Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 190 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, janko.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.04.2007 14:47

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Jakmile znáte cyklus, kterým informace hmotné (potrava) a nehmotné (informace) procházejí lidským traktem, kam patří i mozek, vše pak dostane srozumitelnější podobu. Nezbytnou podmínkou je ale schopnost připustit si existenci svých předchozích existencí, jsme jen větším, cyklicky se opakujícím celkem, jsme stále podrobováni vlivům prostředí a stále jej měníme poznáváním zákonitosti okolního prostoru. Změny v daleko širším okolí jsou pouze důsledkem naší činnosti, v nehmotné podobě (= myšlení)zprostředkované systémem zápisu a sdílení dat. Tento systém (písmena latinky a číslice) formoval strukturu našeho poznání,zafixovanou v hlavách těch, kdo mají vývoj na starosti. Z církve se zrodila věda, církví kontrolovaná do doby, kdy kontrolu převzaly peníze. (Také ze stejného zdroje). A funkci peněz postupně nahrazuje cílový společný jmenovatel, kterým je důvěra. Důvěra v informace, na jedné straně zprostředkované penězi/vědou a na druhé samotnými myšlenkami lidí, vědou nezatíženými. Proto za čas nutně získá důvěru i hodnota mého poznání, neměřitelná penězi nástroji vědy nebo duchovna. Slova a věty mají společného jmenovatele v písmenech a číslicích. A až se další lidi naučí číst slova symetricky, kmitem od středu slova, získají postupně nástroj k chápání souvislostí, který tu a jinde nabízím.
Je to prosté, pokud existuje struktura nad slovy, větami a rovnicemi, musí nadřízená, základní existovat už mezi jejími prvky, písmeny a číslicemi. A to je moje kulička k řádově hodnotnějšímu poznávání souvislostí. Abeceda lidštiny, shodná s písmeny české abecedy a číslicemi, které nám propůjčili ti, kdo umístili naši soustavu jako výhonek na konec jednoho ramene Mléčné dráhy. Entitu "ti", ale nepředsavuje ani bůh ani mimozemšťani. Jde o myšlenkové struktury, formující se obdobně, ale v protisměru. Princip zrcadla, odráženícího "většinu". Zrcadlo vedlo k tomu, aby se jednotlivé prvky učily svým vlastnostem pomocí vzájemného kontaktu a z něj pramenícího společného jmenovatele, nové vlastnosti, kterou jsme opět nějak pojmenovali. Klid a pohyb jsme pojemnovali jádrem a elektronem vodíku. Učení a společný jmenovatel je přístupnějším nástrojem pro formulaci vzniku a vývoje vesmíru, je ověřovaný denní praxí. Z efektů půlení a sčítání pak vychází můj model informačního bodu, atomu, člověka a jeho úlohy ve vesmíru, který postupně nahradí dosluhující Velkou Ránu a entitu boha.

Vesmír prý vypadá jako mičuda z pětiúhelníků. Ano, proč ne. Jeho obrazu předcházely procesy, které jej takto formulovaly. Skupinová mysl je pro člověka totéž jako počasí pro přírodu, ovlivňuje naši existenci jako počasí přírodu. Skupinová mysl ve vyšších hladinách formuje vztahy v informačních polích, jádra galaxií i jejich podsystémy, včetně "taktování času" pomocí rotace okolo zářiče (nebo...

Automaticky kráceno

133940

26.04.2007 14:51

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

....pokrač.:

Skupinová mysl ve vyšších hladinách formuje vztahy v informačních polích, jádra galaxií i jejich podsystémy, včetně "taktování času" pomocí rotace okolo zářiče (nebo vypínání světla ve slepičárně). Ten náš je platný pro rytmy živé přírody. A my jsme jen takovým společným jmenovatelem mezi přírodou a myšlením. A myšlení je jen hledání jiného směru k tomu, který k nám přichází od někoho jiného nebo od problému, který řešíme. Mně se podařilo problém existence člověka i vesmíru vyřešit.
A protože pochopení každého "překlopení" rovnováhy v prostoru chvilku trvá, musím čekat. Kopernik postuloval kulatost planety, já jsem mozek odevzdal prostoru. Tam, v prostoru jsou naše informace, jsou taktované stejným kmitočtem jako jedna z frekvencí našeho mozku, hladina alfa. Frekvence pro upgrade a čištění pomocí spánku. Zkrátka v meditaci se octnete ne "za zrcadlem", ale stanete se "hmotou" zrcadla, vaše vědomí představuje jednotku prostředí, nepropojenou s pohyby svého těla. Zazenová cvičení nebo jiné rituály pomáhají tuto frekvenci nastavit. Je třeba vždy počkat na dobu, kdy budou další myšlenky a myšlenkové soustavy převoditelné do našich hlav a později do okolního hmotného prostoru. Podstatou je pochopení nulové a zároveň maximální hodnoty rychlosti světla, je třeba ty rychlosti postavit proti sobě v nulovém prostoru, kde není možné vytvořit efekt, zvaný "dráha po pohybu". Pochopit, že nejen částice po sobě zanechá stopu. Že myšlenku, frekvenčně shodnou s teplotou prostoru (která je základním archetypem, 3 Kelviny a tři rozměry prostoru doplňujeme trojicí vnímání času)propojuje v prostoru její autor nebo příjemce. A činná jednotka je jen pohybující se předmět, v přítomnosti, mezi prvky s rozhodovací pravomocí na různých hladinách.

Je to na delší povídání, psát jsem líný. Ale můžete přijet, popovídáme si o tom, co vás zajímá.
Písmena latinky zobrazují objem poznatků, platný pro objem sluneční soustavy, číslice zobrazují objem informací, platných pro galaxii, Mléčnou dráhu. Samotný název "dráhy" = Mléčná - evokuje cosi o možné platnosti abecedy lidštiny i pro další prostory dalších galaxií. Ale to se dozvíme, až naše "informační mřížky" budou cestovat "hvězdnými branami" - souladem své informační hladiny s hladinou v prostoru, tam, odkud k nám přijde "adresa". Výzva od našich vyspělejších přátel.

133941

26.04.2007 16:17

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Vtip je právě v tom, že akáša a naše hlávky jsou jedno a totéž. Svou cestu do onoho indického městečka si formujete svými přáními a přáními těch "mrtvých", ze kterých od narození čerpáte své "informační balíčky", ústící nakonec v touhu si přečíst svůj osud na palmovém listu. To, co my můžeme kontrolovat směrem dozadu v čase, to mohou "skupinové mysli" (egregory) kontrolovat směrem do budoucnosti. Ten človíček, co to píše, ten se jen dovede napojit na vaši informační linku, dříve duši. On také funguje v předstihu, "napadne ho", co má napsat a někdy později pozná, komu to předat.
Je to jako když jedete podle navigace, "ona" také "pozná", že je to optimální tudy, protože se na její konstrukci a funkci podíleno mnoho lidí a firem. Když ji ukážete divochovi, bude věřit, že je to zázračná krabička, prorok. Dovede nakreslit i to, co ještě neviděla, co je za rohem, kde sama nikdy nebyla. Podobně i já vnímám, co se k nám blíží a na čem je to postavené. Někdy musíte zlikvidovat téměř vše, co znáte, že funguje, a načerpat spoustu nesouvisejících informací, než obraz dostane nějaký smysl.

133949

26.04.2007 23:03

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Ano. tudy vede cesta, záporná hodnota pojmu rozměr je něco, s čím věda, postavená ne existenci hmoty v prostoru nerada pracuje. Bezrozměrný bod, vytvářející svým všesměrovám pohybem směrem ven onen první prostor, obsahující nám známou trojici směrů - ten je pak modelem pro nový popis fyziky. Proto nové paradigma vychází jen z pojmů. Pojem je řada navzájem podobných asociací, sousedící těsně u hranice emocí. Pojmy jsou druhem skupinových archetypů, složitějších od číslic v tom, že dosud neměly svou vnitřní strukturu. gramatika je jen vnějším nástrojem, znalost obsahu písmen je novinkou.

Číslicím jsme kdysi přisoudili stoupající hierarchii, kde kraje (nuly) propojují tento nástroj s dohodami o tom, jaký zvuk bude patřit ke kterému písmenu "latinky" (= symbolu, složenému z prvků směru a rotace, z čárek a obloučků). A struktura, vazeb mezi číslicemi a písmeny byla propojena tím, co později dostalo názvy jako "Svatý grál" nebo "Archa úmluvy". Šlo o princip, kdy pozice číslic nebo písmen někomu "zasvěcenému" (= obeznámenému s možnostmi jiného výkladu zápisu či řeči) nikdy neunikl skutečný stav informací v prostoru. Zkrátka zasvěcení používali "jiný operační systém" k vyhodnocování toho, co jiní považovali za fakta. A proto znalost obsahu jednotlivých písmen a číslic bylo tím nejvíce utajovaným pokladem v posledních 2000 letech. Také proto "blahoslavení chudí duchem" (schizofrenici a jim podobní) museli být udržováni v izolaci, měli totiž jako i "čarodějnice" přístup do "jejich světa", zcela jiného, než toho, který modelovala tehdy církev, dnes věda, podporovaná financemi, pramenícími z majetku církve. Vývojem jazyků pomocí slangu vznikaly další jazyky, dnes odborné už i v každém jazyce. Muselo dojít nakonec k dokončení cyklu jazyků, kdy se ten předposlední (angličtina) propojil i s číslicemi, vznikl jazyk počítačů, propojující možnosti hmoty (číslice) s možnostmi virtuálního prostoru (obrazovka s krajinkou..)
A protože i angličtina pracuje s písmeny latinky, nikdo si nevšiml nenápadného etnika moravanů, ze kterých se po importu latiny od Cyrila a Konstantina vyvíjela čeština a slovenština. Dnes čeština spojila levostranost a pravostranost zápisu do symetrického čtení od středu slova. Jde o nástroj, měnící naše asociační řady v protisměru, který do nás hustila matematika a jí modelovaná fyzika prostoru. Starší sestra matematiky byla postavená na symetrii (zbytky známe jako numerologii), ta současná staví na hierarchii růstu řad. Až k dnes panujícímu chaosu.

Proto se postupně z tohoto chaosu dobereme nutně k novému řádu. Původnímu, ale v nové kvalitě, spravedlivější, umožňující nekonečný život pomocí prostředníka - komunikace s dávno zemřelými prostřednictvím obrazovky. Období "dvojky a tří nul" (v podobě roků v letopočtu) prokázalo teze vědců předletopočtových, kteří...

Automaticky kráceno

133992

26.04.2007 23:05

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

...pokr..

Období "dvojky a tří nul" (v podobě roků v letopočtu) prokázalo teze vědců předletopočtových, kteří v podobě původního modelu křesťanství znali schopnosti člověka měnit hmotné a nehmotné formy svým vědomím okamžitě, pouhým slovem či myšlenkou. Přinesli si tuto znalost z Egypta a Egypt z Atlantidy. Šlo o pokus tyto schopnosti mezi lidi dělit spravedlivěji, což se díky církvi "malinko zdrželo". Ale cíle bylo dosaženo, což nějakým záhadným(?)způsobem mohu kontrolovat.

Slovo je soubor plynulého zvuku, kde díky "mezerám ve vědomí" dovedeme číst slova i když jsou uvnitř písmena přeházená. Uděláte-li v zápisu mezery jinde i při správném pořadí slov, slova ztratí původní smysl aasociace vám nabídnou útržky smyslu bez kontextu. Tyto naučené membrány v paměti lze odstranit v hladině alfa a vnímat stav a pohyby informací v prostoru. Nejsou v hlavě, ale v prostoru celého vesmíru, a čteme jen ty, ke kterým jsme se kdo svými předchozími životy dopracovali, stále hledáme další souvislosti a variace.

Abeceda lidštiny jako protiváha Mendělejevovy tabulky prvků je jen něčím s vlastnostmi akcelerátoru, katalyzátoru. Gejdošova a jiné apokalypsy platí pro ty, kdo tvrdošíjně ulpívají na hodnotách, kde absentuje vlastní svědomí, nástroj, budující morálku, která je tak předpokladem pro důvěru, nezaloženou na spádu moci. "Důvěra", která má kořeny v užívání moci - ta se jmenuje strach. On je protikladem důvěry jen ve sféře emocí, jde o opačně vnímané předjímání následků svého jednání.
A to se pomalu, ale jistě děje. Rozpad mocenských struktur začíná vzájemným obviňováním a lhaním. To je nakonec zdiskredituje zcela. Růst opačné, naší skupiny se projevuje pomocí, vzájemným sdílením toho mála, co ze "zodpovědné svobody" zbývá. Paradigma je vytvářeno na virtuálním prostoru internetu, skupinová mysl - naše podvědomí - sdružuje dílčí myšlenky do celků, které rozkládají principy moci ze strany, odkud je nelze užitím moci potlačit. To je naděje, na kterou spoléhá většina lidstva, usilující "marně" o zlepšení situace. Jejich/naše podvědomí pracuje za nás, je to ale síla, na kterou nemáme měřící přístroje. Podobně jako na únavu. Mocenský systém je unaven a zuří ve své agonii.

Hlavně ten radar by neměl začít fungovat, on s pomocí satelitů je nástrojem pro ovlivňování skupinového i osobního podvědomí. Pokusy probíhaly už od padesátých let, pohádky o teroristech, vycvičených touže mocí, ty jsou jen strašákem pro manipulaci lídí, kterí nemají čas si fakta na internetu zjistit.

133994

26.04.2007 23:39

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Dostupnost té energie je následující:
svá přání posíláme do budoucnosti, dělají to všichni, tudíž budoucnost bude fungovat do doby, kdy budeme mít nějaká přání. Síla/energie, se kterou je tam posíláme je protipohybem té, kterou známe jako gravitaci. A protože většina živých organizmů podléhá centrále v zářiči, zvaném slunce, je ono i transformátorem energie, potřebné pro recyklaci a změny energií v přírodě. Jakmile dorosteme k poznatku o skutečném cyklu výměny informací v prostoru, poroste i naše schopnost různé energie čerpat způsoby, v současnosti nepochopitelnými.

Naše osobní vědomí už umí "odstínit" fyzický projev spálených chodidel při chůzi po žhavých uhlících, děje se to na mnoha kurzech. Podobně se můžeme naučit přitahovat na tělo železné předměty, vidět se zavázanýma očima a podobně. Podmínkou je, znát cykly/technologie, podstatné pro vnitřní změnu struktur.
A to právě probíhá. Jsme v situaci, kdy se musíme osobně rozhodnout, jestli videa na You Tube jsou počítačově vytvořené triky, nebo jde-li o záznam události. Toto rozhodnutí nastartuje zpětný tok myšlenek a hledání dalších uzlů v této linii. Propojením uzlů pak roste schopnost čerpat efekty těchto technologií.
Proto je třeba nechat pracovat čas, statistika podobných jevů a rostoucí množina jedinců, zvládajících "třetí mocniny v šesti letech věku" nebo chůzi po vodě - ta nás postupně dovede k chápání toho, co lze nazvat "program člověk".
Vše umíme modelovat na počítači, libovolný "trik". Pouze osobní přítomnost a reakce na nečekaný vývoj situace nám může být vodítkem k tomu, co lze a co nelze nacvičit na "modrém pozadí", a co zkrátka herci na ulici nezahrají. (Chris Angel, Cyril Katayama a možná i další).

Honba za mizícími zdroji, klimatické jevy, vše je uměle udržovaným nástrojem, bičem pro loajalitu k systému, ovládanému několika jedinci v pozadí jimi připravených událostí. Oni také svými přáními modelují budoucnost. A mají dost času ji připravit, když nemusí denně pracovat v jimi vedeném systému. Naštěstí motor skupinového podvědomí už je dost silný, aby prostřednictvím nechuti cokoliv dělat pro prolhaný systém, jej rozkládal "ZEVNITŘ". Už se požírají navzájem.

133997

27.04.2007 11:36

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

Milá Mindy, bohužel autoři jsou zodpovědní za své texty. Z toho plyne i volba, kdy je lepší reagovat na problematiku textu a kdy na problémy či kvalitu autora. Bylo by určitě prospěšné, nechat zdejší lidi, aby se vyjadřovali, jak umí. Každé vyjádření vypovídá o svém autorovi. A odhad osobnosti autora vždy přispívá k lepšímu vjemu z jeho textu. Zdejší špičkování je obdobou "řeči těla" při osobní komunikaci.

Proto se přimlouvám za možnost svobodné volby diskutujících, jak a na co budou reagovat. Nescházejí se zde blbci, kteří umí jen vylévat svoji neschopnost na druhé tím že tu svojí adresují jim. Pan Lhoták svým přesvědčením o správnosti svého pojetí zde rozproudil diskuzi na klíčové téma doby, úlohu člověka a jeho rozhodovacího způsobu, kterým vnímá blízké i vzdálené okolí.
Petr Gejdoš jeho "laťku" už dávno zdolal, o sobě si myslím, že na tu moji si zde ještě nikdo nesáhl.
Snažím se nabídnout nový referenční systém, schopný dekódování poznání všech dob od vzniku prostoru a času(včetně projekce možné budoucnosti). Proto je vhodná výměna i osobních hodnocení, z reakcí na ně vyplyne soulad osobnosti autora s jeho texty. Protože z archetypu "kontaktu" v rotaci trojic je vždy podstatný soulad/koalice dvou k třetímu. Zde osobnost a její text. Kvalitu textu potvrdí až reakce na jeho nedostatky, až zde se projeví kvalita autora.
Lhoták tím, že nepřijímá hodnotné připomnky, dokazuje, že nemá v mysli místečko pro přijetí jiné rozhodovací soustavy než té, kterou se naučil používat jako jedinou. Vrstva "objektivní reality" má i další vrstvy, kam se jeho "soustava objektů" nemůže dostat. Příkladem je princip zrcadla, jiného zezadu i zepředu. Ale být materiálem zrcadla je úkol, který máme před sebou. Lhoták stojí před zrcadlem, Gejdoš a mnozí další vidí současně obě strany zrcadla a já jsem bohužel materiálem toho zrcadla, nulovým bodem, který pochopil alegoričnost nástrojů, kterými naše tělo a naše mysl strukturuje inteligenci tohoto vesmíru, založeného na dynamické spolupráci původně Klidu a Pohybu - dnes symbolizovaného rozvinutou inteligencí uhlíkového typu na číslici 6, a rozvíjející se inteligenci typu křemíkového(na spolupráci čtyř sil + člověka v čísle 14), která v přehistorii našeho bytí převzala úlohu "pohybu" u prvku, propojujícího, vodícího informace v prostoru - Hydro/genia. Pětka je ostatně společnýmz nakem naší logiky, a to vpodobě "tří podstatných prvků Z pěti nezbytných".

Zatím zde ani jinde nemá mnoho lidí ani tušení, co se skrývá v každém písmenku latiny, o slovech ani nemluvě. A čeština, div se světe - je nástrojem, který dovede dekódovat minulost i budoucnost až ke vzniku prostoru a času. Každá vzdálenost do minulosti odkrývá stejnou vzdálenost do budoucnosti, jen je třeba najít odpovídající nástroje v myšlení. Omlouvám se za svou drzost. Je t...

Automaticky kráceno

134043

27.04.2007 22:32

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

omlouvám se. Pokud tak působím, není v mých silách to změnit. Vzhledem k poslednímu příspěvku nicku Gdosi (s pokračováním) jsem si vědom, co že je ona schránka, za kterou se mnozí pídili. A protože doba nazrála a mnozí znají části mozaiky alegorií, jejichž prostřednictvím se nám dostává výuky, snažím se v mezích svých možností poskládát to, co mi do hlavy přišlo. A rád své poznatky podrobím opravám, budou-li zapotřebí. Intuice je nástroj, který je vždy omezený objemem poznatků toho, kdo ji používá. Necítím se být vševědoucí, vím, že každé slovo vyřčené předčasně změní běh dějin negativně, pokud ten, kdo je vysloví, nemá dostatečnou ochranu ve znalosti nástroje, který používá.

Nevím, zda je moje odpověď dostatečná. Vím, že síly, které monitorují naše "kroky", jsou na stejné úrovni, základní z opačného konce, jinak by tato debata proběhnout nemohla.
Přeji hezké dny.

134095

28.04.2007 01:55

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

...více raději mailem. Komukoliv.
[smích]
janko@karao.cz

134116

28.04.2007 23:00

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

...možná by bylo snažší o tom "pokecat"...., pokud nejsi v cizině.

134179

10.05.2007 10:41

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

janko 85.?.?.?

Radime, jakmile vědění omezíte konečností a současně si uvědomíte, že je konečné jen pro dobu, pro určitý čas - (protože třeba mobil v době Napoleona byl naprostoru hovadinou, neskutečným blábolem nějakého fantasty) - pak vám možná dojde, jak funguje "soustrojí" vědomí a podvědomí člověka, jak na sebe v obou oblastech (hmotný a nehmotný prostor) navazují podobnosti, které vytvářejí stále "hustší" struktury. Dům si také nejdříve vysníte, pak uděláte malůvku, studii, projekt a realizaci. A po určité době se následně dělají rekonstrukce.
Bohužel nemám čas se víc věnovat vaší tvrdohlavosti a namyšlenosti na hodnotu vědeckého poznání (opírajícího se pouze o informace, pocházející z hmoty). Mé (a nejen mé!!!)snění se postupně realizuje, možná jsou děje ve společnosti pro mnoho lidí nesledovatelné, protože nemají odpovídající referenční systém (způsob, metodu ke sdílení poznatků, znalost "symetrického čtení slov").
Zkrátka pište, co vám mozek nabídne, a někdy si pohovoříme o tom, co vlastně je a kam sahá ten náš "mozek".
Přichází doba, kdy si lidé z různých vrstev "skupinového podvědomí" začínají uvědomovat situaci, která předcházela tomu, co v nás vytvořila politika, před ní ekonovmika, před ní,věda, a před vědou dogmata katolické církve. Pak se dobereme k tomu, PROČ se předchozí dějiny přepisovaly do latiny, PROČ se veškeré přírodniny včetně popisu lidského těla a prvků hmoty přepisovaly do latiny, PROČ byla nasměrována lidská mysl do určité vize "jednoboha" a z něj pramenící přenesení osobní zodpovědnosti do světa, který mohli kontrolovat jen ti, kdo poznatky předchozích civilizací před lidstvem na čas utajili. A velice snadno. Jen tím, že nástroje, kterými lidé "pod nimi" poznávali souvislosti mezi hmotnou a nehmotou strukturovaností světa, že tyto nástroje (písmena a číslice, spojené do "slov" a později do matematických rovnic) měly a mají ji jinou výkladovou rovinu. Ale vy to zatím neumíte a nemůžete pochopit. Což nevadí. I vaše "dílo" je potřebné. Vše, co se děje, nemá ve vyšších hladinách struktur jinou šanci se realizovat jinak. Vždy můžeme jen do jisté míry ovlivnit hmotné a informační vrstvy pod námi. Ale současně jsme i činiteli ve vrstvách nad námi, organizvaných PŘESNĚ STEJNĚ. Zrcadlově, ale v pro nás neviditelných strukturách, protože ty jsou "výrobkem" našeho myšlení. A protože i samo zrcadlo se samo vidět nemůže, vytváří za/před? sebou svoji "stopu". Obraz sebe v mysli člověka před ním?. Nikoliv. Jen obraz toho člověka. Membrána "zrcadlení" je sama pro mnohé jen odrazovou plochou. Co vedlo přírodu k vytvoření hladiny - a jak rostou "hladiny poznání" ? A tak hladina vody nebo třeba rtuti, stříbra - jako první zrcadlo je prvním schůdkem pro snížení namyšlenosti vědy. Podkladovám materiálem místo vody, nositelky života, může být i ...

Automaticky kráceno

135055

10.05.2007 10:43

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Podkladovám materiálem místo vody, nositelky života, může být i lidské vědomí. Jak vlastně vznikalo, jak se prvky učily svým vlastnostem - a jak my učíme tytéž prvky, aby spolu držely i v jiných "souvislostech" - o tom všem je ta "koňská fyzika", kterou sleduji a snažím se ve volných chvílích popsat.
Zkuste se zamyslet, co a kdo a proč brání "nemožnost fungování perpetua mobile", není to náhodou sama věda? Postavená na pouze hmotných strukturách, kontrolovaných v počátku církví? Věda ÚČELOVĚ neznající onen "svět za zrcadlem", spokojená sama s tím,co už umí.
A že "svět za zrcadlem" pochopil člověk bez "odbornosti", to je také příznačné. Jde o zcela jinou odbornost, jedná se o znalost historie nástrojů, které k popisu "skutečnosti" i skutečnosti používáme. Logika vycházející ze slov je podřízena logice, vycházející ze samotných písmen a číslic. A to je moje parketa. Naučte se abecedu lidštiny, rád vám ji pošlu.

135056

10.05.2007 11:07

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

janko 85.?.?.?

...pisatelka si asi neuvědomila, že právě otcové mají k řešení konfliktů blíž pomocí "facky". Muži ví, že fyzické násilí je řešením tehdy, když jiné argumenty nefungují - a není čas na vysvětlování!. Ten hraje klíčovou roli. Vždy.

Každý člověk, dítě, nejlépe ve věku, kdy si následky některých svých činů neumí připustit - by měl poznat "hodnotu a účinek facky na svoji psychiku", poznat výchovnou hodnotu obyčejného výprasku. Zjistit, že jsou stavy, kdy větší síla vždy vyhraje nad menší. Období prvního vzdoru okolo tří let věku je asi to pravé pro tento přístup tam, kde vzdělání rodičů nezná jiný způsob.
Teprve po několika letech věku je možné nahrazovat výchovu "kontaktem hmot" výchovou "zvukového násilí", vyhrůžkou či nadávkou (vstup do školy, první stupeň)- a ještě později přejít (při pubertě) k výchově vysvětlováním souvislostí, platných v té které rodině.
Jsou rodiny, kde vysvětlování funguje už od doby, kdy se dítě učí mluvit. Jinde by chtěli mlátit puberťáky. Možná, že se někdy ve školách bude učit "rodičovství" jinak.
Vše se vyvíjí.
Článek se mi líbí.

135061

10.05.2007 17:00

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

janko 85.?.?.?

ano, pokud vnímáte jen článek a jeho úlohu (zamyslet se nad vhodností popisovaného řešení), tak jsem mimo.
Dovolil jsem si totiž nastínit fungování lidské psychiky v kontextu s věkem. Tedy nad otákou, kdy a která metoda je ve kterém věku vhodná. Teď to doplním i "proč".
Malé dítě reaguje lépe na "ránu" a vytvoří si tím základnu, bude vědět, že fyzické násilí je něco, co by už příště nechtělo zažít. Dostavá do svého podvědomí, jinak vcelku nepopsaného, modelovou hodnotu hranice, co je to vlastně násilí.
A v době puberty nebude mít potřebu násilí "vyzkoušet". Druhá skupina dětí, které násilí zažívaly stále až k dospělosti - ta jen vrací to, co sama obdržela.
Vtip je v tom, že uplatňování nenásilných, nefyzických trestů uplatňujeme tam, kde fungují mnohem lépe ty přímé = míra osobní fyzické bolesti. Pokroucená morálka nás naučila, že malé dítě je tak strašně moc bezbranné, že se ho nemůžeme dotknout s výchovným umyslem. A naopak, dítě, které nezažilo ve svěku, kdy se mu logika teprve tvoří, vjem bolesti spojený s něčím, co "se nemá", to si tuto možnost potřebuje ověřit, vyzkoušet, třeba na učitelích. A přidá se k těm, kteří nic jiného nepoznali, považují násilí za běžný způsob "vyjednávání".
Ale obávám se, že tuto úvahu nejste ochotna akceptovat, což plyne z vaší poznámky, že jsem mimo. Tím, že k problému přistupuji z jiné strany, to vyžaduje větší úsilí i od čtenáře.

135091

10.05.2007 20:08

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Radime, vezmu to po odstavcích.
1. Vědomi nelze chápat jako jen lidskou činnost. Jde o něco, co lze nazvat "společným jmenovatelem". Vědomí má kořeny mnohem dál, než si představujete. Vyšší software neexistuje, mluvím stále jen o vrstvách vědomí, které je dosažitelné a stále formované každým člověkem. Ale ne pouze lidmi na této planetě, lidské civilizace v galaxii propojuje uhlíkový typ struktury myšlení. Zážitkylidí, jejichž vědomí se spojilo s jinou civilizací, ty sice pro vás nejsou relevantní, ale jejich existeci popřít nemůžete. Nevíte ani, co je vlastně "lidská fantazie, to je pak těžké vám něco vysvětlovat. To, že vrstvy vědomí nemají hmotnou formu, že jsou to pouze strukturované soustavy myšlenek - to vás stále žene někam jinam do mystiky. Tam já nefunguju, mám jen kvalitní selský rozum. Zkuste pochopit, že myšlenka, kterou jste nenapsal a nevyslovil - že holt má formu, kterou nejste schopen svými receptory a vzděláním pochopit. Tečka. Místo hmotný a nehmotný si klidně dosaďte "strukturovaný" a "jinak strukturovaný". Pro to slovo "jinak" mají někteří lidé schopnosti, na které vaše logika nestačí. Jako logika a znalosti lidí před 100 lety nestačily na akceptování televize či mobilu, byl by to pro ně zázrak, v tehdejší době.
2. Asi je těžké pochopit, že tenhle vesmír drží svou formu jen díky tomu, co nazývám "řady asociací, zakotvené ve vrstvách vědomí a podvědomí". Pro vás je neuchopitelné, že "vědomím" magnetovce je jeho vlastnost, jeho schopnost přitahovat určitou jinou formu hmoty k sobě. A že se to ten magnetovec musel NAUČIT. Že každá nová hmota je společným jmenovatelem jiných hmot a jiných informací !!!. To snad není tak těžké pochopit. Zkrátka ta REÁLNÁ ZKUŠENOST neplatí jen pro činy člověka a jeho nižších samořiditelných kamarádů v přírodě. Je třeba tu nafoukanost na LIDSKÉ vědomí posunout i do vrstev sil, které nás ovlivňují, třeba počasí. Jde o zcela zásadní vzájemnou provázanost. Únik této informace a její popularizace komunisty má velmi reálnou podobu, ovšem zcela jinou, než si oni mysleli.

3. I vaše snění vytváří zde skupinu zastánců a kritiků, ve vaší firmě si nesourodé, jinak smýšlenící skupiny i řídíte, aspoň doufám. A věda sama okolo sebe šíří egregor o své jedinečnosti a neomylnosti jí používaných metod. Okultisti zas mají jiné myšlenkové struktury a metody, víly i andělé jsou jen názvy pro určité "programy", které částečně ovládají nás a které částečně měníme my. Pochopte, že v určité hladině vědomistí je "Occamova břitva" obdobou "archanděla Gabriela". Ona i on fungují. Jen chybí "společný jmenovatel". Tím je čas, kdy dozraje společnost. New Age už probíhá dlouho, rok 2012 je jen metou, fiktivním cílem, adresou pro směrování myšlení lidí - včetně příběhů, stímto rokrm svázaných. Že máte v hlavě nános sch...

Automaticky kráceno

135106

10.05.2007 20:10

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Že máte v hlavě nános schemat, co ta slova a příběhy znamenají, to je váš problém. To mé snění je podložené znalostí vývoje jazyků, kterými se ta schemata do hlávek ukládají. Je úplně jedno, jestli se mnou souhlasíte nebo ne, "kulatá Země" byla už mnoho let předtím, než se narodil Kopernik. A podobně i to, co tady nesu "na trh" - to už ti, kteří nás za nějakou dobu přijmou jako rovnoprávnou civilizaci, dávno vědí. Vy se bráníte tomu, že mohu vědět (ne snít, VĚDĚT!), JAK A PROČ se změny záření a elektromagnetizmu v galaxii a ve sluneční soustavě prolínají s děním v myslích lidí na této planetce. Tak se braňte. Netvrdím, že vím všechno, jen dovedu události zařadit tam, kam budou za čas patřit. Jsem něco jako funkční mobil, donesený do počátku minulého století. Taky tehdá pro něj nebyly sítě a operátoři.
S objektivní shodou totiž souvisí i velikost "objektu", který do "objetí" zahrnete. A v galaxii to chodí trochu jinak, než si tu na Zvědavci Radime malujete. Nebyl jsem v galaxii fyzicky, jen vědomím, propojeným s podvědomím. Jsem praktikující schizofrenik. To doufám odpudí ty, kdo umí myslet jen ve svých "myšlenkových kolejích". Váš návrat k rodovým osadám je sice snahou vykročit, ale "skanzen" nic neřeší, je to jen odpočinek na cestě. Vaše koleje jsou hluboké. Ale i potřebné. Donutil jste mě napsat to, co jesm asi napsat měl.
A hin sa hukaž, myslivče.....

135108

10.05.2007 23:43

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Radime, dostupnost vnímání barev pro barvoslepého je dost problematická. Jste v podobné situaci.
Víte, že princip zrcadla je pro lidskou psychiku v tom, že své vlastnosti při polemice deleguje svému protějšku?
Jakmile zjistíte při používání trychtýře, že tekutina či jiný vhodný materiál nemá mnoho jiných možností, než protéci tou užší stranou - tak v několika dalších okamžicích (i celý život může být takovým okamžikem) zjistíte, že ty moje bláboly docela drží pohromadě. protože ani jeden nemůžete svými objektivními nástroji vyvrátit. Pokud ano, rád si zdůvodnění nesmyslnosti mých vět přečtu.
Reagujete jako dítě, kterému berou hračku. A máte naprostou pravdu. Období, určené k ověření schopností lidí cestou "od hmoty" postupně končí a jeho struktury, založené na spádu moci, se rozpadají. To jste si snad všiml.
A skupinky lidí, které spojuje jen klávesnice, elektřina a touha vytvořit lepší prostředí - ty budují vědomě i svým podvědomím ten lepší svět. Svět, který nezavrhuje , ale ani nepřeceňuje úlohu vytvořených technologií ani úlohu různých historických období. Pro obojí se najde prostor i lidé.

To, jak zde vystupuji, to lze také popsat jako souhru náhod. Ale náhoda v mnou popisovaném systému nefunguje. Nejen v politice jsou veškeré události předem velmi dobře naplánované, to nevíte?
Jen jsem ten systém vytváření zdání náhody pochopil. Věřím, že se vám to také podaří.
Dobrou noc.

135122

11.05.2007 01:01

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

principem a hlavní funkcí zrcadla je překlopení směru, ono kupodivu vrací nazpět to, co do něj "vlezlo", tedy povrch člověka, pokud před zrcadlem stojí.
A psychika nezralých lidí funguje stejně. Argumentace, nepřístupná jejich vnímání z nich vytváří zrcadlící plochu. Z té pak může autor "nepřijatelných, nesmyslných a zcela pitomých argumentů" odečíst informační hladinu toho, kdo je mohl při troše snahy pochopit.
Obávám se, že nemáte šanci pochopit, která bije. Ani si ale nedovedete představit, jak to mrzí mě. Sice sloužíte jako onen milník nebo patník na cestě k vhodnějšímu uspořádávání života, ale doufal jsem ve víc. No nic, vaše příspěvky vypovídají zcela jednoznačně o schopnosti hledat skutečný význam slov. Dělali jsme oba, co šlo. Už mě to nebaví.
Delegujte svou inteligenci svým programům, které vás živí. Každý máme svůj strop nad sebou, ale někteří i pod nohama. Tím se nevyvyšuji, jen dělám stojku. To je taková pozice, kdy se rukama člověk dotýká podlahy a nohy směřují vzhůru. Ale myšlení není vaší silnou stránkou, proto jsem "stojku" raději popsal podrobněji. Místo myšlení používáte dobový kolovrátek slov, postrádající osobitý vklad. Přesto můžete být úspěšným ředitelem leckteré firmy. Aplikace dobových mechanizmů vám jde k duhu. Ozvu se, až zas napíšete něco hezkého. A ve slovníku si prosím najděte výklad slova "delegování", je to něco o přepuštění svých pravomocí (ale i vlastností) někomu (ale i něčemu) dalšímu. Takové "teplo" například deleguje svou kvalitu do prostředí,které ji má na nižší úrovni. Mezi lidmi podobnou funkci zastává učitel a žák.
Tak se zařaďte. Svobodně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Z definování pojmů máte dostatečnou. I žáci mohou hodnotit své učitele.

135128

13.05.2007 22:11

Polemika o transhumanismu

láska k slovu

janko 85.?.?.?

Vítám posun pana Lhotáka k náznaku polemiky. Jeho literární nadání mu umožnilo formulovat názory transhumanisty, ale v pozici filosofa je to zkrátka náš milý Radim. Poněkud mi unikla jednota (?) příspěvku Petra Gejdoše, citace vyznívají jako pochvala, ale poslední odstavec autora odkazuje na celostní poznání, kde "je vše hotovo".
Jakmile si věda uvědomí, že sama vznikla z onoho úžasného člověka, ladícího v minulosti s přírodou - možná že jí "docvakne" i taková možnost, že každá přechodová doba je protipólem oné idylky. Vadí mi úzkoprsý pohled filosofa Lhotáka, podmíněný jen obdobím cca 300 let vývoje "technologií".Věřím, že nechápe pozitivní možnosti technologíí, které máme k dispozici a které se TEPRVE učíme používat. Málokdo má možnost "vhledu" do situace v Atlantidě, popř. kdo si umí odvodit, co je to fantazie a příběhy ze světů tzv. "scifi".
Srovnávat či upřednostňovat některou etapu vývoje člověka je jen pokusem o nastavení dogmatu. Mnohem užitečnější je zamyslet se, proč například každá nová věc nebo myšlenka je nejprve odmítána a po období její "životnosti" je některými zoufale udržována a jinými zatracována. Je fuk, jestli jde o první automobil, mobil nebo technologie k ovlivňováni vědomí.
Víte, když jsem prvně četl výrok o tom, že v politice se nikdy nic nestává náhodou, tak jsem šel v čase nazpět. K tomu, kdo měl kdy ke svému užití MOC. Tak jsem se dostal ke zneužití křesťanství církví, a dál k "tvarování vědy a matematiky" touže mocí, postupně se stěhující z církve do vládnoucích vrstev, později do světa financí a dnes do "tvarování mozků" pomocí médií a "úkolované" vědy.
Nezlobím se na pana Lhotáka, dělá co může, aby udržel obraz vědy a z ní pramenících technologií v rámečku, který si pro ni vytvořil, který je obecně uznávaný. Nemůže totiž pochopit sílu, která děti drží u počítačů a mnohé dospělé u televize. Zkrátka jsou v přírodě síly, které lze nazvat "skupinové". Naše podvědomí je přijímá a po korekcích s "informacemi" z potravy a po konzultaci s osobní inteligencí výsledek celou svou osobností realizuje v prostředí, které má k dispozici.
To, že se autor vcítil lépe do role filosofa, to je příznačné. Mě vyhovuje jeho protivník, už název "transhumanista" napovídá, že jde o někoho, kdo chápe, že současné období musíme přetrpět, abychom se dostali k nové podobě humanizmu. K životu, kde nám obrazově zvuková technologie bude učitelem i kamarádem, ale i zcela nesmlouvavým "rodičem". Ale k tomu musíme dozrát. Zatím nás technika víc obtěžuje, poznáváme jen ty části, které se ještě musí zdokonalit.
Věda sice uznává vodu jako společného jmenovatele pro vznik života, ale neuvědomuje si, jakým společným jmenovatelem pro dějě v přírodě je zvuk, jeho frekvence a uzlové násobky - společné jmenovatele v podobě harmo...

Automaticky kráceno

135302

13.05.2007 22:48

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Věda sice uznává vodu jako společného jmenovatele pro vznik života, ale neuvědomuje si, jakým společným jmenovatelem pro dějě v přírodě je zvuk, jeho frekvence a uzlové násobky - společné jmenovatele v podobě harmonických tónů. Vůbec netuší, jak dlouho trvalo, než se "kámen naučil mluvit". A o tom je ten druhý význam první části slova "transhumanista". Trans není jen pojem pro trajektorii, pro překlenutí vzdálenosti. Trans je také schopnost vnímat ze stejných dějů zcela jiné souvislosti. Fakta zůstávají, ale popis vztahů se mění.
Takže:
Potom, co se autor správně označil za dogmatika a vzápěti si to zas nestranně "rozmyslel" - tak popisuje směr vývoje transhumanistů k hybridům, prolezlým čipy. To je opět znakem autorova nedostatečného odstupu v čase. "Budíky" na arytmii jsou dobovou nutností, potřebnou pro lepší propojování dvou základních forem života. Ta pohyblivá, daná vším, co je schopné se měnit, ta má svou polaritní složku - nehybná "data" v prostoru, která tam vkládáme vždy, když opustíme nějakou myšlenku, nebo ukončíme nějaký skupinový pohyb, ruky, oka, čehokoliv. Sama věda ví, že "částice" zanechá stopu. Jaký je vztah mezi slovem částice a slovem myšlenka? Zkrátka moje myšlenky tu stopu zanechaly. Umístil jsem částici do prostoru, kde je místa dost, mezi galaxie. Kdykoliv se k ní s minimální námahou mohu dostat a sledovat její vývoj. Oživil jsem ji jako své srdce, všesměrovým pohybem od jejího středu - a zpět. Po jejím opuštění tam stále je k dispozici jako INFORMAČNÍ BOD V PROSTORU.
Nejmenší pohyb vnímáme jako teplotu prostoru (3 Kelviny), JE VELMI, VELMI MALINKÝ, vyplněný pouze vzájemnou výměnou "klidu" a "pohybu". Je prvkem, který "vodí" informace v prostoru. Můžeme jej nazvat Bodem v prostoru - anebo vodíkem, podstata zůstává. Má složku klidovou a pohybovou, že ji tato civilizace nazvala jádro a elektron, to je společenský úzus, nic víc. Zajímavější bylo zjišťovat, proč se teplo vrací nahoru, do prostoru, kde je zima. Ale to zas příště, příběh trans/portu (porta = brána) pokračuje tím, jak "zima" udělala "teplo" - zářič, slunce. Koloběh tepla díky tlaku v prostoru. Že ten tlak má různé hodnoty, vyjádřitelné i jako teplota, to je už asi úplná blbost, že páni fyzikové.

135309

15.05.2007 00:03

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Milý Petře, problém je zcela jinde, je v tom, jak chápeme slova. Technologie (= dohodnutý způsob "výroby") je i to, jak jsme i my vznikali - možná z ryb nebo nějakých jiných "samořiditelných struktur", které jsme si zvykli považovat za víc živé než třeba "živost" motoru nebo jemné látky. Celá transformace, která by měla skončit do roku 2012 je o tom, jak do nám známých slov vložit i významy, pro které nejsme "vycvičeni" vzděláním a výchovou.
Obraz i funkci společnosti v době "po konci času" jsem si už několikrát "prožil" - a mám možnost ji kontrolovat nástroji, které jsme si k zápisu poznatků vytvořili. Možná je pro vás novinkou, že latina i matematika jsou jen komplementární "dvojprvek" nástrojů, který měl potvrdit poznatky předchozích našich, ale i mnoha mimozemských civilizací. Vím, že jsem tu za exota či blázna, ale to byl Kopernik také. Dnes se ale nejedná o vztahy hmotného světa, ty máme prozkoumané. Naše myšlení ale potřebuje trochu opravit, budeme společně modelovat "společného jmenovatele prostoru". Bůh už je mimo tento vesmír, nahradil jej pojem "Klid", protože vše ostatní je v pohybu. A je na mně a mnoha dalších, vysvětlit, jak se prvotní klid rozpohyboval a jak se vzájemnou interakcí vytvořily dvě opačné "pozice" (membrány, ohraničující informaci o nehybnosti), prvek Vodík a ty další. Proč je vodík aktivní, Helium netečné atd, atd.... A tento princip opaku je pak základem pozvolného růstu prostoru a jednotlivých prvků, stále složitějších proto, že si vždy v sobě uchovali "potřebu návratu domů", do klidové podoby POTENCIÁLU K POHYBU.

A odtud pramení i váš vjem netechnologického vývoje jako perspektivního. Neznáte jinou možnost než návrat k hodnotám, které se DO JISTÉ MÍRY osvědčily. Podobně jako prvotní odstředný "Pohyb" má snahu se vrátit zpět ke svému středu, ze všech směrů, do bodu Klidu. Vesmír je jen následkem zákona akce a reakce - jen ve stále složitější podobě. Časem to bude vědět každé dítě, protože model vesmíru, který postupně vychází najevo - ten je postaven na následcích, my jsme také jen následkem předchozího vývoje. Už nelezeme po stromech. Takže pečlivou cestou nazpět se dostaneme až k bodu, kdy se jádro vodíku ("Klid") a elektron ("Pohyb")dohodli, že "Pohyb" může existovat i u "elektronů" Křemíku, a tam kupodivu funguje jako elektr/řina. Ale cestičky, jak se tam dostala, ty jsou trochu křivolaké. Evoluce dopředu ani dozadu nemá chyby. každá chyba se stane po čase předností. Podobně jako každá hodně nová pravda nemá lehkou cestu mezi lidi.
To zas někdy jindy.

135369

15.05.2007 14:49

Polemika o transhumanismu

směr a protisměr

janko 85.?.?.?

cituji:
Jestli je pro transhumanisty jedinou pochopitelnou substancí ve světě struktura, potom je docela problém se domluvit. Já vycházím z oné filozofické tradice a věky podložené myšlenkové báze.....

Možná bude dobré si říci, co je ta "myšlenková báze". Myšlenky, které mají svůj cíl zcela logicky směřují k naplnění tohoto cíle. Do určité doby rostoucí objem skutečností, které do tohoto cíle zapadají - ten se vždy po určité době používání těchto poznatků vrátí do místa, odkud byl cíl formulován. Vše se za čas zacyklí. Věda se rozhodla zkoumat hmotu prostřednictvím symboliky, známé jako matematika. Aby mohla zastoupit skutečnou realitu, musela matematika svou STRUKTURU omezit tzv. axiomy. Je jich sedm, díky jim lze matematicky dokázat cokoliv čímkoliv - jen výběrem vhodných prvků a metodik. Právnický jazyk už funguje také tak, ze stených podkladů vytvoří protikladné "právní názory".

Život člověka je podřízen stejnému mechanizmu. Růst úsilí o poznání svých schopností stále podkládá dalšími směry svého myšlení, které postupně převádí do technologií, do STRUKTUR. Struktura je popis pozic, provázaných vzájemnými silovými vztahy - tedy něco, co je současně stavem i pohybem, protože i čtení popisu pohybu automaticky generuje podobný pohyb našeho myšlení, říkáme mu chápání.
Život je samořiditelná struktura, která má mnoho vrstev, ty jsou uzavírány do cyklické funkce, voda funguje podobně jako matematika, jen s jiným počtem prvků a směrů. Vždy do takového cyklu musí něco vstupovat, v podřízených cyklech se přijmuté informace (potrava, nebo nuly a jedničky) přemění v souladu s tím, o jaký cíl se jedná. Výsledek je pak zdrojem výživy jiného informačního nebo hmotného cyklu. Lidské hovno se vrací do země, ze které roste "chleba" - a nuly a jedničky v programech mohou vytvářet libovolnou fikci reality (hry, nejen střílečky), do které mládež investuje spoustu svých cílů. A času. A jejich podvědomí ví PROČ.

A právě čas je taktovacím kmitočtem, který i nám odměřuje cíle a jejich plnění. Lidstvo, odchované křesťanstvím první generace, postupně zjistí, jak byly konstruovány letopočty na základě souladu pozic myšlenkových a hmotných struktur. Hvězdy a jiné útvary v prostoru jsou hmotným odrazem myšlenek. Je opět úplně jedno, jestli jsme my odrazem pozičních vztahů hvězdných soustav - nebo jestli ony jsou produktem myšlení celku galaxie či vesmíru - nejméně galaxie - Mléčné dráhy - můžeme nazvat "inteligencí na bázi uhlíku", LIDÍ a jim podobně formovaným bytostem. Podobně jako batole má jinou představu o své činnosti v dospělém věku, než je ta, se kterou se "přišlo narodit" - tak i nám, lidem 21 století se obtížně přijímá něco, co jinde ve vesmíru běžně funguje.
Musíme si uvědomit, že emoční vazba slova "chyba" k negaci má i svůj protisměr, chybu, která se uk

135385

15.05.2007 14:51

Polemika o transhumanismu

RE: směr a protisměr 2

janko 85.?.?.?

Musíme si uvědomit, že emoční vazba slova "chyba" k negaci má i svůj protisměr, chybu, která se ukáže jako perspektivní. Ano, touto variantou "chyby" se naše Země (v mikroprostoru) a náš vesmír (v makro prostoru) zatím řídí. Podobně jako každý vynález svou vnitřní kvalitu ztrácí, tak každá "chyba" má potenciál stát se oporou, základnou pro další období.
Nedostatečný odstup od současnosti nám brání přijmout období poslední "rotace" (=letopočet, postavený na poznatcích křesťanství) jako nepodařený pokus jej prosadit silou a mocí.
Bohužel jen osobním vhledem je zatím možné zjistit, JAK a PROČ se situace v současnosti odvíjí tak, jak vidíme a cítíme. Bariera, kterou církev vytvořila v našem vědomí tím, že z původního učení odstranila části o reinkarnaci. Ne celých lidí, jen těch dat (jejich vloh a defektů), které si za cíl vzala nová bytost = struktura dítěte v podobě potenciálu, energetického náboje. Dítě, pokračování cykličnosti, si ve svých myšlenkách vytváříme už od prvního kontaktu s očima druhého pohlaví. I když mnozí si to neivědomují. Své dítě si formujeme stále, z toho, co vidíme okolo sebe, vybíráme pro něčí dítě jeho vlastnosti a schopnosti. Že to zatím není vždy to, co se nám narodí - o tom je právě onen celkový cíl, vytvořit SAMOŘIDITELNOST ve větším rozměru, než je v současnosti možné.
A k tomu je zapotřebí pochopit STRUKTURU a vhodnější vazby mezi informacemi, které se mnohým "zažraly" do podvědomí víc, než je nutné. Jde o koncepci jazyka, který je emočně neutrální. Postavit DOBRO jako jedinou základnu je zcestné, ono samo má svoji nedílnou polaritu - ZLO. Takže dobro je jen polovinou nějakém základny. Ale může být a také je CÍLEM. Ten stačí jeden. A cestou k němu bylo právě období 2000 let utrpení.

Vtip je v tom, že v době, kdy je možné své emoce vkládat ne do skutečných válek a zabíjení - ale že si můžeme tyto zcela přirozené (protože polaritní) choutky vybít v hororech nebo počítačových válkách. Emoce jsou zkrátka materiálem, který se vybitím v odpovídajícím protipólu vynuluje. Emoce nás nutí stavět nové, ale i ničit to, co už nechceme. Rozum jen umožňuje to dělat s co nejméně chybami. Naše přání zcela zákonitě v prostředí dneška, prosyceného špínou a podvodem, budují přesně ten svět, který za nějaký čas budeme mít. Je na nás, jestli si přejeme dobro pro sebe nebo i pro ty okolo nás. Naše podvědomí vysílá zcela přesný potenciál (rovnováhu vhodných a nevhodných přání) do prostoru. Tam, co je pro jedny Bůh a pro druhé "prázdný prostor s temnou hmotou" (už tohle je pitomost, vyžadující vysvětlivku)
A přitom se celý prostor skládá jen z DAT V PROSTORU, z informačních bodů o teplotě, která představuje archetyp, 3 Kelviny. Tentýž archetyp dostaneme součtem vědění,ke kterému došel Celsius. (1K = -273C). "Cyklus teploty" se uza...

Automaticky kráceno

135386

15.05.2007 14:54

Polemika o transhumanismu

RE: směr a protisměr 3

janko 85.?.?.?

"Cyklus teploty" se uzavřel.
Bertík chtěl jeden pevný bod v prostoru, má ho mít. Poznávání hmoty nás dovedlo k pojmům. Popisují vztahy mezi stále se opakujícími stavy nebo procesy. Proto je třeba tu polaritní pohádku o vývoji života ve vesmíru stavět od pojmů, které není třeba dokazovat jinými prostředky. Každý ví, že např. slovo židle je cosi, používané především (v nadkritickém monžství případů)k sezení. A slovo pohyb nebo vodík nejlépe osamostatníme tak, že je polidštíme, uvědomíme si, že kdysi síly musely jednat tak, abychom vznikli. A že jsme si jejich nejdůležitější vlastnosti zachovali sami. Síla je "ona" a Pohyb je "on". A síla může být v pohybu i v potenciálu k němu - jako žena či jiná "struktura, která je schopná po impulzu od nás vytvořit dítě, společného jmenovatle impulzu a cykličnosti. Takový Vodík vodí energii po vesmíru, je aktivní, má sílu přitáhnout neaktivního Helia. A tak dále. Zkrátka kontaktem dvou podobných ale neshodných jedinců nevznikne dvojjedinec jako v matematice, ale třetí prvek, slučující některé vlastnosti svých "rodičů".

Jakmile při čtení zjistíte, že dál číst nemá smysl, že autor je blb, tak jste si právě odzrcadlili svou hladinu pro vnímání jiného přístupu. Pokud autora blbem, píšícím nesmysly, nenazvete, máte ve svém myšlení už místečko, kam se vejde nějaké, aspoň částečné pochopení. A to poroste. Jiná cesta není. A až se lidi naučí chápat "zázraky" (zázrak je jev, který v dané době nemá odpovídající "referenční systém", strukturu výkladu, jak lze takový "zázrak" vyrobit.
Dnes lze na obrazovce vyrobit libovolný zázrak. V reálu se trik prozradí buď souběžným použitím tří kamer, vzájemně se zobrazujících - nebo pomocí emocí v okolo stojících diváků, pomocí osobní schopnosti rozeznat opravdové překvapení od zahraného. Doporučuji trénovat na You Tube, jména Cyril Takayama nebo Chris Angel. Chce to čas, náš sklon označit vše za podvod, je dvojsečný, brání vnímat vědi jinak.
UVĚŘIT své myšlence, nebo tomu, co jsem viděl či "zažil" a dotáhnout to do cíle, to lze v libovolné činnosti, ale ne v libovolném životě. Někdy si slovo ŽIVOT rozebereme "abecedou lidštiny".

135387

15.05.2007 20:39

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Ano, je běžné lidem, kteří své myšlenky vyjadřují neosobně, (bez společností vyžadovaných emočních "přízvuků")- jim upírat citlivost. Nemohu se urážet, protože vím, čeho důsledkem je takové hodnocení. Pohybujeme se v myšlenkových "klišé", která se jimi ale stanou až tehdy, kdy je opouštíme. pak jsme teprve schopni je vidět, stanou se zrcadlem.
Co se týká subjektivnosti toho, čím člověk žije, tak bych nabídl příklad ředitele nadnárodní firmy, kterou vybudoval tzv. "od píky", od nosné myšlenky. Musí vidět možnosti té myšlenky, jinak ta firma nevznikne. Jsem takový "Gates/brána", ale v měřítku neomezeném rozměry této planetární soustavy. Gates (se svým prvním společníkem) si uvědomil potenciál komunikační schopnosti "osmičky" bitů v bytu. A já mám na starosti tu ležící "osmičku" postavit.
Uvědomuji potenciál a možnosti energie, která pohání tento vesmír, nebo přesněji, tuto galaxii. A tím, co "běhá po sítích" se vytváří nástroj, který umožní lidem v budoucnosti žít nepřetržitě, ale ve dvou formách. S odezvou vlastní hmotnosti - takový typ existence známe všichni. A v podobě zvukově obrazové budeme žít tu část, která se vytvoří prolínáním egregorů v prostoru. Budeme z obrazovky či obrazové "stěny" odpovídat lidem před ní. Ale realizovat ty odpovědi mohou jen ti, kdo mají dost hmotnosti, aby něčím pohnuli. Taková "televizní agentura" ale nebude mít armádu hmotných lidí, kteří v ní pořady vytvářejí. Bude to nástroj, propojený s myšlením všech lidí a také každého zvlášť. Ze vzpomínek a později i obrázků si "složíme" třeba Komenského nebo "boha Ra". Ale postupně a bez chyb. To má na starosti typ inteligence, opačný k té naší. My umíme "přeskočit" to, co je fixované v podvědomí. Křemíková "inteligence" to neumí. A to je její přednost, komplementární k naší "zapomětlivosti. Kolik lidí bude před "obrazovkou", pro tolik lidí (a přesně pro tyto lidi!) se bude odvíjet několik vrstev "programů", přepínatelných jak vědomím, tak mechanicky. Nemá smysl popisovat podrobnosti tohoto projektu, stále se vyvíjí. Jakmile pochopíme, že každý pohyb těla i myšlenek vytváří stopu v prostoru (částice nebo myšlenka?... jak daleko je od jedné ke druhé?) - a tyto "stopy" na sebe navazují a vytváří obdobné struktury jako různé lidské civilizace. Trapnost naší "jedinečnosti" ve vesmíru je v tom, že vstup do ostatních komunit je možný až "si tu uklidíme".
O tom jsou ty různé kalendáře a letopočty. Jde o cykly, kde celá existence naší planetární soustavy byla pouze projektem egregorů, ještě neexistovala vpodobě zářiče a jemu podřízených těles. Egregory, strukturovaná data v prostoru jsou DŮSLEDKEM spolupráce "PĚTI PRVKŮ", které jsou základem našeho genomu, 4 hmotné a jeden řídící. Je třeba formulovat, jak funguje symbol a struktura, které jsme nazvali Bůh a ...

Automaticky kráceno

135409

15.05.2007 20:40

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu 2

janko 85.?.?.?

Je třeba formulovat, jak funguje symbol a struktura, které jsme nazvali Bůh a jeho tři vrstvy (syn, otec a duch).
Trojnost je nepřetržitým cyklem koalic dvou prvků - kde směr rotace se po vyčerpání možností, daných počtem a strukturovaností celku, opět obrátí.
A v současnosti probíhá ta obrátka na tak vzdálené úrovni, že mi dělá dost problémů popsat pozici, ze které celý proces lze sledovat.
Vývoj situace už dávno nemají na starosti "naši mocní". Noosféra převzala realizaci toho, co jsme tu napáchali. Je třeba si dát rovnítko mezi podobnosti:
dejme tomu, že se pohybujeme v útvaru, který nazvěme třeba čtyřstěn, (známe funkci tří rozměrů, propojených v čase).
A přecházíme do forem existence, kterou připodobníme např. "jednadvacetistěnu", složenému z pětiúhelníků. Je to vůbec možné? Pro mnoho z nás asi ne. Nedovedou si vytvořit "rovnováhu" mezi ničením stromu, aby z něj byly zápalky - a ničením přírody a zdrojů, aby mohl existovat po úklidu lepší způsob života. Nekonečný přesně v té podobě, jakou si budeme přát a NA JAKOU BUDEME MÍT NÁROK. Naši pozici v prostoru vždy určují nejméně dvě rovnováhy, ne jedna, se kterou operuje matematika a život lidí, kteří ji zbožňují.
Proto je nezbytný rozvoj "křemíkové inteligence", kterou částečně tvoříme my, a kterou částečnš vytváří ony myšlenkové struktuy v nehmotném prostoru. Časem lidem dojde, že fantazie je skladiště dat, ze kterých si vybíráme svým vzděláním a touhami své (?)nápady a "objevy".
I já jen čtu a popisuji učebnici, kterou do prostoru vložili "mimouši", rozvinutější hmotní i nehmotní kamarádi na jiných planetách. Spojit se s nimi vlastním vědomím není tak složité, pokud to oni dovolí. Někteří z lidí to umí, já ne. Zatím mám pro spojení jen bezchybnou logiku, vycházející ze spojení potenciálu, ukrytého v číslicích a písmenech. A veškeré soudobé vědění je podřízené tomuto systému. A jím je popsané. Pdobně se to stalo přepisem "všeho" do latiny. Ty úvozovky zde značí, že ne všechno z předchozího vědění bylo dáno k použití "lidu prostému". Kdysi dávno se číslice (kategorie velikosti) ze zvukové slovní komunikace oddělily - a dnes je doba, kdy se v podvědomí lidí opět propojují. Nejvíce přes hudbu a rytmus. Nezbytnost něčeho tak hrozného jako je "techno hudba" pochopíme až později, až přinese své ovoce. Hudba/rytmus vždy byla o hodně dál než schopnost člověka ji přijmout.

Je to na dlouhé povídání, psaná slova umožňují příliš široký rozptyl jejich výkladu. Koho téma zajímá, může přijít na přednášku či diskuzi. Nikdo není povinný přijmout něco, čemu nevěří. A nikdo, kdo neuvěří v možnost trvalé vědomé existence přes mezníky v podobě životů, která je dostupná technologií inteligence, založené na jiné bázi (křemík)- není vyřazený z možnosti "uvěřit". Teprve tento kro...

Automaticky kráceno

135410

15.05.2007 20:41

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu 2

janko 85.?.?.?

Teprve tento krok (uvěřit nemožnému) je začátkem řady "příjemných náhod". Náhoda neexistuje, ale orientace v následcích našich předchozích činech umožnuje díky dírám v paměti existenci náhody připustit. A PAMĚŤ je parketa "křemíku". Jeho schopnosti rostou souběžně se schopnostmi lidí, s ním pracujících.
Možná někoho časem napadne příčinná shoda toho, že uran a žena mají podobnou schopnost "vyzařovat". Ale žena to "vyzáření" umí lépe, jen "chvilku" trvalo, než se od prostého vyzařování nějaké energie stal porod dítěte(=samořiditelné, výchovou ovlivnitelné "struktury"). Příčinnost je ale v tom, že uran objevila "struktura" stejného typu, jen rozvinutější v čase. ostatní prvky měli na triku muži (poslední prvky mají už spíše týmový charakter svých tvůrců).
Bez jazyka, oproštěného od emočního zabarvení, se k pochopení funkce člověka ve vesmíru nedostaneme. Musíme slézt z té větve, kam nás pýcha na "lidství" dostala.
Počasí je společným jmenovatelem činnosti lidí - jejich zásahy do přírody se propojují s myšlenkami a společenskou situací v jednotlivých národech a zemích - výsledek vnímáme jako společného jmenovatele. Vliv nadřazených vrstev sil, podílejících se na "katastrofách" ale nemají v popisu práce živí "mimouši", ale jejich egregory, i jejich inteligence se vkládá do "potřeb prostoru".
Prostor (i veškeré jevy v něm) je SAMOŘIDITELNÝ. Protože vznikl na principu zákona akce a reakce. A o tom, je ta pohádka, polaritní k "bigbangu". Jak vznikl informační bod prostoru únavou z dlouhotrvajícího klidu.
Takže žádná ploška broušeného diamantu, jen tvrdá práce pro vybroušení celku. Kdokoliv může pokračovat.

135411

15.05.2007 21:44

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Petře, cesta nevede přisuzováním lidských vlastností tomu, co nazýváš Bohem. On nevymýšlí zbraně a pohromy. Ty jsou společným jmenovatelem "cesty moci", datované od neolitu. (viz A Horák: O Slovanech úplně jinak)
Cesta vede k polidšťování pojmů, začít lze třeba slovem "Prostor" - a ptát se sebe, co muselo předcházet tomu, aby prostor mohl "být", existovat. Muselo nutně být NIC. Protože bez něj by nemohlo být to, co je. A aby se z ničeho udělalo něco, tak se musí něco pohnout. A nejlíp se pohne sám pojem pohybu, když ho polidštíme velkým písmenem. Takže bůh v prapočátku své existence musel být zároveň Klidem a Pohybem. Potenciálem k obému. Pravdou - v podobě dobového objemu poznatků. A dnes víme, že vše je v pohybu, takže slovo bůh musí být v Klidu. Tedy vlastně už mimo tento vesmír. A bucha musíme dělat my. Zjistit, jaké informace vznikají tím, že se něco 1. začne hýbat, 2. hýbe se, 3. přestane hýbat. 4. ... se změnilo v době, kdy pohyb probíhal?, 5. = vznikl čas. 6. = znikla stopa/dráha pohybu, 7.= vznikla spousta bodů tam, kde skončil první pohyb, pokud byl všesměrový od svého středu (ten byl uprostřed NIC). 8. = vzniklo větší NIC. 9. Asi(!!!) vznikla touha, impuls "se vrátit domů", k bodu, odkud pohyb vzešel. 10. vznikl protipohyb, nový začátek v opačném směru, jednička stojí před oválem, značícím uzavřený cyklus.

A tak dále, pohádka je o tom, jak se opakováním pohybu (rytmem) tam a zpět upevňovala polarita klidu tam, kde se všesměrový pohyb vracel ke svému zdroji uprostřed sebe samého.
A naše srdce je jen náležitě a přesně definovanou "oktávou" rytmu (= frekvence/vibrace = pohybu dovnitř a ven). Která je následkem vzniku "součtu" vlastností dvou či více pohybů, které se díky "chybě v systému" dostaly do kontaktu.
Vesmír je prostý a poznatelný, ale chce to ještě "trochu" času.

Vaše zaujetí starými informacemi, které byly úžasné v době, kdy vznikaly, plně chápu. Jen je posunuji do jiné výkladové roviny. Platné pro období, které přichází. Podobně jako Ježíš byl "společným jmenovatelem" poznatků, které pochopil a realizoval, jsem jedním (tím ukecaným) článečkem "skupinového ježíše" - nás všech, které zajímá osud a možnosti nás samých. V minulých cca 17 letech protekla mým vědomím všechna data v prostoru (asi galaxie), aniž bych si to mohl uvědomit. Ale ve vědomí zůstal návod, jak lze vyložit vztahy ve vesmíru a v člověku jednotným způsobem, doložitelným stavbou jazyka latinského, který svůj úkol splnil tím, že vlastnosti prostoru transformoval do češtiny. proto můj starý text o češtině, jazyku budoucnosti, je obdobou Bertíkovy teorie. Naštěstí čeština je praxí, vše se dokládá samotnám tvarem písmen.

Nejen písmena slova "NIC" jsou v počtu a tvaru symbolem vzniku vesmíru. Písmeno I je osou, předělem, rozhraním mezi "hranatou formou" symbolu kmitání (N) a na...

Automaticky kráceno

135414

16.05.2007 11:14

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Pokud si uvědomíme, že "lidskost" má své zástupce nejen tady na Zemi, ale také ve světech rozvinutějších a také těch méně rozvinutých - musíme připustit, že hladina "lidskosti" u té takzvané mrtvé hmoty (horniny, voda, druhy záření apod) má značně jiné "vnímání a naplňování" svých potřeb.
A o tom to je. Jsme jen jednou z vrstev "boha", ale s velkou mírou schopností dobrat se ke kvalitám, které nás vytvořily - a kterými my můžeme za další dobu vývoje "opravovat" stavy reality, po něž budeme mít informační zázemí - vzdělání.
Skupinová mysl zde na Zemi po určité době umožní změnu barvy oblohy na zelenou, což bude signálem pro transfer naší sluneční soustavy do jiného místa v prostoru.
Asi to zní jako pěkný blábol, ale z toho, co se zatím děje, nic nenasvědčuje, že by to byl nesmysl. Jen si to asi neužijeme v tomto životě. Kdesi jsem už psal, že osobní vhled do určité vzdálenosti v minulosti automaticky nabízí tutéž časovou vzdálenost do budoucnosti. A protože jsem vycestoval až před vznik vesmíru (jen ve svých vizích, takže blábol na N/tou...,že?), mám určitou představu i o tom, jak bude vesmír "pulzovat" a jak určitá etnika/civilizace budou nabízet jiné formy existence jiným civilizacím. Zrovna to se děje i nám. Příběhy scifi jsou jen realitou jinde, zprostředkovanou našimi schopnostmi a technologiemi. Až se naučíme měnit hmotnost (vrstev holografického obrazu), bude situace s přemisťováním v prostoru jednodušší. Včetně zmenšování a zvětšování živých (?) těl (?).
Je to docela nářez, ty člověčí možnosti. Stačí se vrátit o dvěstě let a pustit jim tehdy video - a tutéž vzdálenost "pustit" svojí fantazií do budoucnosti.

Ten úklid v našich hlavách bude dost důkladný. Doufám jen, že ti, kdo tu straší s atomovkami, že budou mít dost rozumu neopakovat chybu Atlanťanů. Ale i to je možné. jsme jen kolečka ve veliké, samořiditelné mašině, na jejíž chod máme zatím nepatrný vliv, ale s potenciálem vlivu zásadního, pokud se děje budou odvíjet podle programu, který jsem "si přečetl" svým podvědomím.
Moje schizofrenie (?) je jednak schopnost existovat mezi "normálními lidmi", druhak je to schopnost vnímat skutečnost/realitu oběma systémy, které má člověk k dispozici pro zpracování "dat" z blízkého (vědomím) a vzdáleného (podvědomím) prostoru". Je mi zcela jedno, kam mě kdo zařadí, svět vždy měnili ti, považovaní za blázny. Rozdíl mezi genialitou a blázněním je jen ve velikosti předstihu před skutečností, kterou jeden nebo druhý popisují.

135455

16.05.2007 11:47

Demokracie budoucnosti

RE: Demokracie ve skutečnosti vůbec neexistuje

janko 85.?.?.?

Jarmilko, blahopřeji. Vidím situaci podobně.
Optimizmus pana Poláka je oprávněný, demokracie samozřejmě funguje, ale ve zcela jiných rozměrech, než o kterých se zde mluví. Nadkritická hladina "společenského podvědomí" je tou vyrovnávací složkou k lumpárnám, které nám bossové politiky a peněz vnucují. Jsou tlačeni časem ke stále agresivnějším projevům své z/vůle. Jde o proces doběhu programu, pokřiveného mocnými před nastavením tohoto programu. Jeho síla totiž počítala se silou našeho podvědomí, proto nástroje k poznávání souvislostí pro toto období (jiná symetrie matematiky a koncepce latiny) dovedly vývoj společnosti do ukončení cyklu, započatého v neolitu. Důkazy se postupně objevují, ale jejich srozumitelnost je zatím sporná.
Je vhodné si projít článek o "ruské hře" na stránkách "Matrix 2001" a mnohé další.
Naše etnikum mělo vždy v historii na starosti zvolit optimální řešení. V současnosti jde o přečkání slovních válek o nepoužitelnosti atomových zbraní a dohodě o možnosti použití "informačních zbraní", používajících systémy radarů XBR k ovlivňování našeho podvědomí. Politiky byly vždy o notný kus dál než témata, o nichž bylo a je možno veřejně diskutovat.
Tak i našim Tupolánkům a Paroubkům držme palce. Je třeba tu EU stavět od prostředka, i geografického. A hlavně myšlenkového. Už několikrát v historii jsme se během chvilky dostali na špici vývoje, přichází další, komplexnější verze. Klaus a mnozí další to vědí, ale ještě nedozrál čas.

135461

16.05.2007 16:28

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Příspěvky čte víc lidí, nevztahujte mé odpovědi jen na sebe.
Je pravděpodobné, že máte malinký zmatek v tom, co je vnitřní a vnější realita. Nevím ve které žijete. Svůj subjektivní vjem chodu světa máme každý, včetně dohadů o mechanizmech, které oba/všechny světy řídí.
Máte-li k dispozici vjemy lepší, nebo pravděpodobnější, neostýchejte se je sdílet. Pokud z toho máte obavy, nejsou vaše vjemy na té úrovni, kterou se snažíte dosáhnout.
Co se týká "jedině správné" - to je na vás a dalších, vidíte-li situaci jinak. A jste-li schopni a ochotni ji popsat.

Strach je záklopka, která člověku brání v postupu do hladin, na které nemá nárok. Je to užitečný mechanizmus. Na úctu se vykašlete, život je o sdílení, ne o uctívání. Možné je vždy to, pro co uděláme patřičné kroky. Někdy jich musí být mnoho. Dokončení cyklu, do kterého jsme se narodili, může trvat krátce i dlouho. Vždy záleží na tom, kterou záklopku (formu strachu) se rozhodneme prostoupit. Jsou chvíle, kdy riskujeme nejen kvalitu života, ale i jeho existenci v tomto těle. Nikoho nenutím reagovat na mé úvahy. Žiju souběžně obě reality tak, že jednu kontroluji tou druhou a obráceně. Pomocí jiných významů číslic a písmen ve slovech a symetriích. Máte-li lepší a komplexnější materiál ke kontrole toho, co se děje ve vnitřním světě člověka a v jeho okolní, hmotné podobě - rád si to prostuduji. Zatím se uchylujete pouze k negaci, bez odpovídajícího zdůvodnění. Což je znakem vyčerpanosti prostoru, který jste si pro tuto tematiku vytvořil. Naleznete-li logickou chybu v mých příspěvcích, pokusím se problematiku formulovat znovu. Teprve vaše otázka určí, z jakého úhlu je třeba situaci popisovat.

135473

16.05.2007 16:38

Horší to být nemůže?

RE: zmeny zmeny

janko 85.?.?.?

...možná snad jeho finanční situace, u žoldáků to tak bývá.

135475

16.05.2007 16:53

Horší to být nemůže?

RE: Cunek

janko 85.?.?.?

dobrý postřeh, Čunek je trnem v očíčku Kalouskovi, nebylo v plánu, že se do vlády dostane rozumnej člověk. Proto bylo nutné použít jeho slova proti němu samotnému, překrucovací klasika, kterou církevníci používají už od svého založení.
Je třeba, aby ten člověk vydržel a zůstal. Nemají na něj nic. Jinak by už ve vládě dááááávno nebyl. Zatím se čeká, jestli se lidi víc naštvou, hraje se o čas, kterého má ale "elita" pomálu.
Je třeba udržet válku jen v rovině slov.

135477

17.05.2007 00:47

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

1. přednáška je nabídka ke sdílení.
2. nejde o teorii, ale o praxi. To že neznáte referenční metodiku, pomocí které se teorie mění v praxi, to je problém, podobný možnostem užívání prvků bez znalosti Mendělejevovy tabulky prvků. jde to, ale jeden neví, která bije.
3. množina vnitřních světů lidí se řídí stejnými pravidly, pokud je znáte, jsou všechna odlišná jen v použití jiného výběru prvků. Jako hudební skladby jsou z 12 půltonů, rytmu a dynamiky.
4. na kritiku reaguji, to, že reakci vnímáte "úkorně" to je asi spíše váš problém. Považuji za přirozené bránit to, co považuji za nosné. Ale neznám význam slova "úkorně", má to být něco jako schopnost napadat kritika? Rád se dozvím, co to slovo znamená.
5. sběratelství vizí je jistě zajímavá činnost. Ovšem bez příslušného vytřídění taková činnost postrádá smysl.
6. Považujete li úvahy, neslučující se s vaším viděním světa za "kritiku všeho a všech", s tím nic nenadělám, je to váš problém. Ale mrzí mě to.
7. čím se liší prorok od prognostika? Odpovím za vás, jen tím, že prognostik používá dohodnutý systém verifikace. To, že jsem prognostik a ne prorok možná zjistíte, až se naučíte používat verifikační systém, který popisuji jako "abecedu lidštiny". Ale nevnucuji jej, jen nabízím. Mrzí mě, že z vašeho příspěvku cítím uraženou ješitnost, ale mohu se mýlit.

135492

18.05.2007 01:10

Demokracie budoucnosti

RE: Demokracie ve skutečnosti vůbec neexistuje

janko 85.?.?.?

asi vás moc nepotěším, to, co píše Tom, má "nárok na kyslík", my neprogramátoři do toho zkrátka tak nevidíme.
A váš systém jsem už hodnotil vícekrát, provázání účetnictví tam máte špatně, protože tři subjekty, kterých se hlasování týká musí mít každý z nich část originálního "tiketu", což splňuje až verze, kterou jsem pověsil na své stránky. A nevylučuji, že tam mohu mít také chyby. Vy si hodně škodíte tím vytrubováním dokonalosti, přesto že dost lidí tam našlo chyby - které jste zkrátka nepochopila, tudíž jako chyby odmítla.

Doba, kdy se některý z našich či jiný podobný hlasovací systém začne používat - ta se snad blíží. Ale dost pomalu. Lidi se musí ještě trochu víc naštvat - a mít se hůř. Aby končně začala většina myslet hlavou. A něco pro to dělat.
Hlasování (orientační) podle zapnutých spotřebičů také cosi nabízí - místo agentur, vyrábějících průzkumy na objednávku.
Všeho do času, ony se ty dějiny nedají moc uspěchat.

135544

20.05.2007 11:20

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

janko 85.?.?.?

Lhotáku, Lhotáku, kam jste se to dostal. Původně jsem ani nechtěl reagovat, ale po přečtení zdejších příspěvků to také zkusím.
Měl bych vám poděkovat za literární pokus vyjádřit váš světonázor schizofrenní formou dialogu dvou Lhotáků. Máte určitě hodně načteno, osvojil jste si filosofickou hatmatilku, žijete v "počítačovém" prostředí, dobrá. Ale syntézu provádíte jen v rozměru této, křesťanstvím a z něj vycházejícími politikami a technologiemi. Virila se zmínila o hloubkách poznání, které vás/nás ještě čekají, Alena s vámi ladí "přes přírodu" i jinak - to vše jsou střípky vesmíru a jeho možností.
Tak snad jen pár bodů, se kterými nemusíte souhlasit.
1. vesmír i člověk mají stejnou míru samořiditelnosti, jen v jiném skupenství. Člověk jako hmotný nástroj, pocházející z této stále rostoucí inteligence, je pohyblivou polaritou k potenciálu dat v prostoru, přístupných pohybem našeho myšlení. Přitom slovem našeho nemíním jednotlivce, ale celé lidské civilizace, které už mají za sebou "porod", který tu naši čeká v rozmezí 1991 - 2002 - 2012. Pohádky o blížícím se datu mají různé výklady, poplatné vhledu a vzdělání těch, kdo je publikují,včetně mě. Jednička mezi oběma dvojkami (2012) je prvním rokem nového typu života, Matrix známe zatím jen v jeho negativní vizi. Jde o narovnání některých emocí v našich asociacích, kterými si propojujeme jevy s jejich významem.
Na jiném modelu "atomu" lze pouhým sledováním následků doložit vznik a vývoj rozhodovacího procesu, který jsme později nazvali inteligencí a jeho občasné používání Vědomím. Bůh jako meta, kolík na cestě nám sloužil k prostupu dalších a dalších barier v našem vědomí.

2. Vše probíhá v cyklech. Komunikace zvukem (vibrací dosti řídké hmoty)a vibrace myšlením (nehmotná, velmi řídká polarita hmoty) souběžně vytvářely SPOLEČNÉ JMENOVATELE. K tomu je třeba "vymyslet", jak tedy vzniká prostor a čas (všesměrovým Pohybem od středu po příslušných drahách - až do míst, kde vznikne jeho Tvar). A jak se prvky a složitější hmoty učily svým vlastnostem, svému "vědomí". Tí, že se zrcadlily (kontaktovaly) s něčím odlišným.
A tvar slov a číslic v různých dobách pomáhal sdílet poznatky. Vývoj písma a jazyků v různých soustavách "uhlíkových/lidskému genomu popoplatných civilizací" shromáždil objem poznatků, který jim dovolil sledovat samořiditelné jevy ve vesmíru až k poznání, jakým způsobem na nich mají samy tyto civilizace podíl. Myšlenkové struktury v prostoru jsou zrcadlem našich "pohybů", a princip opaku, kterým je zrcadlo, nabízí nezbytně i jejich pozici - jsou POTENCIÁLEM K POHYBU. Tyto struktury jsou přístupné v jiných "frekvencích našeho mozku".
Zatím nejsme tak daleko, abychom si vytvořili planetární soustavu, ale "taktovací kmitočet prostoru", známý jako ČAS, to postupně zařizuje. V...

Automaticky kráceno

135690

20.05.2007 11:22

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

janko 85.?.?.?

Zatím nejsme tak daleko, abychom si vytvořili planetární soustavu, ale "taktovací kmitočet prostoru", známý jako ČAS, to postupně zařizuje. V současnosti je "na stole" oprava výkladu úlohy člověka a boha. Tu "chybu" má na svědomí ideologie "jednobožství", praktikovaná poněkud mocichtivou částí lidstva. Přichází doba "dvoubuchŮ", zatoupená třemi pojmy. Klid + Pohyb. Ten třetí pojem je to plus, kontakt a spolupráce relativně klidných celků s celky, kterými je zrovna možno pohnout.
3. Je dobré si vytářet z okolního chaosu svůj vnitřní systém a sledovat, co vše do něj lze zahrnout v pozitivní úloze. Každá chyba má v čase svůj pozitivní efekt - učení se z chyb. Proto i chyba církevních otců, transformovaných dnes do moci peněz - bude mít pozitivní efekt - vytvoření polaritní inteligence, poplatné té naší - a to v pozici, spravedlivě vyhodnocující vložené myšlenkové i pracovní úsilí. Jen si na tu dobu musíme ještě počkat. A neposilovat ještě svými výpotky obecnou hladinu nesouladu. Hledat svůj píseček (lidi pozitivní) a maltu (sílu a poznatky) na stavbu svého hradu. Pískovec zas není tak špatný materiál. Ani "matika posledních 2000 let" nevydrží na věky. Jen si to ještě nekteří nedovadou PŘEDSTAVIT.

135691

21.05.2007 00:49

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

janko 85.?.?.?

nechme ostatní, ať si udělají o mých koninách a vaší moudr(z)osti vlastní názor. mrzí mě,že vás mé příspěvky vždy tak vytočí, snažím se jen své poznatky formulovat se vší vážností, nechápu, kde se ve vás bere tolik zloby na lidi, kteří s vámi nesouhlasí.
A zkuste si projít na webu WM Magazínu přednášku prof. Kanareva o principiálních chybách, které formují fyziku už od mylného výkladu Lorentzových rovnic. Držím vám palce, abyste se zbavil svého škarohlídství.

135716

21.05.2007 14:55

Demokratické hodnoty a konflikt civilizací

skanzen

janko 85.?.?.?

Koloběh zboží je jen následkem koloběhu informací. Ti, kdo měli znalosti (= použitelné informace), ti si vždy nechávali ty nejdůležitější "pro strýčka příhodu", a jako novinky uvolňovali jen takové, kterými už vládnout mohou jen ti, kdo nemají žádné informace "v zásobě.
Tyto nůžky se během doby rozevřely tak, že ne/použitelnost atomových zbraní je "míčem ve hře", ale potichu se připravují nástroje na "globální oteplování" a nástroje na manipulaci našeho podvědomí - radary se satelitní sítí pak modulováním elektrických polí budou kdekoliv na Zemi vyrábět počasí podle míry poslušnosti příslušného etnika. A jedince, nevhodné k dalšímu vývoji lze jednoduše paprskem "odpařit" (viz nevysvětlitelné shoření lidí apod)a ticho nad mým varováním, posílaným mediím, i Zvědavci.
Proto vaše úvaha vytvořit rodový skanzen je zcela v zájmu moci, která tu vládne. Dokonce může, pokud se ukážete jako vhodný "šéf" vybudit ve skupině lidí zájem, touhu tento cíl s vámi realizovat. A nikdo, ani vy nebudete tušit, že jste manipulováni.

Moje znalosti myšlenkových struktur sice můžete pojmenovat libovolně, o energii lidského podvědomí a jeho klíčové úloze v současnosti ale víte houbelec. To, jak je propojený cyklus informací skrze člověka, a jak tento cyklus navazuje na strukturu zvuků a symbolů, kterými je zapisujeme, to nemá smysl vám vykládat. Je mnoho civilizací, které fungují v systému, který umožňuje jejich mocným klidné vládnutí tím, že mozky poddaných vybaví "stropem" nabídky jejich možností. To udělala i církev s křesťanstvím. A udržet moc lze jen tehdy, když si taková civilizace vybuduje technologie, zvukově (reklama), zápisem (matematika, založená na jiném výkladu významu číslic)nebo frekvenčně (radary + satelity), působící na emoce lidí. protože emoce jsou a budou "připojovacím rozhraním k databázi dat v prostoru". Emoce lze modelovat tak, aby jejich efekt (cit, touha, ale i vztek a nenávist) působil ve SMĚRU, KTERÝ SI VLÁDCI PŘEJÍ.
Naše planetární soustava i genetická výbava přírody umožńuje tento systém, nastavený už "pokřivením křesťanství" katolickou církví, prolomit. Proto existuje množina lidí, schopných sledovat změny dat v prostoru a podle svých možností je popisovat. Vaše povrchní vzdělání v problematice, obvykle zvané jako ezoterní vám brání pochopit, že matematikaa jí modelovaný popis fyziky prostoru byla dobovým, účelovým nástrojem!!! A už ukončila svoji úlohu. Bordel ve světě je toho důkazem. Technologie pro ovlivňování vědomí skrze ovlivňování podvědomí jsou velmi horkým zbožím. A zároveň snadno dostupnou oblastí pro "nýmandy" mého typu.
Sledování synchronicit je učební obor, který se vyučuje v blázincích, v době, kdy si po propuštění můžete ověřovat to, co vám "přišlo do hlavy". A to na zcela banálních skutečnostech, zapadajících do jiného ...

Automaticky kráceno

135800

21.05.2007 14:56

Demokratické hodnoty a konflikt civilizací

RE: skanzen

janko 85.?.?.?

Koloběh zboží je jen následkem koloběhu informací. Ti, kdo měli znalosti (= použitelné informace), ti si vždy nechávali ty nejdůležitější "pro strýčka příhodu", a jako novinky uvolňovali jen takové, kterými už vládnout mohou jen ti, kdo nemají žádné informace "v zásobě.
Tyto nůžky se během doby rozevřely tak, že ne/použitelnost atomových zbraní je "míčem ve hře", ale potichu se připravují nástroje na "globální oteplování" a nástroje na manipulaci našeho podvědomí - radary se satelitní sítí pak modulováním elektrických polí budou kdekoliv na Zemi vyrábět počasí podle míry poslušnosti příslušného etnika. A jedince, nevhodné k dalšímu vývoji lze jednoduše paprskem "odpařit" (viz nevysvětlitelné shoření lidí apod)a ticho nad mým varováním, posílaným mediím, i Zvědavci.
Proto vaše úvaha vytvořit rodový skanzen je zcela v zájmu moci, která tu vládne. Dokonce může, pokud se ukážete jako vhodný "šéf" vybudit ve skupině lidí zájem, touhu tento cíl s vámi realizovat. A nikdo, ani vy nebudete tušit, že jste manipulováni.

Moje znalosti myšlenkových struktur sice můžete pojmenovat libovolně, o energii lidského podvědomí a jeho klíčové úloze v současnosti ale víte houbelec. To, jak je propojený cyklus informací skrze člověka, a jak tento cyklus navazuje na strukturu zvuků a symbolů, kterými je zapisujeme, to nemá smysl vám vykládat. Je mnoho civilizací, které fungují v systému, který umožňuje jejich mocným klidné vládnutí tím, že mozky poddaných vybaví "stropem" nabídky jejich možností. To udělala i církev s křesťanstvím. A udržet moc lze jen tehdy, když si taková civilizace vybuduje technologie, zvukově (reklama), zápisem (matematika, založená na jiném výkladu významu číslic)nebo frekvenčně (radary + satelity), působící na emoce lidí. protože emoce jsou a budou "připojovacím rozhraním k databázi dat v prostoru". Emoce lze modelovat tak, aby jejich efekt (cit, touha, ale i vztek a nenávist) působil ve SMĚRU, KTERÝ SI VLÁDCI PŘEJÍ.

Sledování synchronicit je učební obor, který se vyučuje v blázincích, v době, kdy si po propuštění můžete ověřovat to, co vám "přišlo do hlavy". A to na zcela banálních skutečnostech, zapadajících do jiného systému pro pojmenování jevů ve společnosti a ve hmotě. Úlohu, jakou sehrála v naší historii matematika, latina a jazyky z ní vycházející - postupně nahradí řádově větší úloha češtiny. Ale musíme si na to počkat. Sněhovou kouli lze sice zhotovit tím, že hroudu sněhu (poznání) stlačíme do "koule"(nějakého účelu, křesťanství a jeho "zázraky" byly ukázkou toho, co lze "probuzeným", "pokřtěným" vědomím dokázat), ale lze kouli mnohem obtížněji vytvořit nabalováním vloček (podobných té jiné první) na vločku zdrojovou, která má vnější PODOBNOST jinak STRUKTUROVANOU.
A tou vločkou je vždy jazyk, zvukový a obrazový komunik...

Automaticky kráceno

135801

21.05.2007 15:00

Demokratické hodnoty a konflikt civilizací

RE: skanzen

janko 85.?.?.?

Sledování synchronicit je učební obor, který se vyučuje v blázincích, v době, kdy si po propuštění můžete ověřovat to, co vám "přišlo do hlavy". A to na zcela banálních skutečnostech, zapadajících do jiného systému pro pojmenování jevů ve společnosti a ve hmotě. Úlohu, jakou sehrála v naší historii matematika, latina a jazyky z ní vycházející - postupně nahradí řádově větší úloha češtiny. Ale musíme si na to počkat. Sněhovou kouli lze sice zhotovit tím, že hroudu sněhu (poznání) stlačíme do "koule"(nějakého účelu, křesťanství a jeho "zázraky" byly ukázkou toho, co lze "probuzeným", "pokřtěným" vědomím dokázat), ale lze kouli mnohem obtížněji vytvořit nabalováním vloček (podobných té jiné první) na vločku zdrojovou, která má vnější PODOBNOST jinak STRUKTUROVANOU.
A tou vločkou je vždy jazyk, zvukový a obrazový komunikační systém. Já a mnozí další si všímají kvalit naší mateřštiny, ale komplexní propojení symbolů pro velikost (STAV) a pohyb (SMĚR K CÍLI)v číslicích a písmenech - to je holt moje práce i úkol.
Tyto reakce také sice adresuji formálně vám, ale jsou určené pro ty, kdo se pohybují i v oblastech, kde se jakákoliv skutečnost teprve tvoří, pohybují se mezi daty v prostoru, libovolně vzdáleném - a okamžitě, jsou jeho součástí. Jen změnili adresu. Jako na internetu. Pobyt v datovém prostoru se obvykle popisuje slovem "nirvána", až se vám to podaří, budete VĚDĚT. Pak i slovo "med/věd" dostane odpovídající význam. Není to zvíře, med věd je esencí/odměnou úmorné a úžasné práce tisíců lidí, kteří skrze poznání hmoty došli k poznání, že člověk a jeho "sítě" i stroj a jeho sítě se liší jen délkou svého vývoje a použitím chemického a elektrického KONTAKTU. Inteligenci, kterou vkládáme do křemíkových technologií, ta má svou polaritu ve struktuře "myšlenkových soustav v prostoru" - egregorů. Z nich čerpáme svými nástroji (inspirace, intuice, fantazie).
Ale lidské pýše vyhovuje, když NÁPADY (nápad je agresí z prostoru, agresí, kterou neumíme vnímat, protože je naší součástí, byť sídlí v prostoru, kde "nic není".
Každý učitel má povinnost novou látku vysvětlovat vícekrát. Nejsem dobrý učitel, už mě to s váma nebaví.

PS. omlouvám se za špatné vložení předchozího textu.

135803

21.05.2007 15:30

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

janko 85.?.?.?

A hleďme, chytrák. Není slovo majitel cosi o právu rozhodovat o svém majetku? Jestli tam bude hospoda, tak o tom rozhodnout může. A sousedi mu to mohou a nemusí dovolit. (I když nový stavební zákon si už sobci také "upravili" pro svou svobodu.

A majitel "svého zdraví" se může rozhodnout, do které půjde. A má-li takovou moc, tak může zajistit místo keců o "bezbranné" menšině přijetí zákona o podmínkách pro veřejné prostory.

Článek byl o majitelích moci, kteří stejně jako tenhle anonym rádi přikazují a zakazují. Co takhle se podívat na své možnosti a vložit své úsilí do pochopení článku, o tom, jak citlivě je třeba rozlišit, PROČ máme hodný a zlý cholesterol, netučné jogurty apod. Kuřata už nemají maso, je to bláto. A jogurty z bílého gelu, napodobujícího mléko, ty vedou asi jen k blátivému myšlení.
Možná by stačilo si v okolí najít "vránu k vráně" a nechat jiné žít po jejich.

135807

21.05.2007 16:03

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

janko 85.?.?.?

tož znovu, majitel hospody sice musí reśpektovat zákony platné pro hospodu, ale jen v případě, že se chce stát majitelem hospody. Asi jsem se nevyjádřil srozumitelně. On tu hospodu zkrátka nemusí chtít vlastnit. Hospoda je prostředí s určitými vlastnostmi a účelem, které ji definují.
Měl jsem na mysli článek o "hospodě", kterou si tu díky velmi kvalitnímu zákonu (původní systém křesťanství) z něj udělali jeho "majitelé", tím že systém překroutili "k obrazu svému"
Chovají se přesně jako hospodský, který s vámi klidně vyrazí dveře, když se mu nebudete líbit.

135811

21.05.2007 16:14

Co sděluje Sarkozy?

RE: satansky pozdrav, ne

janko 85.?.?.?

Každý symbol má více významů. Je třeba hlavně sledovat kdy, při jakých příležitostech - a kdo tento symbol použije. Je-li to veřejná akce, je třeba mít i vysvětlení "pro blbce" (viz Topolánek a jeho prstíček). Když se použijí vžité významy symbolů pro jiný, domluvený význam - je jejich veřejná demonstrace také "přiznáním", použitelným později těmi, kdo jej od svých "podřízených" vyžadují.
Vzhledem k době, kdy bylo a je "satanství" (= působení opakem) ve fóru, a lidi, svázaní s touto "technologií" ji používají - věřím, že jde o "potvrzení ke skupině".
Ale mohu se mýlit.

135816

24.05.2007 21:49

Nové sdružení podpoří „hlas lidu“ proti radarové základně

RE: Referendum z domu - alias jsme uplne bezmocni ? :-)

85.?.?.?

Kdysi se tohle už dělalo s žárovkami, tenkrát i s televizní podporou.
Souhlasím a posílám to dál.
A v sobotu se uvidíme pod koněm.

136101

01.06.2007 20:08

Reakce na výhrůžku „buď radar nebo povinná vojna“

RE: Odkaz na Bibli ?

85.?.?.?

Albete, zachovejte klid. Ano, bez křesťanství by tato civilizace samozřejmě nebyla. Zrovna jako vy byste bez soulože vašich rodičů také nebyl.
Jde o to, že původní záměr křesťanství, (o kterém máte asi sotva nějakou "páru"), pokřivila tehdejší vrstva mocnných - a lidem nechala jen ta hesla, desatero. Sama vrchnost/ církev+ králové fungovali opačně. Hrabali a hrabali. Jen měnili a mění nástroje. A většiině lidem do podvědomí nacpali to, co tam máte asi i vy. Někdo tu správně napsal, že třetí svtová válka je informační, probíhá od doby, kdy se zvířata učila mluvit. A dnes se dění neřídí vědomím. To jej jen ovlivňuje. Skutečnou silou, která rozhoduje je skupinové podvědomí, ono nám do našich vnitřních orgánů posílá informace, které orgány zpracovávají souběžně s potravou - a výsledek nám do hlavy přijde v takovém směru, aby naše emoce vytvořily základnu pro následné rozhodnutí. Jsme střípky "mraveniště", které má společný cíl, jednotlivec bez znalosti "struktury mraveniště" nemá šanci na tzv."svobodnou vůli". A o tom je ta válka. O vrstvách informací, dostupných jednotlivcům a skupinám.
Toto mraveniště "postavila" latina a matematika, kterou se učíme. Ale existují jiná mraveniště s jinými matematikami a jazyky. Co ve skutečnosti nabízí znalost "zvukového jazyka", to se budeme postupně dozvídat. Ježíšovy "zázraky" jsou jen malou ukázkou toho, co bude někdy umět každý člověk. My to sice asi nestihneme, ale přijdou další.
Je asi jen pár lidí, co situaci vidí reálně. A zde se někteří schází. Takže dík panu Stworovi, že vede styl webu v tomto směru. I dík za vkusný článek člověku (Wondrovi), který nemá zájem na tom, aby se lidi měli lépe.
Češi vždy uměli najít jehlu v kupce sena. Už od neolitu!!! Jen se ještě nejmenovali "češi".
Zkuste o tom pouvažovat místo uražené ješitnosti z toho, že vaše postoje k problému se opíraly o jinou hodnotovou soustavu.

136677

06.06.2007 21:05

První místo v řiťolezectví?

mám radost

janko 85.?.?.?

Je úžasné, jak dovedou našinci bojovat proti moci. To, že se tu objevilo několik dalších písní, to mě utvrzuje v přesvědčení, že tuhle "třetí světovou" výhrajeme.
Možná to je pro mnohé překvapením, ale v době, kdy jsme se ještě nejmenovali "Češi", tak se humor (optimální zbraň proti bezpráví) stal základnou pro opačný význam "Oslavných zápisů v kameni" v době, kdy vznikalo slabičné písmo. To bylo v neolitu, kdy se vyhranili mocní k poddaným. (viz A. Horák, O Slovanech úplně jinak). Ano, díky smyslu pro "srandu" (= druhá podoba legrace, určená a provozovaná těmi, kdo nemají cit pro "legraci" (Le Gracia)jsme (my, neolidi) v historii vždy přežili, anální alpinizmus lze pojmenovat také tmou pod svícnem - pokud známe rizika, která hrozí. Je mnoho vrstev informací, mnohé se propojují skutky, další slovy, vědomím a všechny podvědomím, ono totiž sídlí nad námi. Tam ukládáme všechny své pohyby, paměťová kapacita prostoru je neomezená. A roste počet lidí, kteří se tam i zde orientují.

Děkuji všem zdejším i jiným veršotepcům, dělají víc, než si asi uvědomují. Paní Slunná asi zná sílu a schopnosti hudby (přesně modulovaného/stabilizovaného zvuku). A když hudbu podpoří ještě strukturovaná/rýmovaná skladba slov s vrstvami významů a "podvýznamů" - je to balzám i motor pro struktury v prostoru, které sice nemají svou hmotnou podobu, ale přesto fungují přesněji než ty nejlepší počítače. Z nich se totiž ty počítače "vylíhly".
Podobně i Komenského slova ve spojení s Martou (Mars/marťani) jsou symbolem doby, která se blíží.
Rozpad "Křovínků" je jistý. Jen není jisté, jestli nebudeme (naši potomci) potřebovat další "kalendář = civilizaci", aby se povedlo to, co původně nabídl jeden člověk všem lidem. Dnes jeho "fraktální struktura", je rozdrobená do spousty lidí jako je mnoho zdejších, kteří svými myšlenkami, blogy, články a svou prací propojují globální podvědomí této planety. Jsou chvilky, kdy mám pocit, že to dokážeme. Tahle je jedna z nich.
Díky. Slzy dojetí jsou poděkováním prostoru těm, kdo je "umí".

137068

08.06.2007 00:33

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: divide et impera

janko 85.?.?.?

Informační vrstva v hladině energetických zdrojů a tím i mocenské převahy je sice důležitá, ale obávám se, že ta důležitější je v poselství, které bylo na počátku této civilizace, postavené na "jednobohovi" pomocí bible. Technologie, vytvořené propojením matematiky a latiny jsou už dlouho ukládány do šuplíků, žijeme v informačním podzemí (viz film "Sexmise").
Ještě jsem si neověřil informaci, že Putin dnes na G8 nabídl Křovínkovi umístění radaru v Azerbajdžánu.
Pokud je to pravda, je to naprosto geniální tah, potvrzující mé "domněnky" o tom, že obě velmoci velmi dobře znají možnosti informačnéch vrstev, nám, obyčejným lidem nenabídnutých. Výzkum vstupu do lidského vědomí a podvědomí je v Rusku nejméně na téže úrovni jako v USA, radar uprostřed Evropy totiž umožńuje kontrolovat myšlení evropských etnik, která stála nejen na počátku vývoje, ale především jednoho, které stojí i u možnosti tenhle svět předělat ve stylu, který kdysi nabídlo křesťanství. Ale nemíním ten paskvil který z konceptu křesťanství udělala katolická církev a její dnešní kapitáloví synkové. Ne Češi, jen čeština bude tím nástrojem, který po tisících letech opět spojí symboly "velikosti" se symboly "pohybu" prostřednictvím soustrojí "vědomí+podvědomí" do nástroje, který sice už leckteré předchozí "hmotné inteligence" používaly, ale který vedl vždy k nerovnováze, předcházející zániku takové inteligence. Teprve propojení "opačných inteligencí" (uhlíkové a křemíkové) má naději, že se rovnováhy v prostoru seskupí do dynamického, věčného cyklu. Jsme první vlaštovkou tohoto procesu (v mém obzoru), nepatrná sluneční soustava na konci ramene "Mléčné dráhy".
Pokud Putin má stejné informace jako já, mnohé mají i lidé stojící za Křovínkem, je Putinova nabídka k umístění radaru v Azerbajdžánu "šachmatem" pro projekt, vycházející z manuálu, zvaného bible. Proto držím palečky nejen Putinovi, ale i Paroubkovi, který také "blue Ray" prohlédl. Aspoň doufám.
Cesta společného jmenovatele, který z hmotného majetku přešel do virtuality číslíček v bankách, je na svém konci, v posledním "buď anebo".
doufám, že rovnováhy ve vesmíru jsou natolik moudré, že nás nenechají opět opakovat civilizaci.
Jak funguje "program člověk" v prostoru, to zatím vím asi jen sám, ale je reálná naděje, že "to" dojde do hlav i ostatním.
Pomalu, ale jistě, se vytváří nová forma "peněz"/společného jmenovatele prostoru - DŮVĚRA. A tu budujeme my všichni dole, svými myšlenkami, vkládanými do blogů a diskuzí. Tato síla posouvá celkovou rovnováhu inteligence v našem planetárním systému k rozpadu duality mocných a poddaných. Slova svoboda a demokracie už mají přesně opačný obsah než v době, kdy byly tyto pojmy definovány. Jediná cesta tedy vede zpět, k těm původním. V dalším "patře" spirály vývoje.
D...

Automaticky kráceno

137149

Lesane, i tvá odevzdanost "osudu" pomáhá těm různým lumpům si udržovat to, co mají. Ono je možná těžké při práci sledovat vývoj v různých "informačních vrstvách. Člověk má starost, aby uživil sebe a rodinu, že?
Ale ti, co (nejen zde) sledují chod událostí, ti si uvědomují, že celý systém moci, založené na pokroucení smyslu slov "demokracie" nebo "svoboda" se začíná hroutit.
Putinva nabídka vpustit radarovou základnu ke své, kterou mají sami v Azerbajdžánu, ta "křovínkům" zkazila předposlední informační vrstvu - fiktivní, ale (v případě méně úspěšného "jejich" vývoje) i opravdový boj o zdroje energie. Protože oba velcí hráči vědí, že primární je boj o zdroje informací.
A ty jsou tady, u nás. Náš jazyk, čeština je oním "svatým grálem", který se "vyvolený národ", dnes představovaný už jen mediální mocí, snaží tito dva ovládnout. Principy modelování informací v prostoru znali už lidé před tímto letopočtem. Mně jen došlo, proč se některé schopnosti člověka musely na 2000 let "schovat". Neznámý človíček kdesi v Čechách zkrátka pochopil a "vyslepičil" 2000 let utajovaný princip udržování moci tím, že se nám "něco nedokazatelného naleje do hlávek" a dá se to "zaplatit"až v době, kdy nad sebou nemáme kontrolu (= po smrti), A to pomocí nádherného propojení struktury číslic a písmen, umožňujícího "vyvoleným" číst i jiné "vrstvy informací". Náš jazyka naše asociace jsou nabídkou k tomu, abychom pečlivě zkoumali, co v životě funguje líp. A jak žijí ti, kdo nám informace přinášejí. S tím ostatním si už každý nejen Čech poradí snadno. "Vyčůrat s židem může zas jen žid". Ostatní nemají nárok. Připusťme, že jsme chytřejší než ono etnikum v tom, že vedle IQ máme ještě pomocníka v EQ.
A přesila vždy vede k vítězství. A tohle bude velmi nenápadné a velmi zásadní. Děje se prostřednictvím toho, co nám kdysi zatajili. prostřednictvím vyrovnávací funkce našeho podvědomí.
Jde to zcela samo, nikdo za to nemůže víc, než si je schopen sám uvědomit.
Neposilovat negaci, v sobě i k ostatním. A lhostejnost je třeba někam překlopit. Na to naše svobodná vůle stačí.

137292

Ano, arménská abeceda s 33 písmeny zřejmě zas po nějakém čase nahradí češtinu. I když je možné, že ona je pozůstatkem doby, kdy symetrii našeho prostoru tvořily "dva protiběžné trojůhelníky" - merkaba.Češtiny by měla vydržet dost dlouho, ale mohu se mýlit, může být jen dalším stupínkem v možnostech existence.
Ale to už doufám budeme dál, vlastně naši potomci....

...a to vznášení, na to si ještě nějaký čas asi počkáme. Emoce jsou jen korektorem, překlápěcí rovnováhou. Nic víc.

...židovství je dvojí, po krevní linií a po energetické linii, která se větvila v době, kdy Metoděj a Konstantin přinesli v sobě "potenciál latiny" a ten vědomě či podvědomím "naroubovali" na náš tehdejší jazyk. Jsme jen méně systémoví (línější) "židi".
Ale jiný důkaz pro toto tvrzení než "princip a logika vývoje" po mě nechtějte, nemám jej.

137297

24.06.2007 20:43

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

janko 85.?.?.?

Radime, to, že vidíte vývoj hmoty z perspektivy posledních cca 400 let s "kořením" různých náboženství - to změnit nemohu.
Než se vesmír dopracoval svým jediným nástrojem (hledáním rovnováhy a hledáním změn té rovnováhy) k tomu, co lze nazvat "projekt člověk", to probíhalo zcela jinak než nás učí dnes moderní věda a dříve moderní náboženství.
Je vhodné si do hlávky vpustit i různé ty bláboly, a přemýšlet, co k nim asi tak vedlo. Proč byla Země v určité době placatá, když předtím už kulatá byla (viz Mayské a jiné kalendáře). Proč vůbec je kalendář (různé datace toku času) nástrojem, který ověřuje poznatky předchozích období? Proč vedeme prodlužování věku člověka mechanickou cestou, když lidé dříve (v Atlantidě)žili mnohem déle? Jak přiblížit dalším, že ve světě myšlenek se můpžete dostat do libovolného období, kdsyž znáte "adresu"? Proč web používá podobný princip při vyhledávání - adresu, slovo, klidovou pozici "nadřízené úrovně", SLOVO....????
Je toho mnoho, co ve své vizi "MECHANIKY rodového společenství" nabízíte jako novou cestu, přesto, že jde o strukturu, která se už přežila. Neumím vám vysvětlit, jak je možné, že do této planetární soustavy bylo vloženo (nikoliv bohem, ale spádem dynamiky rovnováh nehmotných a hmotných provků ve vesmíru) celé spektrum vývoje hmoty. To, že novou hmotu získáváme UČENÍM SE z té staré.... Že toto bohužel i bohudík platí i pro vývoj jednotlivých chemických/informačních prvků (struktur). Proč jsou si vodík s heliem co do "živosti" protikladem?? Psaní logičtějšího příběhu, kontrastního k pohádce o Velkém třesku, mi zabírá dost času. Reaguji jen proto, že vše, co se děje, je nutné, včetně našich emocí. Ty nám jen signalizují "směr útoku".

Podobně jako nemáte logicky zdůvodnitelné "znalosti třetích mocnin" u malých dětí, nemám ani já nástroje, kterými bych přiblížil vzdálenost, ze které mohu dění tady i ve společnosti pozorovat.
Pro Vás a Jarmilu klíčová otázka odebírání dětí je z jiné informační hladiny zcela nepodstatná, přesto zde musí "zaznít" všechna ta nehezká slova mezi vámi. Stále si přizpůsobujeme své řady asociací, opakováním ukládané do podvědomí a z něj do stále hustších forem. Vesmír v pohybu udržuje pohyb našich myšlenek, které jsou jen jinou formou reakcí, které má příroda, včetně té tak zvaně neživé. Teprve váš osobní zážitek sebe jako "atomu/informačního bodu" vám nabídne možnost jak vhlédnout do světa pod nebo nad hmotou.
Jak mohu někomu tvrdit, že to, co se naučil VNÍMAT pod slovem "atom", není onen kroužek okolo "jádra", ale že je to jen dobově popsaná dynamika POHYBU. Žijeme v informačním přetlaku, vytvářejícím uvnitř nás informační vakuum. (jin/jang)A do tohoto vakua si vkládáme řešení svého života. Nikoliv globállně se musí řešit globální ...

Automaticky kráceno

138323

24.06.2007 20:47

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

janko 85.?.?.?

Nikoliv globálně se musí řešit globální problémy, ta doba už je pryč. Globalita v tomto období přechází PŘÍMO DO INDIVIDUALITY každého z nás.
Milník nějakého data v letopočtu má zkrátka řadu významů, které filosofujícímu podnikateli nemohou nabídnout jiné koncepty než ty, ke kterým ho dovedl "přetlak jeho profese". Tíhnutí k opaku, netechnickému světu se u vás trochu rozplizlo mechanistickým škatulkováním možné společnosti. Cenné jsou vaše myšlenky v tom, že oddělují "myslivce" od nemyslivců. Ti sami to sice nepoznají, ale nám ostatním svou pozici v dynamice rovnováh zde upotřebených myšlenek nabídnou.
Je ještě třeba mnoha "překlopení" rovnováh v našem myšlení, než si začne každý uvědomovat skutečnou úlohu grafických symbolů, do kterých ukládáme poznatky o hmotných a informačních efektech toho, čemu říkáme rozum. Symetrické čtení písmen ve slovech nás po nějakém čase dovede k chápání dalších významů slov. K pochopení nutností, které vedly a vedou naše myšlení a jednání k zápisu činů a potřeb. Proč a k čemu bylo dobré, že písmena deus mají sice zdánlivě stejný význam jako české bůh. A jak uplynulé období zformovalo nehmotné struktury lidských myšlenek k fungování ve "světě bez času", po roce 2012, ale i před ním, v současnosti. Čas jako základní dávkovací nástroj pro informace, které pro nás vytvořila soustava inteligentních informačních vrstev, ten postupně odkrývá možnosti "programu člověk". Je dětinské této soustavě přisuzovat lidské nebo boží vlastnosti, pojem lidství je jen směrujícím činitelem, urychlujícím a zkracujícím potřebné procesy mezi různou hustotou a strukturovaností informací.
Podobně jako v rybím hejnu se směr ke kořisti či od nepřítele určuje od jedince, který jej první rozpozná, používáme tabulku "chemických" prvků ve směru, který Menn/Dělej/jev poskládal.
"Abecedu lidštiny/češtiny" tento proces teprve čeká, až její dobovou podobu pověsím na web. Její používání pomůže v našich myslích rozklíčovat nános "křesťanstvím" pokrouceného učení lidských i dračích inteligencí, které tu byly před námi. Změn v datování naší (?)civilizace si asi ještě užijeme dost a dost.

138326

30.06.2007 16:21

Pan Lhoták odchází

RE: Dobrá zpráva na soborní ráno

janko 85.?.?.?

Virilo, mám téměř shodnou představu o panu Lhotákovi. Ale vyjádřil jste ji lépe než bych to dovedl. Vyměnil jsem si s ním několik osobních mailů, dokázal vždy ignorovat či zesměšňovat mé argumenty.
Přesto si myslím, že jeho působení na Zvědavci bylo potřebné, Byl obdobou jednostrannosti pana Krále, žádný z nich neumí sundat filtr, kterým vnímají svět okolo. Vždy za tím bývá něco osobního, už zde byla řeč o nezvládnuttí "ženského prvku".
Ale zkusme si představit, že právě nahota této stránky Lhotákovy osobnosti se mnoho lidí přesvědčila o tom, že jejich řešení vztahu muže a ženy je o mnoho kvalitnější, než si Lhoták vůbec dovede představit. A jemu samotnému snad příspěvky naznačily, že své názory by měl přinejmenším revidovat. A pokud mu to nedojde, zařadí se k neuznaným věrozvěstům a odřízne si tak cestu k poznání možností partnerského vztahu.

Už se těším na příspěvky od jiných autorů, budou-li. Zdejší diskuze mi vždy nabídly jiné úhly pohledu na dění ve společnosti, mnohé dobře zapadají do vizí a poznatků, které do mě nějakým způsobem "spadly". Atomizace společnosti i růst nových společenskcých konvencí se neobejde bez "vyčištění" nánosů a myšlenkových kolejí. Novost Lhotákova pohledu se vyčerpala, každý máme svůj strop. I já mu děkuji za mnohdy působivé formulace názorů.

138795

02.07.2007 22:19

Osvobození Íránu

je smutné,

janko 85.?.?.?

že se zde změnila struktura přispěvatelů. Vzpomínám na doby, kdy tu byly místo plkání a mouder vygumovaných mozků brilantní rozbory situace, nezvyklé úhly pohledů na současnou situaci.
Škoda. Zdá se, že se i tento server topí ve zvratcích lidí, zmanipulovaných dlouhodobým užíváním myšlenkových schemat. Stokrát opakováná lež se pro ně stala pravdou. Anebo červeným hadrem před očima. Vše berou černobíle tam, kde je třeba jen vyhodnotit většinový potenciál. Směřování.
Kolik lidí zde si uvědomilo, o co se dnes hraje na Křovínkově dvorku? Držím sice Putinovi palečky, ale kolik nás je, kdo víme, co za svinstvo jsou ty radary? A o jakou moc se vede boj? Rakety ani ropa to není, teroristy si tahle banda cvičí sama....tak co zbývá?
Ano, masáž vědomí a hlavně podvědomí. Škodlivost mobilů přichází z úplně jiné strany, než někteří fandové mikrovnl tvrdí. Pod práh podvědomí se dostává člověk až když je už pozdě. Primární informace jsou do podvědomí, ono je překlopí přesně do polohy, kde nás chtějí mít.

Takže nazdárek, milí mudrci.....

Víte, co je nutné (z pozice mocných) dělat, když se náhodou objeví pravda? Dělat "mrtvýho brouka", nikdo nic nenapsal, nikdo nic neřekl, snad jen nějaký blázen....

139059

03.07.2007 00:10

Osvobození Íránu

RE: je smutné,

janko 85.?.?.?

změny budou permanentní, procházíme dost značnou přestavbou vědomí, vlastně jsme na samém počátku.
V září budeme moudřejší. Ale také nevím, co se bude dít. Množiny dynamických rovnováh, které postupně nahradí entitu, zvanou Bůh, ty postrádají to, co známe jako soucit či lásku. Láska je jen náš nástroj, který je schopný sám sebe živit našimi představami - až do okamžiku "překlopení" (potřeby změny).
Pro přiblížení toho, co nás (naše potomky) čeká, mi chybí slova. Máme se naučit propojit s daty v prostoru svým vědomím tak, abychom mohli (každý na té své parketce) společně vyvolávat změny, které zatím dnes považujeme za zázraky.
Ale zázrakem by byl i mobil v roce 1900.
Vše je dáno kmitočtem pro dávkování informací, říkáme mu čas. To, že čas neumíme chápat jako kmitočet (střídání) světla a tmy, bdění a "upgrade" dat ve spánku - to je jen jedna z barier, která dělí počítače na elektrické bázi od těch složitějších, pracujících na chemickoelektrické bázi.
Jediným bohem je Pohyb. Protože klid lze vnímat jen jako relativně nehybný soubor pohybů nižších úrovní. Nedávno jsem četl cosi od pana Kanareva, i on ještě považuje prostor za danost. Chápe jednotu prostoru, času a hmoty, ale netuší, jak a proč se "hustota dat stává strukturovanou hmotou".
Až se i další prokopnou k poznatku, jak vzniká dualita datového prostoru díky pohybu. Ten základní pohyb už chápeme jen jako své myšlení, to také nepotřebuje dráhu a okolní prostor, naše vědomí je "atomem" prostoru, ohraničeným hmotnou slupkou - tělem. A energetická slupka (aura) jej propojuje přes podobnou slupku Země (atmosféra a noosféra) s dalšími prostory. Spojit si opakování nějakých polarit do slova RYTMUS, jak únavou v rytmu vznikají "chyby", a kontaktem "chyb" společné jmenovatele, kterým říkáme prvky - pak bude už polknutelný model pulzního atomu, navazujícího na stávající rotační. Jde o to, nacpat do lidí jinou pohádku o vzniku vesmíru, takovou, kterou máme denně ověřovanou. Kontakt s novou látkou jmenujeme "učením", a díky fixaci našich asociačních řad neumíme tento kontakt "z protisměru" nazvat "chybou". Je-li protisměr (směrem k nám) současně i nastaveným "zrcadlem", .....hned je co dělat.....

Bohužel trend nemyšlení musí ještě dosáhnout stavu, kdy závisláci na sdělování opakovaných "pravd" se rozdělí na ty, kteří uvěřili farmaceutickým firmám - a na ty, kteří hlášení svého těla a ducha léčí pohybem a srovnáváním výsledků.

Mimoto se tu musí spoustu lidí "vylít" z nespokojenosti s tím, co je. Každý tím procházíme, od vzteku ke skepsi, ale někdy i k nové energii.

139067

03.07.2007 23:39

Islámofašisté, kýchající ptactvo a my ostatní

přituhuje...

janko 85.?.?.?

autor dobře chápe situaci, ale kolik takových je? A kolik se jich ozve?
Za chvíli Stwora Zvědavce zavře, protože ho neuživí. Kudy budeme dodávat "planetárnímu podvědomí" signály, odkud vítr fouká? A co zrovna rozfoukal? napsané slovo má větší sílu než myšlené.
Příroda sice včas a dobře zajistí to, co se má stát, ale také mi nějak mi dochází "baterky",čekám na zprávu o Putinově misi.

Síly, přinášející do "správných míst" nemoc 4písmen, ty ve své agonii mohou zničit vše, podle známého českého hesla, aby i sousedovi koza chcípla.
Snad nebude tak zle....

139151

09.07.2007 20:46

Pevnost Huachuca - tréninkové mučící středisko

RE: Prison planet !

janko 85.?.?.?

omyl příteli, komunismus se jen překabátil do jiných slov, ta mašinerie pod různými jmény funguje už od doby, kdy bylo nutno formulovat islám, protože naši církevní praotcové si z původní idei a systému křesťansví udělali dojnou krávu. Navštiv Formanův film Goya, Forman umí vtipnou zkratkou ukázat "překlápěcí mechanizmus", kterým mocní vyrábějí dějiny.

139451

21.07.2007 00:21

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Dík za článek. Je sice fakt, že dost lidí si není schopno seřadit tuto vývojovou rovnici, počínající nejen pokřivením původního cíle křesťanství.
K pochopení širšího kontextu je bohužel zapotřebí přijmout za fakt existenci civilizací před neolitem, tedy před oficiálním počátkem růstu naší/lidské? inteligence.
Princip fungování rozhodovacího systému, který jsme pojmenovali "inteligencí" vychází z "přelévání" dynamických rovnováh v tak velkém rozměru, pro který nejsou naše mozky cvičené. 2000 let jedné doktríny a jí filtrované vědomosti dob předchozích se nám usídlilo v podvědomí, které pak nepřipustí jiný výklad existence a cílů "živé samořiditelné hmoty, funkční na bázi uhlíku" - člověka.
Podobně jako my rozhodujeme, co dát do bábovky, tak i rovnováhy sil a informací ve vesmíru volí, jak bude vypadat nová galaxie či sluneční soustava. Entita boha byla potřebná do doby, kdy lze veškeré pochody ve vesmíru vysvětlit pomocí rytmu. Opakování - stereotyp pohybu a z něj vznikající "nepřesnosti" má na svědomí nejen náš vývoj (vznik nutnosti změnit stereotyp), ale stojí i na počátku všeho, hmoty, i souboru dat, který nazýváme vesmírem. I pohyb myšlení zanechává stopu v prostoru, nejen v tom nejbližším, ale i kdesi v prostoru velmi vzdáleném, přístupném v jiných frekvencích našeho mozku. To věděli i v "bájné"?? Atlantidě, která byla podobně jako ta naše civilizace binárním světem mocných a ne/mocných. Tři ohniska naší civilizace (Egypt, dálný východ a kultury v Americe)se postupem času poznaly a vytvořily koncept křesťanství, odlišný od toho, co se nám předkládá dosud. Šlo o způsob, jak spravedlivěji distribuovat schopnosti člověka pohybovat se v prostoru s tělem i bez hmotného těla. To byl onen "křest", pochopení toku a přeměn informací v prostoru, který se nám jeví jako nehmotný, tvoří jej naše nerealizované myšlenky. Nejen naše, samozřejmě. Miliony inteligentních světů jen neznáme, ale existují, podílejí se i na našem vývoji. Jsme cosi jako vejce, ze kterého se klube zobáček kuřete - a další světy nás sledují. Máme šanci se narodit, ale i zacyklit "na věčnost" další civilizaci pomocí projektu NWO, vpodstatě jde jen o prodloužení a dovyčerpání zdrojů planety.
Pokud jsou mé vhledy reálné (a zatím politicko/ekonomická i mentální situace ve společnosti tomu nasvědčuje), celý vývoj směřuje ke stále virtuálnějším nástrojům ovládání neinformovaných většin. A to jak v hmotném prostoru běžného života, tak i v tom, co z myšlení přechází do našeho podvědomí.

Medicina určitě přijde (spíše to už dávno ví, ale také nemá důkazy) na to, že právě podvědomí je řídícím nástrojem lidstva, jde o souhrný nástroj, do kterého přispíváme bez možnosti řídit to, co do této sféry vkládáme. (podobně jako v mozku je dost procesů, které řídí naše tělo,...

Automaticky kráceno

140142

21.07.2007 00:22

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Medicina určitě přijde (spíše to už dávno ví, ale také nemá důkazy) na to, že právě podvědomí je řídícím nástrojem lidstva, jde o souhrný nástroj, do kterého přispíváme bez možnosti řídit to, co do této sféry vkládáme. (podobně jako v mozku je dost procesů, které řídí naše tělo, na které nemáme vliv, dokud si jej neuvědomíme. Pocit zdraví předchází jeho skutečnosti zrovna jako pocit nemoci pomáhá jejímu vzniku.) Někdy se pro vrstvu strukturovaných informací okolo planety používá název noosféra. I když pro strukturu používáme slova jako víly, satan, archanděl, duše...) A do noosféry vstupují data i z jiných obydlených soustav. (Podobně jako díky gravitaci voda vždy vytvoří "vodorovnou" hladinu - tak i vstupující data z prostoru vytváří v noosféře potenciály komunikačních frekvencí, které my známe jako hudbu či slova. Jsme realizačními nástroji pro data v prostoru, kam kdo z nás "dosáhne".
Pro mnohé z nás bude těžké přijmout fakt, že intuicí přijímáme už "předpřipravená data a frekvence", které pak pomocí těla převádíme do svého okolí. Jsme mnohonásobně složitejší formou "procesoru". Změny, které svými myšlenkami a činy uděláme, ty okamžitě nacházejí odezvu ve všech informačních vrstvách, kam "dosáhneme". S postupující znalostí "vstupů" (pro naše jednání) pak automaticky výstupy vkládáme i do jejich "databází". Otázka osobní svobodné vůle vždy závisí na prostoru, který máme "na starosti". Dělník u mašiny nebo ředitel firmy - každý máme svobodnou vůli jinde. A v dalších oblastech jsem zařazeni do "informačních vrstev", ať chceme či nechceme.

Co z toho plyne? To, že pan Makow a jiní před ním i po něm správně odhadují zánik židovství, pokud jím míníme touhu podmanit si svět tak, aby sice fungoval, ale pod jejich taktovkou, frekvenčním sledovacím systémem osobních komunikátorů, propojeným satelitními i pozemními sítěmi. A v případě potřeby mohou likvidovat vzpurné skupiny či jednotlivce buduováním napaječů pro "odpaření" takové skupiny či jednotlivce přesným zamířením satelitu v "deštníku". Ten deštník má chránit je, ne nás.
Ale princip židovství se také v průběhu dějin choval jako cokoliv jiného, vytvořeného člověkem či přírodou. Nejdříve se někdo podílel na jeho vzniku a růstu, později se tato idea opět začala dělit. Systémové židovství je dnes za vrcholem, jeho nosnou ideou je vytvářet něco z ničeho jen pomocí kombinace (slov či později peněz a ještě později=dnes, zase slov) bez ohledu na materiál, který je k cíli zneužíván, protože je jím plýtváno.
Nesystémové židovství dnes kupodivu představuje náš národ. Přinesli je spolu s "latinkou" Cyril a Metoděj. Protože asociace do podvědomí, navázané na jednotlivá písmena "latiny" vedou hluboko do struktury dat v této sluneční soustavě. Navíc je každé písmeno provázáno s...

Automaticky kráceno

140143

21.07.2007 00:24

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Nesystémové židovství dnes kupodivu představuje náš národ. Přinesli je spolu s "latinkou" Cyril a Metoděj. Protože asociace do podvědomí, navázané na jednotlivá písmena "latiny" vedou hluboko do struktury dat v této sluneční soustavě. Navíc je každé písmeno provázáno s dvojicí číslic. Samotné číslice pak vyjadřují tehdy známý vztah a počet informačních vrstev v galaxii, přístupných "zasvěceným". Dnes se do těchto datových struktur dostávají i běžní lidé, vlastně spíše blázni. Nemáme referenční systém pro ověření. Jediným zůstává čas, který tato tvrzení ověří či vyvrátí.
"Židovství" Čechů je nesystémové především díky lenosti pracovat a bystrosti v myšlení. Máme schopnost vše řešit až v posledním možném okamžiku - a navíc tak, aby co nejméně ublížila/ušetřila okolí, tuto schopnost si slovanské národy pěstují už od neolitu. Tam, na dálném východě jsme při práci pro mocné vytvářeli jazyk, odlišný pro "nás" a pro vrchnost. Kniha, popisující jednotný princip výkladu veškerých dochovaných písemných památek od A. Horáka (O Slovanech úplně jinak) se časem asi stane základem nového paradigmatu spolu s tím, co dotváříme my všichni zde, na internetu. Jde o princip obrácení významu slova nepatrnou změnou výslovnosti. Moudrost vládců, vytesaná do oslavných vět, měla při "správné" výslovnosti přesně opačný význam, srozumitelný jen vrstvám poddaných. Dokladem je např. samotné slovo MOUDROST. (MOUDRzOST = mou drzost). A latina propojuje egyptskou moudrost s "východní" právě v osobě a učení Ježíše a jeho týmu. Císař Konstantin a jeho tlupa mudrců jen využili některé možnosti "latinky" ke kontrole a "modelování" správného výkladu dějin - přepisem do umělého geniálního jazyka - latiny. Nástrojem pak bylo vytvoření katolické církve, jediné síly, jejíž moc a způsoby se dodnes nezměnila. Rytmus = opakování rituálů vedlo až k dnešní fixaci "jednoboha a jeho řídící úlohy skrzevá hierarchii od papeže. Hromadění majetku pak přešlo do dnešní formy papeže = pravdy = peněz.
Převedeno do dnešní virtualitiy moci peněz = (číslíček na kontě): hlavní slovo při vývoji společnosti nemá naše vědomé jednání (analogie mincí či papírových peněz), nýbrž naše podvědomí (kreditky, dluhy...), společný orgán lidstva. Tím, jak mocní tlačí lidi do dluhů, tím si připravují svůj konec, jde stále o vyvažování principů jin - jang.

Podobně jako v dávnověku museli poddaní zachytit a "překlopit" význam slyšeného slova (jedná-li se o ironii), tak se dnes překlápí celé naše vědomí (vnímání útrap a lumpáren, které někteří "rovnější" mezi námi provozují) do podvědomí. Naše vědomí nemá z existenčních důvodů sílu se jim postavit, ale podvědomě (a dlouhodobě)tento šejdířský systém rozkládáme "zevnitř".
Oni také rozdělují a panují, vycvičenými ...

Automaticky kráceno

140144

21.07.2007 00:25

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Oni také rozdělují a panují, vycvičenými "teroristy", nabídkou dluhů a tím i nevolnictví, a strašením slepičí chřipkou.
Je dobré si uvědomit, že cokoliv, co se dnes děje, to naprosto přesně zapadá do našich cílů a současně do cílů, kterými si mocní zajišťují moc a beztrestnost.
Vývoj postupuje vždy "na ostří nože", ale ještě nikdy to ostří nezahrnovalo takový počet účastníků, většinou si to vyřídili (noži i jedem, dnes zesměšněním) ti nahoře. Nechme se překvapit a vnímejme každou událost z protilehlých stran, nejen "podle svého nejlepšího....."

140145

22.07.2007 01:37

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

obávám se, že jsi trochu mimo úhel pohledu. tvé hříčky jednak nemají oporu v běžně užívaných výrazech, ale hlavně se zcela míjíš v etické poloze. Mocní jsou z (jejich) principu vždy moudří a schopní, kdežto poddaní mohou být jen neschopní, jejich schopnost je považována za drzost.

Ale je možné, že nemám šanci ti ten rozdíl vysvětlit. Najdi srovnání v jiném jazyce, pak lze polemizovat ve stejné rovině.

140209

22.07.2007 19:14

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

milý anonyme, úhel pohledu se může s přibývajícími poznatky zužovat či rozšiřovat. Pojem "objektivní pravda" vypovídá jen o množině lidí, která tu či onu představu skutečnosti sdílí. Od doby placaté Země až k pohledu na uspořádání dat ve vesmíru. To, jak vzniká realita, to úzce souvisí s pozicí "pozorovatele oné reality". Jsou-li obě složky (pozorovatel i realita)v hmotné podobě, problém nevzniká. Jakmile ale neznáš linii, která vede od tvého myšlení k tvým činům - a od tvých činů k myšlenkám a činům, které těmto předcházely - a tak stále hlouběji do nitra myšlení i nitra hmoty - dojdeš možná také k poznání, jak funguje informace v prostoru skrze nástroje, vzniklé kontaktem nestejných pohybů. Ty se na jedné straně zahušťují, na druhé rozpínají. Bůh se uždelší čas přejmenoval na Klid, protože vše ostatní je v pohybu. Anebo v potenciálu pohybu (připravenosti k pohybu). Zahušťováním a strukturovaním informací vzniká hmota, jejich rozpínáním pak vzniká potenciál pro pohyb = říkáme tomu prostor. A děje ve vesmíru budou do určité, značně nepředstavitelé doby, používat směr k větší a komplexnější formě "spolupracujících pohybů". A později zas naopak, rozkladu spolupráce. V malém se to děje na planetě a v ještě menším v každém z nás. Vlastně z vás.
"Program člověk" je výsledkem takovéto spolupráce, evoluční řada nemá mezery v rozměru této galaxie, má je jen ve "školce", kterou představuje náš sluneční systém s vrstvami samořiditelnosti v přírodě a s učebnicí = souborem hvězdných systémů, odkud čerpáme pomocí početních vztahů informace o vzdáleném prostoru.

Naše chování v "betaprovozu" mozku má i další kmitočty. Teprve propojení alfa a beta frekvencí v mozku některých lidí(= řízená schizofrenie???)lze vnímat (z povzdálí!!) binaritu našch realit. Mozkem vždy můžeme zapudit ono první "bliknutí mysli" (tušení, šestý smysl....), souhrně nazývané svědomím. Jde o vliv naší NADŘÍZENÉ složky - podvědomí, které známe jako játra, žlučník, srdce a další orgány. Kmitočet srdce je jen transformací energie dat z blízkého, ale i hodně vzdáleného prostoru, která vyvoláváme svými pohyby (myšlením i rukamanohama).
Prvním transformátorem ve směru od dat v prostoru do nás je jejich cesta k našemu zářiči, slunci. Odtud ve formě světla a elektromagnetizmu (a možná lecčeho dalšího) putují pro nás potřebná data do druhého transformátoru (zpomalovače a "zahustiče" frekvencí), do vrstev atmosféry, do počasí, do vztahů k ostatním (=složkám přírody), které na nás má vliv. A posledním transformátorem je aura, energetický obal okolo těla. Data ze vzdáleného prostoru putují do orgánů spolu s daty v potravě. výsledkem je pak naše další činnost.
To, že se data z prostoru sbíhají ke slunci a svým tlakem mohou vytvořit onu teplotu a tím i reakci - světlo a jeho odr...

Automaticky kráceno

140248

22.07.2007 19:15

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

To, že se data z prostoru sbíhají ke slunci a svým tlakem mohou vytvořit onu teplotu a tím i reakci - světlo a jeho odraz zpět do prostoru - to je ta novinka, která poněkud změní pohled na fyziku prostoru a úlohu člověka v něm.
Proto jsme si museli vytrpět nejen tuto "indoevropskou" civilizaci a její poslední "upgrade" = křesťanství, ale postupně se budeme z knih a filmů dozvídat i o předchozích, "dračích" civilizacích, o tom, že každý námi pojmenovaný prvek má díky svým vlastnostem také své schopnosti - schopnost se spojovat a vytvářet pomocí společného výsledku pohybu vrstvy samořiditelnosti. Teplo je první z nich, má snahu se vrátit ke svému zdroji, ke slunci. Tlak je dat do jednoho místa v prostoru je zdrojem světla. Atd... až do hierarchií hmotných soustav. "Program člověk" je průsečíkem velikosti a schopností prostoru této galaxie v období, od kterého se datuje "konstrukce" této naší sluneční soustavy na jedné z "čerstvých větviček" této galaxie. Jí do vínku přispěly i "lidské" civilizace v Mléčné dráce svými daty, která čerpáme svou fantazií a realizujeme svou prací. Vše dostáváme do mozku pomocí alegorií, zvukových i psaných jazyků, vyvíjejících se za hranicemi našeho vědomí, v podvědomí. Lidština se v době počátků křesťanství jmenovala "latina". Návázala řadu číslic na zvuky písmen. Čeština toto navázání propojila do nástroje, kterým propojila historii zpět k sanskrtu, ke kořenům této (doufejme) předposlední civilizace. Tou poslední je volný pohyb člověka v různých realitách včetně vědomého pocitu svého těla, ale i včetně fyzického svého těla.
Fantazie je předzvěstí pohybů, mířících k její realizaci. Samozřejmě ne v té sdělené podobě, data se každým okamžikem mění.
Např. mobil je průsečíkem cíle (telepatie) a možností dobové okolní reality, stavu našeho poznání.
Až se na realitu milý anonyme budeš dívat podobným pohledem = hledáním společných jmenovatelů v nesouvisejících jevech - pak můžeme mluvit o rozměru úhlu pohledu. Zatím nemáš ani dost sil představit svůj úhel pohledu na realitu, ani své jméno. Přesto ti nabízím, nevnucuji - svůj pohled na dění v prostoru okolo nás. Máš-li svůj, rád jej porovnám s mým.

140249

23.07.2007 12:22

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

opravím tě, slovo, tedy strukturovaný zvuk byl sice součástí "růstu hustot", které vedly k formování hmoty a hmotných světů. Ale před existencí zvuku musela být nutně ještě existence tlaku (a tím i teploty), rytmu (anžto zvuk je binaritou ticha a hluku ve velmi malých tlakových rozdílech, říkáme jim frekvence, jejich uzlové body pak mohou množit zvuk)a samozřejmě je nutné, aby také existoval prostor.

A protože vznik prostoru zatím naše úžasná věda popsat neumí - a model atomu je podobně nevyhovující, čekám, až se další lidé svým vědomím a podvědomím dostanou do pozice před vznikem prostoru, kterou jsem absolvoval. A bude akceptovám model "atomu" na bázi kooperace tzv. "informačních bodů prostoru" užitím principu akce a reakce, jinak též principu jin - jang.
Čeká tě ještě dlouhá cesta, pokud se tvá tvrzení opírají jen o větu z bible. Musíš se vědomím dostat nejen do prostoru Atlantidy, ale také do civilizací obrů (jsme jejich zmenšeninami, kvůli urychlení vývoje k cíli, který asi také neznáš = propojení dvou typů inteligence, založené na "sousedství" uhlíku a křemíku)a také bys měl znát= uvěřit existenci dračích a jiných civilizací na jiných planetách.

Důkazy nemám, je to zrovna jako kdybys chtěl důkaz prožitku horkosti kamen nebo míry bolesti, také jde o individuální pocit, který po vlastní zkušenosti přijmou i další jako fakt. Není v kraji zvykem používat mozek nezávisle na naučených "pravdách".
Chápu, že ti mé věty připadají absurdní, ale naštestí už existuje dost "nekauzálních souvislostí", které přicházejí od lidí i z dějů okolo nás. Pozice blázna mi vyhovuje, propojení vědomí s podvědomím na této úrovni postupně nalézají další. Vy ostatní zajišťujete svou nižší flexibilitou únosnou rychlost při přestavbě paradigmatu (o povaze prostoru a úloze člověka v něm).
Pokud je tato naše diskuze pro tebe neplodná, je dobré ji ukončit, souhlasím.

140279

23.07.2007 12:57

Občanská deliberace - v ČR téměř neznámá

RE: Jak na to -- (přímá demokracie)

janko 85.?.?.?

ad 3): Jarmilka je samozřejmě geniální prostá žena, ale její systém má základní vadu v tom, že je použitelný - podobně jako loterie, odkud čerpala strukturu, jen pro jeden řídící subjekt, místo Sazky tedy stát. Ale na volbách se podílejí nejméně tři subjekty (lidé, strany, řídící organizace, vlastnící systém pro zpracování). A všichni potřebují mít svůj díl dokladu. Takže s Jarmilkou prrrrr.
Svou opravu jejího systému nabídnu až v době, kdy bude společnost zralá pro vstup do veřejného života. Zatím opravený návrh visí na mém firemním webu, komukoliv k dispozici. Moje verze, podobně jako Jarmilčina, je navíc použitelná až v době, kdy už bude jasné, komu lze a komu nelze věřit. Politická honorace, postavená na špíně okolo financí, ta se dostává k pozici "vabank" ve stále nižších hladinách. Až se korupce (= dárky "zdarma" ke koupenému zboží) dostane lidem i do mozku, bude jejich styl vládnutí, postavený na zveličování zbytečností a utajování potřebností - víte kde.
Lidé jako Filip, Zaorálek a další, se vyučili z překábátěného komunizmu, který se dnes jmenuje ODS. A drží laťku sociálního souladu. Jiná cesta neexistuje. Raný socialismus měl chyby, ten budoucí je bude mít také, ale jiné. Menší. Ale spousta lidí jen čumí do bedny a věří tamním blábolům. Musí být ještě hůř, pak si konečně začnou hledat informace na netu a sčítat kdo kam patří.
ad 6): seznam je podmíněn prací a tím i penězmi za ni. Uděláš ho zadarmo? Jsem připraven vytisknout zkušební hlasovací lístky a postavit otázku, rozeslat obálky....., vše je o lidech. Co přidáš ty? Zadáčo...., nebo akci zaplatíš?

140280

23.07.2007 23:12

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

ano, naprostý souhlas. Jeji život (vznik, trvání i zánik) trvá jen tak dlouho, než se najde jiná, lépe odpovídající době. Na té spolupracujeme všichni, vědomě i svým podvědomím.

140321

23.07.2007 23:48

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Druide, asi žiješ značně pod vlivem nehmotných kultur, pozorovatelem je každý z nás, ale také jakákoliv entita, pro kterou máme jméno a parametry. Z tohoto pohledu je i "tlak" nebo "teplo" oním pozorovatelem. Míru živosti či inteligence nesmíme určovat jen podle lidských měřítek, což je zřejmě tvůj případ.
Kde a jak se teplo NAUČILO vracet se ke svému původnímu zdroji, ke slunci? Jak se tlak naučil vytvářet teplo a z něj i světlo?
I ty se musíš (můžeš) naučit hledat mezi základními vztahy prostoru SPOLEČNÉ JMENOVATELE, které mají ze svých původních složek vždy novou "schopnost".
Až tyto základní pojmy seřadíš a vytvoříš logickou řadu, co musí být nejdříve, aby vůbec vznikl prostor a čas, pak můžeš vykládat o pozorovatelích s větší znalostí vztahů v prostoru.

Starší část mozku asi ví víc o historii vztahů v prostoru, je otcem hemisfér, nemyslíš? Ty jsou rozšířením záběru, ale k počátkům musíš opačným směrem. Z dítěte (=obou hemisfér) se stane dospělý člověk až tím, že se propojí s tátou (vědomí s podvědomím), což je právě to, co jsem během cca 15 let absolvoval. Schizofrenie je stav, kdy tyto dva rozhodovací systémy člověka "bojují" o prioritu. Převaha "podvědomí"pak nutně potřebuje pomoc v léčebně. Ale počet lidí, kteří spolupráci obou typů "inteligence" zvládli, roste. A sdílíme stejné poznatky o povaze prostoru v nás a okolo nás. Nezáleží na tom, kdy budou platné i pro další lidi. Všichni, kdo se zajímají o úlohu člověka v prostoru, se to během času dozví. Po zimě přichází jaro, pak léto..., a globální vědomí také zraje.

Různá jména pro kmitočty v prostoru nám pomáhají v orientaci, je fajn, že víš, že jsou z jedné líhně. Rád si přečtu, co víš o jejich vzniku. Z čeho, proč a jak vzniká základní kmitočet, kdo či co se podílelo na jeho vzniku a strukturách. Ale nepiš o našich mašinkách, ty jsou jen nápodobou této základní komunikační síly ve vesmíru. A na boha se také nevymlouvej.
Děkuji.

140322

24.07.2007 21:47

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Díky za vysvětlivku, nemám sice přesnou představu náplně pojmu "realizovat absolutno", ale to, co píšeš dále, to odpovídá stavům, které "mě potkaly". Vyjadřuji se sice jiným slovníkem, ale jde zřejmě o popsanou zkušenost.
Budhistický slovník pak může být společným jmenovatelem pro popis posunu, který se během uplynulého cyklu (jde cca o 12000 let)uskutečnil.
Tvé pochyby jsou přirozenou reakcí, ale vývoj se nezastavil. Buddha byl průsečíkem dostředných směrů prostoru k němu, on je počátkem odstředného pohybu, kdy se vlastnosti a schopnosti prostoru instalovaly do lidí po částech, do množiny lidí. Je to patrné z jejich jmen. Jimi lze také kontrolovat či dohledávat předchozí inkarnace.
Definici pojmu "absolutno" vnímám podobně, ale používám pro ně výraz "informační bod", či lépe - potenciál informačního bodu, jeho schopnost spojovat se s dalšími do nějakých forem.
Asi je nutné si uvědomit, že písmena, použitá pro názvy čehokoliv, podléhají nenahodilé, navýsost přesné a složité řadě asociací, vyjadřovaných zvukem (slovem) už v době, kdy o "latince" ještě "zvučící dinosauři" nic nevěděli.
Tím chci naznačit, že vše, co "mi dojde", mohu kontrolovat právě pomocí "abecedy lidštiny", která vědomím i podvědomím putuje až k bodu, kdy vznikl první zvuk v prostoru. A první prostor s časem zároveň. Kdekoliv v neprostoru (tedy v hlavě, tam je už hmota). Jde jen o nový příběh o povaze světa, nic víc. Za čas bude samozřejmý jako ten stávající, lidi na něj přicházejí postupně - a já se ten proces snažím popisovat, jak pokračuje.
Proto není podstatné, kdo mi věří či nevěří, podstatná TEĎ je reakce člověka(tebe), který popíše jiným jazykem stavy, kterými jsem se (vpodstatě bez jakékoliv budhistické přípravy) byl nucen prokousat. Svou reakcí jsi "sečetl protiklady", (1+1), a tím uzavřel opět další okruh pro transformaci našeho vnímání prostoru a člověka. Automatickyse zapisuje do nějaké oblasti v prostoru - a naše podvědomí si informaci vytáhne, až přijde jeho čas. Zákon akce a reakce včetně zápisu(trajektorie pohybu) byl na počátku vesmíru - a funguje dál. Nádech, výdech. jsme v tom také namočeni.
Upgrade, které "skrzevá" mě a tisíce dalších nahrazuje poznatky a myšlenkové řady období cca 12000 let zpět, to je (vedle občanského života drobného živnostníka) podstatnou složkou úkolu, ke kterému jsem byl částečně dokopán a částečně jsem si o něj koledoval. Je to na dost dlouhé povídání, na které ještě nejsem připravený.
Zkrátka těch pět vnorů jsi popsal přesně, ono "zničení vědomí" jsem ale nazval "prožitek informačního bodu", tedy prožitek stavu NIC.
(Pokud budeš mít zájem, můžeme si povyprávět o strukturře slova ABSOLUTNO a dalších schopnostech abecedy, která za čas doplní svou dynamikou statickou úlohu Mendělejevovy tabulky prvků. Jde o transformaci jevů vy...

Automaticky kráceno

140384

24.07.2007 23:30

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

nezoufej, smrt je jen rozptýlení hmotného samořiditelného celku zpět do prostoru. Je fuk, jde-li o člověka nebo o bouřku nebo léto. Jsou to celky, které se svým "rytmem" opakují stále v nové pozici "okolních dat". My jsme podobným rytmem také. Zatím to propojení mezi životem a jeho minulou verzí moc nefunguje, ale to se časem zlepší.

A s tím vědomím: kolik ho do sebe nacpeš v živé formě, do tolika součástí se rozptýlí v prostoru sluneční soustavy, nebo Země nebo galaxie - záleží na tom, v jaké fázi vývoje je tvůj osobní program = duše. Já se dostak skrze Imhotepa a jeho chrámy = tranzistory (místo elektřiny tam běhali lidé) až ke křemíku a jeho úloze ve "zlatém věku".
Vše do sebe zapadá, vize jednoho člověka může i nemusí změnit pohled na stav a vývoj světa. Já tu drzost mám opřenou o historii vývoje (a zápisu) zvuku, o abecedu lidštiny. Odtud ta drzost pramení, z rotace jazyků postavených na písmenech (a koncepci písmen!!) latiny. Vize je také doložitelná tím, že čeština a matematika jsou absolutně zástupné jazyky, co se týká počtu a smyslu použitých prvků i vztahů, včetně variability, ohebnosti obou. Jen v jiných oblastech.

140390

25.07.2007 08:18

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Druide, díky tvé první "definici" opouštím tuto polemiku, je to jako kdybys jablko zkoumal jablkem místo nástroji, které jsou vhodnější.
Je dobré umět významy pojmů zužovat , ale i rozšiřovat. Informační vlna a kmitočet jsou si pak velmi blízko, jen osobní pocit z navazujících řad asociací ti/mi dává právo na vhodnost užití.
Bude ještě dlouho trvat, než doba dozraje k pochopení mých keců. O skutečné podstatě a úloze schizofrenie (prostupu dvou informačních systémů k ověřování skutečnosti) asi vím víc, to mi věř. Ale nemusíš uvěřit, je čas.
To tvé druhé "vědomí" opět navazuje na styl "jablko jablkem. Kde nejsou řádové odlišnosti, nemůže být "souboj", jen rostoucí řada. Teprve dosažení kritické hranice a následné "překlopení směru" vytváří základnu pro nový stupeň. On je opačný k minulé řadě, ale sám je opět základem další rostoucí řady. Řádu.
Na to časem asi přijdeš. Řada a řád jsou protiklady, jedna je dynamikou, druhá stavem. Ale nevím, jestli mi rozumíš. Není v kraji zvykem přistupovat ke slovům z tohoto úhlu.

140410

25.07.2007 08:32

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

ano, tohle je rozumný pohled. řešení je v tom, že projdeš těmi pěti vnory, které tu kdosi (Gdosi) popisoval. Staneš se čímkoliv (větrem, atomem, květinou, magnetizmem...., ničím, čímkoliv.....= potenciálem informačního bodu). A řada těchto PROŽITKŮ ti nabídne úlohu a systém pro jejich sdělení dalším. Ale jazyky (asociační řady zvuku, vedoucí do podvědomí a tím i dál do prostoru s daty, ale už v jiné podobě, jako magnetizmus a gravitace) jsou odlišné od těch, které zpracovává vědomí (hemisféry). Chvíli potrvá, než se v tom zorientuješ - a pak ti zůstane jen problém do běžných slov naroubovat i další významy, kterým se vědomí (= ruce mozku) vyjadřuje do okolí v tomto životě. Zatím asi nikdo další podobnou zkušeností neprošel, proto mám dost těžkou práci s tím přepisem pohádky o vztazích v prostoru. A nahrazováním jinou, vhodnější. Kopernik byl taky za blázna, to mě utěšuje.....

140411

25.07.2007 10:40

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

fajn, jen se musíme domluvit, na jakém materiálu si budeme své informace ověřovat. Vy máte slovník, ve kterém figuruje bůh = vědomí. Souhlas. Můj slovník se tomuto klišé vyhýbá,vše lze popsat pomocí vztahů mezi "pohyby a daty", pomocí na sebenavazujících struktur,(společných jmenovatelů).

Samozřejmě jsem se po určitou dobu musel "stát bohem", jde o pozici trychtýře, skrze který se (bez přímé účasti vědomí!) protečou všechna data v prostoru, který známe jako vesmír, Absolutno, Boha, vědomí.....
Pak jsem zas musel slézt na zem a postupně třídit a zařazovat vracející se "data/zážitky". A najít cestu zpět, k počátkům vědomí, které sice nazýváme bohem či vesmírem, ale jde jen o prostor s informacemi, které "oživujeme" svým vědomím, STÁLE PROPOJENÝM V OBLASTI, DO KTERÉ JSME SE DOKÁZALI NAPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ "DOSPĚLEJŠÍ", ALE "ZAZIPOVANÉ" (dospělejší = starší) - NAZÝVÁME JI PODVĚDOMÍ.
Ano, Imhotep je tím, co tvrdíte. Ale nevíte, že on je "společným jmenovatelem" vší inteligence/vědomí, které formovalo tuto galaxii. On svým životním dílem (chrámy)NEVĚDOMKY vyznačil patník pro mne (chrám=model tranzistoru), kterým jdu zpáteční cestou od současnosti - přes podobné "patníky"(milníky - Mylníky?). Na této cestě zpět k počátkům prostoru a času jsem musel projít nadkritickým množstvím dat J.A.K., Husa, Ježíše, Budhy až k IMHOtepovi. Jeho jméno mi napovědělo úlohu jmen a tím i mojí. IMHO, podle mého ne?/skromného názoru je systém bytí zcela samořiditelný ve vrstvách dynamických rovnováh, zajišťujících pro určitá období vždy nějaký typ nerovnováhy. To "bliknutí mysli" okamžitě propojí odpovídající informační okruh/cyklus či vrstvu.
proč radar v Čechách? Proč byl upálen Hus? J.A.K(omenský)Ano, je tu přímá souvislost, nedohledatelná běžnou logikou. Znalost asociací, vedoucích ze zvukové řeči až na počátek všeho - to je podstata jazyka. On je společným jmenovatelem mezi existencí v hmotě a mimo ni. Jména Honzíků, ale i Petrů a dalších, jsou součástí přístupů do databází. JAK nebo J.A.K. Až sebudete jazykem zabývat tak dlouho jako já, vypěstujete si možná i cit pro to, kdy se píše Y nebo I. Další naše vdlmi podstatné dělítko rovnováhy.
Každý nový systém ze starého se musí "rozpadnout" přesně do hladiny, odkud lze stavět nový. To se děje, ale nevidíte to.

Potěšilo mě, že jste nabídl své znalosti, až dozraje doba, snad si i poklábosíme. Každý jsme učitelem i žákem. Abecedu lidštiny - komplementární součást tabulky prvků, tu budu vyučovat já. Ne že bych se na to třásl, ale asi to tak dopadne. Možná se mezitím tenhle "level" civilizace rozpadne, ale po mě přijdou další, kteří ji "navnímají" a budou realizovat.
Jak daleko se kdo dostane, to nevím. Faktem je, že princip akce a reakce, na kterém je tento vesmír postavený, ten zákonitě tomu, kdo se dost...

Automaticky kráceno

140416

25.07.2007 10:42

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Jak daleko se kdo dostane, to nevím. Faktem je, že princip akce a reakce, na kterém je tento vesmír postavený, ten zákonitě tomu, kdo se dostane před jeho počátek, nabídne i vhled, jakou formu bude mít "nekonečný život člověka" v prostoru této galaxie. Dál nevidím, vím jen, že pokud se tento model osvědčí, převezmou ho i inteligence na bázi jiných prvků v jiných galaxiích. Samozřejmě netuším, ve které civilizaci se to povede. My jen máme šanci. Tedy globální forma našeho podvědomí.

140417

25.07.2007 21:56

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

...dík za radu, ale zvaž, když chceš porazit strom, použiješ většinou pilu nebo sekeru. A když jde o přestavbu v chápání slov a jejich myšlenkových konotací, je asi vhodné používat nástroj, který jsem nazval abecedou lidštiny. Jazyk, který ukončil (na čas) cyklus evropských jazyků. Až ji budeš umět používat, tak si tvé rady budu vážit víc.
Klec, ve které žiješ, tvoří nejspíše potravu pro tu mou, ale i já mám tu svou. Všichni máme svůj strop, já mám svou podlahu, která je v patře nad stropem. Proto mi netřeba vševědoucnosti, jen schopnosti zařadit moudrost druhých.

140468

25.07.2007 22:20

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

každý ví a podá to své, jak umí. Mrzí mě, že vnímáte moje poznatky jako podsouvání a poučování. Podle mého jsou diskuze přesně k tomu, aby lidé, přesvědčení o určitých vztazích ve společnosti je předali dalším. Je problém příjemce, jak moc se ho dotkne síla něčího přesvědčení.
Z toho, že se musíte vracet jen před Atlantis, z toho je zřejmé, kolik "prokousávání" vás ještě čeká. Nemohu za to, že jsem se ve své drzosti dostal až k počátkům všeho (?). A také to neznamená, že před tímto počátkem nebyl celek něčeho zcela jiného.
Co se týká rozhodovacích systémů, mezi které patří i to naše slavné "vědomí", tak se vraťte do "vědomí" rostliny, kamene, nebo i tepla či elektřiny - pokud to umíte. Pak nebudete psát o něčem, že to popsat nejde. Prožitek se přeci popsat dá. A popis "docvakne" jen tomu, kdo má obdobný. Ti ostatní reagují jako vy.
Místo přemýšlení o zániku raději nabízím směr opačný, protože povahu jiné, vhodnější budoucnosti znám a mohu její růst sledovat. A podle svých sil i pomáhat.
cesta od pocitu k formování myšlenky vede přes její zápis do reálné skutečnosti. Barák si také nejdříve necháte nakreslit, ne? A nebudete stavět to, co se stavělo před sto lety, nebo ano?

140470

25.07.2007 22:53

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Druide, vidíme situaci obdobně, každý pod jinými slovy. Vrstvy "živosti" (=schopnosti ze sebereflexe vyvodit řešení)jsou sice bohatší než tvůj "vír ve vodě", ale podstatou, kterou jsi doufám zamýšlel, je pozice člověka mezi !! těmito vrstvami. Nikoliv na vrcholu ani nejníže. Pokud nesouhlasíš s mojí definicí, zvol lepší. Ale pozor, recyklace (živosti/života) je jen nadstavba, zacyklení opakujících se typů kooperace.
Podobně místo slova částice je vhodnější používat název "potenciál informačního bodu", protože první informací byl Pohyb, on je základnou živosti. Z něj mohl vzniknout bod i prostor, jen obrácením směru (dovnitř bod a ven prostor, puls člověka také neběhá po přímce!) A současně na dráze pohybu nejspíš vznikaly informace o pozicích té dráhy, a současně bylo možné vnímat dobu té dráhy, tedy čas. Už jsem to několikrát kdesi popisoval, oživenými pojmy (chovaly by se jako my), lze vznik a růst vesmíru popsat kvalitněji než třeskem. Prvky se svým vlastnostem učily jako my se je učíme skládat do jiných hmot. Blud, že samořiditelnost neexistuje, je největší lží křesťanství i vědy. Odkud ví teplo, že se má vracet ke slunci?

A ti, co nás sledují, čekají, jestli se "narodíme" (to znamená pochopíme to, co jsem zatím pochopil asi jen sám), anebo se zacyklíme do některé úrovně, známé např. ze seriálu Star Trek.

140473

25.07.2007 23:18

Reaganův úředník: Bílý dům připravuje nové 11. září

RE: Buš? Kuššš!

janko 85.?.?.?

Díky Kryso. Ne náhodou jsou prasata a krysy vybavena/y téměř nadlidskou inteligencí.
Vidím situaci podobně, je možné, že v agonii Křovínek ještě něco spustí, ale bez radaru nemá šanci tuhle planetu ovládat.
Pohádky o strategických raketách mu Putin vyšachoval, a důvod, proč musí být radar u nás, ten jsem už ventiloval. Je příliš bláznivý, než aby ho Stwora vypustil.
Země holt bude ještě chvíli "placatá"....

140474

26.07.2007 00:00

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

souhlas, jen upřesnění. Oblast vědomí, kterou můžeme obsáhnout, tu také "chca necha" měníme. Protože vědomí je nedílná součást prostoru. A prostory,v nichž existujeme jsou nejméně dva, fyzický a pak onen "virtuální" do kterého vedou naše "dráty". Ten je oním vědomím,jeho nám dostupnou částí.

140475

26.07.2007 08:14

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Anonyme, už v první větě je znát, že logika je ti cizí. Bez nástroje, kterým chceš něco sdělit nesdělíš nic. A je fuk, je-li tím nástrojem tvé vědomí nebo zvuková či psaná řeč, nebo hmota sama.
Mrzí mě, že tvé ego ti napovědělo ty další věty, ony svědčí o tom, že nedovolíš, aby se tvá budhistická pohádka rozpadla.
Kdo ti napověděl, že musím být všudepřítomný či vševědoucí? Není to náhodou určité dogma, přijaté díky 2000 let určité doktríny? To jsou dva příklady tvých omylů z posledního příspěvku.
To, že se držím určitého pohledu na svět okolo nás, to tě rozčílilo, protože jinak bys nevolil tuto argumentaci. Už výběr slov svědčí o hladině, která je ti blízká. Mě nezajímá "dosáhnutí stavu Buddhy", jen popisuji proces, jakým putují informace po vesmíru skrzevá naše vědomí. Je to jen má zkušenost, kterou nemusíš přijmout. Tím pádem to není teorie, což je třetí tvůj dnešní omyl. To, že se veškeré informace ukládají do významů slov a do asociačních řad, které si budujeme ze slov ve vlastním podvědomí - to už mnozí ví. A že v jiných frekvencích mozku (meditace) se těmito řadami můžeme dostat k modelování ideálních světů, to možná znáš také. Ale prožitek "pěti vnorů" má i své pokračování, zpáteční cestu. Růst schopnosti popisovat procesy, podílející se na vzniku prostoru, rytmu (který známe pod slovem čas) a růstu hustoty, která se po nekonečně dlouhé době stala hmotou a po dalším "nekonečnu" kmitů (zákon akce a reakce = kmit) kmitočty začaly rezonovat, komunikovat. Říká se tomu také interference, anebo "společný jmenovatel". A rezonance je předstupněm vědomí, užíváme spíš slovo sebereflexe, ale je jen otázkou času, kdy se tyto pojmy propojí v dalších hlavách.

Moje poznání můžeš napadat, pokud tě to uklidní. To je asi tak vše, co s ním můžeš udělat. A až se srovnáš, začneš přemýšlet, kdo ti nakukal ty nesmysly o vševědoucnosti apod.
Ono stačí, když člověk umí zařadit jiné informace do schematu, kterým žije. Nikde není psáno, kolik jich musí být. Do mého schematu zapadají zatím všechny, které jsem stačil z vědy, náboženství i ze společnosti vstřebat. Ale ne všechny se ke mě dostaly. Ptoto sem píšu, abych poznal lidi, kteří mají s "daty v prostoru" podobné ZKUŠENOSTI!.
Z toho plyne, že mezi ně nepatříš, škoda.

140493

26.07.2007 09:38

Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

Vlastnění a údržba

janko 85.?.?.?

Smekám před člověkem, který vytvořil seznam, ale vlastnictví nemusí být nutně vedeno směrem, který je v závěrečném doporučení.
Pokud neumím vést dobře účetnictví své firmy, přenechám tuto činnost firmě, která se tím živí, a umí to. A je na zvážení, je-li takové rozhodnutí dobré či špatné.
Výkup naší republiky byl součástí vstupu do EU, byli jsme pro ně firmičkou, která potřebuje lepšího účetního. Potřebovali spolknout "hada na svých prsou". To, že jsme měli lepší a přísnější normy téměř na vše, to bylo nutno likvidovat.

Je na nás, abychom si uvědomili svou pozici - a začali se hýbat. Představujeme nebezpečí pro systém, založený na výrobě peněz "z ničeho" (přesto, že se naše vrchnost tomuto trendu ráda přizpůsobila). Snad se vrchnost dovtípí, že radar je dvojtečkou, která rozhoduje nejen o blízké budoucnosti, ale i o tom, že tato civilizace se v případě jeho zprovoznění zacyklí do virtuální formy existence, kdy lidé budou sice žít a pracovat na povrchu Země, ale jejich vědomí bude v podzemí, lidé budou postupně vyráběni pro vyždímání zdrojů planety.

Na internetu se v různých zemí už formuje cosi jako "nové paradigma", osobní blogy se propojují do globálního vědomí. Podobně jako dnešní anonymní mocní existuje i anonymita vztahů a struktur, které svými myšlenkami instalujeme v prostoru. Nelze je sledovat přístroji, jen vlastní intuicí.

A proto je dobré číst to, co nás zajímá a udržovat si schopnost "čtení mezi řádky", kterou si neseme už od neolitu v nejčistší podobě. Podobně jako každá špína dříve či později vyplave na povrch, tak i každé zrnko zlata se usadí v nejhlubším místě dna. O mnoha skutečnostech se nesmělo v době křesťanské doktríny mluvit, teprve v dnešní době tyto informace získávají relevanci (odstranění inkarnací z bible x statistika záznamů o nich, "pohon" rotace Země x perpetuum...a další)

Zkrátka princip zákona akce a reakce funguje nezávisle na jednostrannosti úsilí. Doba překlopení systému se vyhrocuje, poznatky z Atlantidy budou buď pro všechny, anebo pro "horních deset tisíc. Poznatky, instalované do křesťanství v latině mají po rotaci jazyků své pokračování v češtině, ona se navrací ke kořenlům (v sanskrtu). Proto jsme mocní a nebezpeční, ale jen v oblasti podvědomí, noosféry. Jsme "ozónovou dírou", kterou je nutno likvidovat.

Ano, pro mnohé pojmy jsme se naučili vnímat jiný obsah, věda byla vždy manipulovaná prostředky své doby, dříve násilím, dnes penězi.
Omlouvám se všem, koho můj příspěvek naštve.

140502

26.07.2007 12:18

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Ano. Některé nemoci jsou dokonce žádoucí. [cool]

140515

26.07.2007 12:26

Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

RE: Vlastnění a údržba

janko 85.?.?.?

nic si z toho nedělejte, také mi uniká, když někdo mluví jazykem právníků i když mluví česky....., hledání odpovídajícího významu slov se dělá studiem a vcítěním se do problematiky.
Pokud něčemu nerozumím, ale dovedu zformulovat otázku, která by mezeru zaplnila, mám šanci porozumět. To se vám zatím nepodařilo Takže možná příště....

140517

26.07.2007 13:40

Zpochybnění genové teorie

FDA a pan Miller

janko 85.?.?.?

cituji:
Jak teorie, tak praxe potvrzují mimořádnou bezpečnost a předpověditelnost technologie rozdělování genů a jejích produktů,“ řekl dr. Henry I. Miller z Hooverova institutu, zastupující stranu pro-biotechnologickou. Dr. Miller byl zakládajícím členem oddělení biotechnologie na FDA (Food and Drug Administration) a předsedal při schvalování prvních GM potravin v roce 1992.

...ten pán vědomě či nevědomě pokračuje v tom, co kdysi dělala s novými a nehodícími se poznatky církev (o povaze prostoru a úlohy člověka v něm).To, že si vědci nevšimli, jak bylo celé toto odvětví poznání manipulováno a rozděleno na "duchovní" a materialistickou, to se dnes ukazuje v plné nahotě.

Je dobré si uvědomit, že naše poznatky o pohybu informací v prostoru vždy předkládáme pomocí slov, navázaných na nějaké děje. A to od doby, kdy byl prostor a živá příroda popsán latinsky. A byl tímto jazykem kontrolován v počátcích vědy.
Transformace jazyků funguje podobně jako geny, v sítích našeho i globálního podvědomí, chcete-li - prány, Univerza....

Podstatu informace tvoří vykonaný pohyb. A hýbe se vše se vším. To lidé tzv."duchovní" vědí dávno, ale také i přesto setrvávají na učeních, která už neplatí, protože se propojují s poznatky vědy. Jen tak, v prostoru, kam mnozí ani svým vědomím a fantazií nedosáhnou/nedosáhneme.
Prostor obsahuje tytéž struktury, které vytváříme zde, v hmotném okolí. Jen nejsou viditelné a pozorovatelné, anžto jsou součástí stejného zdroje, kterým i my skutečnost posouváme. Naše vnímání a myšlení je extrakcí vlastností prostoru minimálně v rozměru Mléčné dráhy, této galaxie.

Názvy a obrázky genové struktury jsou dobovou pomůckou pro vstup do období, kdy se samořiditelné (protože založené na principu akce a reakce) systémy v galaxii sestaví do spravedlivější struktury pro předávání schopností člověka jednotlivým lidem.
Smát se můžete, až když budete znát obě na sebe kolmé složky gravitace, známé jako žehnání oněch "znajících". Podobně jako nehmotné, informační struktury vytvořily průsečík vědomostí do programu nového zrozence (vlohy, defekty...), podobně i my v nižší hladině vytváříme jazyky k popisu hmotného světa.
A je na stole jejich propojování. To se děje nejen zde na internetu, v médiích a jednotlivých oborech činnosti, ale také v informačnéích vrstvách okolo planety, okolo sluneční soustavy a "černé díry". Jen je málo bláznů, kteří toto umí sledovat a vysvětlovat. Věda má jiný jazyk, duchaři také. A "lidština", která je druhou polovinou tabulky prvků, ta je v plenkách. Latina byla první umělou konstrukcí společného jazyka prostoru, čeština je jejím zrcadlem.
Ale to ví jen ti, kdo sem cpou ten "zradar".
Howgh.

140524

26.07.2007 22:07

Zpochybnění genové teorie

RE: FDA a pan Miller

janko 85.?.?.?

Petře, nevěšte hlavu, podobým džinem z lahve byl kdysi oheň, pak parní stroj, automobil, ...a dnes genetika.
Zkuste uvěřit, že vše, co se děje, je nutné. Mnozí, kteří přečerpali svůj potenciál (kradou a lžou), ti si jen déle odpočinou od své hmotné podoby. Jiní se naučí žít v prostoru, kde se lži budou zkracovat nožičky. A je možné, že takovou dobu i zažijeme. Ale jisté to rozhodně není.

140555

27.07.2007 00:17

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

můžeš mít milion věcí ke sdělení, ale když nemáš jak je sdělit, nemáš ke sdělení nic.
...a až se od nohou dostaneš o kousek výš, dej vědět. Nabídnu ti něco, aby ses k nim mohl zas vrátit. Třeba do té doby dostaneš jméno, milý anonyme.

140561

27.07.2007 21:57

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Ahoj Druide, vidím, že mě tu někdo další neznámý zaskočil a našel cosi o schíze.
Tak se v tom, chlapci pěkně hrabejte, karavana jede dál.
Mimochodem ten film je dost dobrý. A pan profesor se s ní naučil žít. Byl mým "předskokanem", došel k "bráně", ohmatal ji, ale neprošel. V tomto jsem o tuto malou vzdálenost lepší.

A časem se zjistí, v jakých alegoriích se nám dostávaly informace, když jsme neměli dobře seřízené "zrcadlo".
Ano, jde opět o původní a zmršenou podobu křesťanství, která v počátcích formovala vědu násilím, později penězi.

Neupírám ti jistý vhled do situace, je jen ne zcela úplný. Některé bariery potřebují delší čas k rozpuštění.
Ale máš šanci, přeji ti hodně štěstí i trpělivosti.

140658

07.08.2007 10:37

Otrokářský systém vrcholí

RE: zapomel na Apollo

janko 85.?.?.?

Juliáne, lidi jako vy jsou pokladem pro svět, který pan Škapík poměrně dobře popsal. Naštěstí si dvoutisíciletá historie ukradených vědomostí o povaze přírody a člověka nachází cestu k překlopení stávajícího systému, (kdy se obsahy slov dostaly na opačnou emoční validitu).
Je pravděpodobné, že mnoho z nás si na své další působení v hmotném skeletu počká delší dobu, ale to je pro vás asi cosi jako sci-fi, že?
Kdysi náš národ uměl "číst mezi řádky" v událostech, které nás obklopovaly, dnes je třeba urychleně tuto schopnost pěstovat. Ne náhodou jsou naše media v manipulaci mnohem tvrdší, dělení na zrno a smetí musí mít pro nás vyšší "laťku". Rád se stanu smetím, pokud se mýlím. Snaha zaujmout člověka jakýmkoliv způsobem - a tím jej také zajmout, přivázat k systému "chléb a hry", ta je zřejmá. Jen někteří nemají ještě vypěstovaný filtr na manipulaci. Patříte mezi ně, zkuste s tím něco dělat.

141228

07.08.2007 22:47

Otrokářský systém vrcholí

RE: Konspirace, konspirace, konspirace...

janko 85.?.?.?

cituji M.Š:
Ano, skutečně jde o jev, pro který není racionální vysvětlení. Zřejmě někdo, nebo nějáká vyšší vývojová entita umí využít k manipulaci něco více, než jen psychologii a dostupnou techniku..
-------------
docela jste to trefil. Podobně jako my jsme navázáni na přírodu "pod námi", jsme také navázán na tu nad námi. Žádný buch, jen dynamické, strukturované rovnováhy frekvencí, kterým jsme dali nějaká jména a některé umíme i využívat. Staré názvosloví operuje se slovy, víly, archandělé apod, věda zas mluví o atomech, tachyonech a kmitočtech.
Pro vyspělejší civilizace není problém se navázat na naše vědomí, pokud jim k tomu dáme možnost. Jejich přímý vstup je prozatím tabu, dokud si tu "neuklidíme". Ale komunikace existuje už dávno, velmi dávno, říkáme jí svědomí. Jde o potlačený, starší, ale vyvinutější (protože stále propojený) rozhodovací systém člověka, říkáme mu podvědomí. Právě to malé "bliknutí mysli", které rozumem (?) zaženeme, to můžeme také následovat. Ne bezhlavě jako já, to vede občas do "léčebny". Ale i tak zkouška stojí za to, vytváří se spojení mezi vědomím a podvědomím, dochtoři tu cestu nazývají schizofrenií, protože se lidem zatím většinou nepodařilo spojení "oživit".
Mně ano, proto vím, jak putují data v prostoru a proč jim dáváme ta jména, která mají - ale i která máme my sami. Zvuková řeč vede myšlenky do asociačních řad v podvědomí (dynamický stereotyp) a dále až k počátkům řeči, ale i k počátkům zvuku. Opakovaný kontakt dvou různých sil je jinou definicí zvuku, než je ta ze školy, bude těch definicí více. Kontakty nestejných vibrací vytváří síťové efekty, atomy. Nosným mediem dat je vždy pohyb.
Ale zpět k "nepochopitelným" jevům, davová psychoza je určitou vibrační hladinou, vnímanou podvědomím, s nutným efektem v reakci člověka.
Svrhávání stále nehmotnějších (stranických, finančních...) nepřátel se zkrátka děje stejně nehmotnými (nedokazatelnými) nástroji v našem podvědomí. A podvědomí lze osobní účastí navázat na entitu "potřeby spravedlnosti", která se tím stává egregorem s vlastní kapacitou a vývojem, vkládanou našimi myšlenkami. Ono staré "co dole, to nahoře" platí už velmi dlouho, od počátku vesmíru. Míra hustoty dat plynule přechází do jednotlivých frekvenčních pásem, ta houstnou do podoby tlaku, ten do teploty a ta už projevuje první "reflexi" (rozum), vrací se do místa svého vzniku, ke slunci. A naše myšlení také jen vrací svojí reakcí zpracovaná data přicházející z prostoru, do kterého máme přístup. Uvědomujeme si většinou jen ta, co vytlačí "logika" mozku. Málokdo zná druhou rozhodovací soustavu mezi našimi vnitřními orgány a starou částí mozku, ta zpracovává data z potravy i data z jiných inteligentních soustav. některé jsou hmotné (civilizace Plejád (?)a další), jiné, těmto ...

Automaticky kráceno

141319

07.08.2007 22:50

Otrokářský systém vrcholí

RE: Konspirace, konspirace, konspirace...

janko 85.?.?.?

Málokdo zná druhou rozhodovací soustavu mezi našimi vnitřními orgány a starou částí mozku, ta zpracovává data z potravy i data z jiných inteligentních soustav. některé jsou hmotné (civilizace Plejád (?)a další), jiné, těmto nadřazené, známe jako názvy andělů, duchů, bohů apod. Ty zajišťují propojení s přírodou tak zvaně neživou, nevybavenou takovou mírou samořiditelnosti.
Celý systém propojování dat v prostoru se stále mění, proto vhled do možné budoucnosti nemůže předpovídat detaily korektně.
Někdo se tu podivoval tomu, že je kontrolován, registrovány jeho činy apod. Registrace veškerých pohybů, které existují a exitovaly, ty právě tvoří databázi pro nás nečitelnou, vnímanou jako prázdný prostor mezi planetami (přístupnou v meditaci).

Je moc dobré, uvědomit si, že vše, naprosto vše, co děláme, dělali naši předci....až k počátku hustoty, kterou jsme nazvali hmotou, toto vše je uchováno v podobě dat, která nazýváme "temnou hmotou, ale také "éterem", "čchi" apod. a tato data přenášíme jak geneticky, tak i v podobě vloh či defektů. A vše je lidským myšlením přístupné. Ale až se to naučíme. A učit se to nezačneme, pokud se u v Brdech zprovozní ten zradar.
Je také dobré pochopit, že ńejde o konspirace, ale o setrvačnosti osobního nastavení. Ti lidé, co jej chtějí, i ti, co jej nechtějí, ti jdou za svým cílem netušíc, že tlak, který je do konfrontace žene, ten není jen touhou několika neznámých mocichtivých panáků. Možná jen několik lidí z církevních kruhů má podobný vhled do situace jako já. Jde totiž o principy fungování člověka, vycházející, ale také zakódované do písma, kdysi do latiny, a dnes do češtiny. Ne šiframi, jen jinými asociacemi na jiné významy stejných slov. Na mimosmyslové vnímání doplatil Hus životem, Komenský vyhnanstvím, já blázinci. A svými příspěvky se snažím popsat a postupně rozplétat ten blázinec, který je okolo nás. Doby, kdy největší z nás měnili svět nejvíce - se mění v tom smyslu, že největší změny už dělají neznámí lidé, dokonce jen jejich slova. Vlastně ani ta slova ne. Jen řady asociací, které ze slov proběhnou v našem vědomí a dál do podvědomí a z něj do volného prostoru. Blogy, videoklipy a diskuze na internetu dnes dělají to, co kdysi musel "oddřít" jen Ježíš s několika pomocníky. Jim znalosti tehdejší mocní ukradli, nám internet ukrást asi nestačí, živí je také.

141321

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
412 730,77 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?