Navíc konstatování, že materiálním znakem trestného činu je jeho formální znak sám o sobě je prostě blábol.
Upozorňuji, že polemizuju o rozsudku a paragrafech, které k němu vedly. Spor z roku 2009 mezi Irvingem a Lipstadtovou v Británii jasně ukázal, že tzv. "Osvětimská lež" je pouze teorie spiknutí, kterou lze celkem snadno fakticky vyvrátit. Navíc mám pocit, že v článku bylo jasně napsáno, že ať je počet obětí holocaustu jakýkoli, nesnižuje to nijak zločiny nacismu. Zvláštní, že tuto pasáž paní soudkyně velkoryse přehlédla... (čímž porušila svoji povinnost zkoumat jak přitěžující, tak i polehčující okolnosti).
Nehodlám jakkoli autora článku podporovat v jeho tvrzeních a nesouhlasím s nimi. Domnívám se ale, že se zde jasně jedná o naplnění základní svobody svobodného myšlení a bádání, které je zákonem neomezitelné. Skutečnost, že p. Stwora neuvedl svůj názorový distanc nebo nesouhlas u článku nepovažuji za relevantní, neboť práva daná Listinou základních práv a svobod jsou absolutní a nelze je obdobně podmiňovat.

255632

31.10.2012 12:23

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

A co jednoduše omezit přerozdělování?

Rejpal 212.?.?.?

Nespokojenost se současným přerozdělováním je obecná, ale představa, že někdo jiný bude přerozdělovat lépe (tedy jako ve svůj vlastní neprospěch nebo jak?) mi přijde úsměvná.
Co prostě omezit přerozdělování jako takové a více se vrátit k zásluhovému = liberálnímu systému?
proč autor zůstává na půl cesty? Jaký prospěch očekává ze změny přerozdělovače?

278203

07.03.2013 17:18

Velezradil Klaus?

RE: Nechť rozhodne Ústavní soud

Integrale 212.?.?.?

"Prezident překročil své pravomoce, pošlapáním práv ostatních na spravedlivý proces, už se nedomůžou odškodnění."
Buď úmyslně lžete, nebo jste jenom velmi špatně právně vzdělán.
ANI JEDNO NENÍ PRAVDA!!!
Trestní řád této země považuje dobu 4 let za dostatečnou k tomu, aby bylo pravomocně rozhodnuto v trestním řízení. Tuto lhůtu najdete v několika ustanoveních TŘ (například vazba nesmí trvat déle než 4 roky VČETNĚ doby vyšetřování). A teď počítejte se mnou: prezident vzal dobu maximální délky trestního řízení dle platného trestního řádu a tuto dobu zdvojnásobil. A já se ptám: JAK JE MOŽNÉ, ŽE SE TATO ABOLICE VŮBEC NĚKOHO - KOHOKOLI - TÝKÁ? To přeci není možné, když TŘ má za to, že právo na spravedlivý proces znamená vyřešení do 4 let? Jak to, že neřvete, že se najde jeden jediný případ, kterého se abolice týká? To Vám nevadí, že ze svých peněz platíte darmožrouty, kteří více než 8 let nedělají to, za co je platíte? Jste blázen???
Právo na náhradu škodu NIJAK NESOUVISÍ S TRESTNÍM ŘÍZENÍM a stejně je nutno prokázat jej v občanskoprávním sporu. Rozdíl je jenom v tom, že poškození nyní budou muset prokázat nárok na náhradu škody, tedy že jim nějaká škoda vůbec vznikla. A opět se ptám: JAK JE MOŽNÉ, ŽE PRÁVNÍCI ÚDAJNĚ POŠKOZENÝCH 8 A VÍCE LET NEJSOU SCHOPNI V OBČANSKOPRÁVNÍCH SPORECH VYMOCI PRO SVÉ MANDANTY NÁHRADU ŠKODY, když je tak zřejmá - alespoň podle médií??? Vždyť ti "poškození" víc než 8 let platí právníky, kteří nedělají nic, jenom čekají, zda soudy v trestním řízení někoho uznají vinným, aby měli usnadněnu práci? Nebo je něco jinak? Nebo je VŠECHNO JINAK A NEJDE O TRAPNOU AMNESTII, ALE O OPĚTOVNÉ PROTIVENÍ SE ČESKÉHO PREZIDENTA SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY, jako v 30. ltetech min, století?
Jste obětí buď naprosto mylných informací nebo záměrných dezinformací. Právo na spravedlivý proces bylo porušeno u každého, koho se abolice týká, neboť mu byla upřena zákonná doba trvání procesu. Nikdo nemůže přijít na základě amnestie o nárok na vzniklou škodu (není rozhodující, zda úmyslnou nebo nedbalostní), pokud tento nárok v souladu se zákonem vymáhal (nedošlo k promlčení).

A ještě věcná: německý tisk psal ve 30. letetch v podstatě to samé o Benešovi. Za druhé republiky pak o Háchovi. Jenomže Klaus není Hácha. Nestačí jej naložit do vlaku, uvěznit v Berlíně a počkat, až jej zasáhne infarkt, aby předal osud Českého národa do rukou vůdce/EU.

285987

28.03.2013 13:30

Proč má Kypr problém

RE: Stále stejná píseň

Integrale 212.?.?.?

Dluhy zavinily 2 subjekty:
1. lidé odpovědní za nakládání s veřejnými rozpočty a jejich voliči
2. EU

Ad 1: teorie demokracie říká, že si lidé zvolí v příštích volbách tu vládu, která vládne nejlépe a naopak již nezvolí tu, která vládne špatně. To je omyl. Lidé zvolí tu vládu, jejíž exekutiva přinese největšímu počtu lidí největší prospěch, či je o tom alespoň přesvědčí. A to je sakra rozdíl! Ono na dluh se totiž žije nejlépe, protože umožňuje neuvěřitelnou progresi růstu životní úrovně. Zkuste to: půjčte si několik desítek milionů Korun a zjistíte, že můžete utrácet jako nikdy předtím, dokud jste se nezadlužil. Pak ale peníze vyčerpáte a to včetně těch, z nichž jste dosud dluhy platil. Ale protože suma dluhů + úroků je vždy vyšší než půjčená částka, musí následovat dluhová past. Půjčíte si znovu na uhrazení prvního dluhu, ale tím se celkové zadlužení zvýší. Jako fyzická osoba jste se dopustil trestného činu předlužení. Jako správce veřejného rozpočtu trestného činu poškozování věřitele, ale máte imunitu, takže Vám mohou být všichni ukradení.
Ad2: Eu spolufinancuje některé nesmyslné projekty. Obecně platí, že prokážete-li, že vyhodíte do vzduchu miliony, aniž by komukoli k něčemu tyto peníze byly dobré a cokoli přinesly, máte nárok na dotaci z nějakého fondu EU. Část ale musíte zaplatit Vy. Tak si půjčíte s tím, že po získání dotace dluh splatíte. Jenomže k tomu nedojde, neboť dotace Vám bude krácena z nějakého důvodu, který v době realizování Vašeho záměru vyhodit peníze oknem do kanálu nebyl znám. A tak jste si půjčil peníze na to, abyste vyhodil větší peníze oknem, a ty peníze teď musíte vracet. A jste zpět v bodě 1, tedy v dluhové pasti.
Stačí vrátit se k racionalitě. Vykašlat se na všechny prasácké praktiky EU a nevyhazovat peníze oknem výměnou za slib, že to někdo (v podstatě z mých peněz) zaplatí. Pokud budeme utrácet peníze tak, aby někomu něco přinesly, budeme tvořit hodnoty místo jejich pouhé spotřeby, pak se nemusíme být dluhové pasti (jen odvetných opatření ze strany EU). Stačí si uvědomit, že pokud vláda zvýší růst HDP na dluh (což činí všechny vlády této země, počínaje první Zemanovou vládou; výjimkou byly pouze Klausovy vlády), nepřinese to dlouhodobě nikomu nic pozitivního, ale zase to roztočí dluhovou spirálu. Socialistické praktiky typu "zaplatíme korporaci, aby nás zaměstnala" jsou výhodné jen a pouze pro tu korporaci (chudí tedy sponzorují bohaté, neboť peníze na investiční pobídku musí být ukradeny pekařům, truhlářům, zedníkům a dalším poctivě pracujícím lidem v zemi), takže investiční pobídky vedou pouze do dluhové pasti a nikoli k prosperitě. Je to stejné, jakoby chtěl pekař zvýšit svůj blahobyt tím, že si bude rohlíky kupovat sám od sebe. A tak bychom mohli pokračovat.

287274

12.04.2013 18:03

Komu patří voda?

BLBOST NA ENTOU

Integrale 212.?.?.?

"Tady vidíte, jak “lepší” je soukromý vlastník. Když se to, co má být veřejnou službou, stane soukromým byznysem, nemůže to nikdy dopadnou dobře."

Takže ustanovení zákona o změně úhrady za opravy vodovodních přípojek schválili soukromí vlastníci? A co takhle použít mozek? Zákonodárnou moc v ČR nemá žádný soukromý vlastník nějaké vodovodní přípojky, ale Parlament ČR. Zákony obvykle předkládá vláda.
Vzniklý stav tedy není důsledkem privatizace, ale korporativismu. Korporativismus je principem socialismu (i jeho méně radikální formy fašismu). Nikoli liberálního kapitalismu, který právě korporativismus vidí a priori jako nežádoucí stav, vůči němuž je stát povinen aktivně vystupovat.
Takže problém není v privatizaci veřejné služby (proč by mělo být ostatně vodárenství veřejnou službou?), ale naopak v socialismu - v korporativismu.
Rozkrájením korporací na subjekty, reálně závislé na výsledcích vlastní práce by problém zaniknul, takže paradoxně právě privatizace je lékem na socialistické nemoci. Ostatně tvrdit, že francouzská polostátní společnost Veolia/CGDE založená samotným Napoleonem a čelící jedněm z největších korupčních skandálů po celou dobu své historie (proto také často přejmenovávaná) je ryze soukromý subjekt, je velmi odvážné (nebo spíš směšné?) tvrzení.

288053

09.05.2013 17:35

Komu důvěřují lidé v Evropě

POJMY versus DOJMY

Roman 212.?.?.?

Proboha mohl byste si nejprve zjistit co je to onen NEOLIBERALISMUS a z jakých zásad vychází? Tvrdit, že neoliberalismus může za to, že nadnárodní korporace neplatí daně a požívají od státu obrovských výhod, zatímco ostatní občané platí daně jako mourovatí (aby mohli tyto korporace sponzorovat), je jako obviňovat Hitlera ze zaslepené lásky k židovské kultuře. Kdybyste jen tušil, jak obrovský nesmysl jste napsal, tak byste se musel stydět až na zadnici!
Liberalismus pochází z latinského liberalis = vše, co se týká svobody, co svobodu vymezuje a charakterizuje, liber = svobodný. Pochází z osvícenecké Anglie a jeho rozmach se v dějepise často označuje pojmem VĚDECKOTECHNICKÁ REVOLUCE.
Budování nadnárodních korporací nemá s liberalismem a neoliberalismem pranic společného, ba právě naopak - KORPORATIVISMUS je typický NOSNÝ PILÍŘ TOTALITY SOCIALISTICKÉ, FAŠISTICKÉ A KOMUNISTICKÉ, které jsou v příkrém rozporu s neoliberalismem!
Liberální ekonomika naopak znamená svobodu podnikání a ROVNOST všech podnikatelských subjektů vůči sobě. Pro neoliberální politiku JE NEPŘIJATELNÉ, aby jeden soukromý subjekt (nadnárodní korporace) měl odlišné podmínky a daňovou zátěž, než subjekt jiný (třeba malý živnostník)! Neoliberalismus naopak veškeré "investiční pobídky" ze strany státu, jakož veškeré zásahy státu do podnikatelské svobody a zejména přerozdělování peněz od jednoho svobodného podnikatelského subjektu k druhému vnímá jako zločin vůči svobodě podnikání, svobodě majetkové a právní!!! ŽÁDNÝ PODNIKATELSKÝ SUBJEKT V LIBERALISMU NESMÍ BÝT STÁTEM JAKKOLI ZVÝHODNĚN PROTI SUBJEKTU JINÉMU!!! To je státní ekonomický teror. Rovnost zde je představována nikoli sociálním rovnostářstvím, ale ROVNOSTÍ ŠANCÍ A PRÁVA. Naopak jedním z nosných pilířů neoliberalismus je OSOBNÍ ODPOVĚDNOST za svoje sociální a majetkové poměry a výsledky vlastní svobodné práce.
PÍŠETE NEOLIBERALISMUS, ale pravděpodobně MYSLÍTE naopak různé formy totalit, spadající pod zařazení FAŠISMUS a SOCIALISMUS (fašismus jako umírněnější forma socialismu).

289418

13.05.2013 14:03

Komu důvěřují lidé v Evropě

RE: POJMY versus DOJMY

Roman 212.?.?.?

Ale houby s octem! Nazýváte totalitáře slovem "neoliberálové", což je prostě nesmysl. "neoliberální šlechta si ve své skupině nekonkuruje a nesráží si šance ve své nesouměřitelnosti majetků a o tom že je to téměř identické s tehdejším absolutismem nemluvě, vůči společnosti a naopak pro sebe pěstují komunismus..." To ale neplatí o žádných neoliberálech, ale o normálních typických socialistech. Copak je Kalousek nějaký "neoliberál"? Nenechte se vysmát, to je typický socialista! Zvyšuje přerozdělování, fízluje lidi, potlačuje rovnost šancí... Co chcete typičtějšího? Že se sám označuje jako librálně-konzervativní politik nemá nic společného s tím, co dělá!
Je v první řadě nutné posuzovat lidi podle jejich skutků a ne podle toho, co sami o sobě říkají! Komunisté v šestačtyřcátém také měli v programu podporu malých živnostníků, žádné kolchozy, žádné další znárodňování...
Je úplně jedno, kdo se jak označuje a co hlásá. je úplně jedno, ve jménu čeho či koho chce nějaký zločinec spasit svět proti jeho vůli. Označujme lidi a strany podle toho, co dělají. nechme hovořit skutky! Žádná liberální a už vůbec ne pravicová strana v ČR v parlamentu není, jsou tam pouze socialisté - od fašistů (TOP09, LIDEM) přes umírněné socialisty (ODS), radikální socialisty (ČSSD) až po extrémisty (KSČM).

289647

12.06.2013 11:04

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

BOHUŽEL, VEDLE

Rejpal 212.?.?.?

1. zdanění outsorcingu NE. S rostoucí mírou přerozdělování v EU roste nezaměstnanost. Další zvýšení daňové zátěže podle mého naopak nezaměstnanost zvýší. Vidíme denně kolem sebe, jak Kalouskovy socialistické metody zvýšení daní 100% nefungují. K prosperitě se nelze prodanit nebo prokrást. Jaká je poptávka v zbankrotovalých zemích EU po technicky vzdělaných lidech. Obrovská. Přesto zde vládne nezaměstnanost, nejvíc mezi absolventy. Proč? Protože počet absolventů technických univerzit klesá a velmi prudce roste počet absolventů humanitních oborů. Tedy počet absolventů humanitních a uměleckých škol roste i přes jejich rostoucí nezaměstnanost!!! Co z toho vyplývá? My nemůžeme již vývoj dělat v Evropě, protože na to nemáme vzdělané lidi. Další problém je administrativa - ochrana zaměstnance (hlavně před prací), ochrana klimatu před sodovkovým plynem atd. I kdybychom měli lidi, překážky svobodného podnikání ze strany státu a EU jsou tak velké, že i v takovém případě je jednodušší výrobu i vývoj přesunout do zemí s NIŽŠÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽÍ. Zdaněním outsorcingu pouze zvýšíte a/ daňové úniky a b/ ceny produktů. Daňová výtěžnost klesne a nezaměstnanost paradoxně vzroste (sníží se počet lidí zabývajících se tím outsorcingem - importéři, administrativa, atd.).
2. zkrácení pracovního úvazku: možné, ale v zemích, kde je kratší pracovní úvazek (nejtypičtěji např. Francie) se předpoklad vyřešení nezaměstnanosti nepotvrdil. Spíš naopak. Jako dočasné "řešení" nic proti, ale jako unverzální dlouhodobý lék bych to moc neviděl.
Přestaňme budovat eurosocialismus a vraťme se k poctivé svobodné práci, svobodnému podnikání a svobodné společnosti obecně. Pohledem do historie snadno zjistíme, že to jsou metody, které vždy v minulosti zabraly. Naopak budování socialismu vždy skončilo v nejlepším případě totálním hospodářským krachem, v těch ostatních válkou.

291235

12.06.2013 11:08

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: Nepodmíněný příjem

212.?.?.?

Neznám horší řešení, než je zmíněné. Likvidace zásluhového systému a jeho náhrada nárokovým vždy v minulosti vedla k hospodářskému kolapsu nebo k válce.
Je to podle mého názoru velmi hloupá myšlenka velmi hloupého filmu, ale vždy udělám cokoli pro to , aby takovéhle hlouposti mohly svobodně vznikat.

291237

Káva pro Zvědavce

45

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 92 čtenářů částkou 15 626 korun, což je 45 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 1

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 12

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 8

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,19 Kč
Libra
30,09 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
16,35 Kč
Švýcarský frank
25,34 Kč
100 japonských jenů
21,92 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,94 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 699,66 Kč
1 unce stříbra
564,12 Kč
Bitcoin
297 669,00 Kč

Poslední aktualizace: 22.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?