Projev, který jste neměli slyšet

Článek na Zvědavci (http://www.zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://www.zvedavec.org/komentare/2009/04/3126-projev-ktery-jste-nemeli-slyset.htm

David Duke

Jak již všichni v České republice ví, bylo mi nakonec znemožněno tuto přednášku uskutečnit, aby bylo učitelům i studentům zabráněno ji vyslechnout. Zde je vlastní text oné plánované přednášky. Můžete posoudit, zda bych býval měl právoplatné oprávnění ji přednést a zda by studenti i učitelé univerzity měli právo ji slyšet.

Jsem mimořádně poctěn, že se nacházím zde v České republice na jedné z nejvýznamnějších univerzit na světě, Karlově univerzitě, stojící na odvážném příkladu Jana Husa, jenž se vzdal svobody i života za právo promlouvat podle svého svědomí k českému národu.

Děkuji, že jste mi umožnili promluvit k vám podle mého svědomí a sdělit vám své názory. Domnívám se, že brzy zjistíte, že mé skutečné názory nejsou takové, jaké vám byly řečeny.

Skutečně můžete být překvapeni zjištěním, že hlavní motivací mého života je ochrana a rozvoj nejzákladnějších lidských práv pro všechny lidi. A ano, nestydím se to říct, také si dovoluji bránit lidská práva českých lidí, evropských a amerických lidí.

Věřím, že každý člověk musí mít právo na svobodu svědomí a projevu bez ohledu na to, zda s ním já nebo ostatní souhlasíme či nesouhlasíme. Jakmile je svoboda omezena jedné lidské duši, je zavražděna v srdcích všech.

Když bylo oznámeno, že na Karlově univerzitě přednesu tuto přednášku, v tisku se proti mně rozjela jedovatá kampaň nenávisti a lží. Tato lživá kampaň mě měla připravit o právo k vám promluvit a vás o právo mě slyšet. Ke snahám zabránit mému akademickému projevu zde na Karlově univerzitě došlo i přesto, že mám titul PhD. a jsem bývalý člen Sněmovny reprezentantů v Louisianě, a že jsem bez problémů přednášel na více než 300 univerzitách po celé Evropě, Spojených státech a světě. Ironické, že ano, když já a vy čelíme takovým problémům na této starobylé univerzitě, postavené na ideálu svobody myšlení, projevu a bádání.

Vím, že mě někteří ve vaší vládě nazývají rasista, nenávistný a popírač holocaustu a budu se těmto problémům hned věnovat, ale nejprve chci, abyste jasně pochopili, proč si myslím, že jakékoliv omezování politického projevu je porušování lidských práv a otevírá dveře porušování lidských práv každého jednotlivce.

V právo na svobodu projevu věří skoro všichni. Nicméně, pokud věříte v právo na svobodu projevu jen pro lidi a myšlenky, s nimiž souhlasíte, pak v toto lidské právo ve skutečnosti nevěříte.

Svoboda projevu pro populární názory ochranu nikdy nepotřebovala, jen pro ty nepopulární. Pokud tedy požadujete vězení nebo zákaz pro někoho, s nímž nesouhlasíte, jste narušitel lidských práv, který se nijak neliší od tyranů z inkvizice, kteří potlačovali a uvěznili Jana Husa, protože si mysleli, že je nebezpečný a špatný. Zatímco někteří pohlíželi na Jana Husa jako na ztělesnění zla, jiní na něj pohlíželi jako na ztělesnění dobra.

Jako americký mladík jsem vyrůstal v úctě k českým lidem, odvážně bojujícím za osvobození z komunistické tyranie. Snad to nejdůležitější právo ze všech, za které český národ v době komunismu bojoval, byla svoboda svědomí a svoboda projevu. Naši zakládající otcové v mé zemi, stejně jako antikomunističtí čeští bojovníci za svobodu, stavěli svobodu projevu a tisku na úplný vrcholek lidských práv.

Myslím, že měli pravdu, protože bez svobody projevu není zajištěna ani žádná jiná svoboda.

Svoboda před vládou sponzorovaným vězněním, svoboda před státními represemi a mučením nebo svoboda před státem sponzorovaným vražděním může být zajištěna jen se svobodou projevu. Jakékoliv omezení politické nebo náboženské svobody projevu dává státu moc omezit jakýkoliv projev, který se mu zlíbí. Masovému útisku a vraždění se může dařit jedině tam, kde je toto zlo drženo mimo zraky, mysli a srdce lidí.

Jakmile vláda označuje nějakou myšlenku za trestuhodnou nebo nepřijatelnou a dostane právo uvěznit člověka, který ji vyslovuje, pak není v bezpečí žádná myšlenka. Jako absolvent historie vám mohu říci, že se všichni akademici učí, že pokud nesouhlasíte s nějakým názorem, pak jste povinni o tomto názoru logicky a rozumně debatovat.

Akademik se nemůže vypořádat s protichůdným názorem tak, že mu dá nějakou nálepku, nebo nadává jeho zastánci.

Základní princip v akademické debatě je ve skutečnosti ten, že diskutujete o názorech, ne o člověku, který je předkládá. Existuje staré právnické pořekadlo, že když nemůžete vyargumentovat fakta nebo logiku svého protivníka, zaútočte na něj.

Žasl jsem, když noviny v titulcích uváděly, že jsem kdysi byl v Ku Klux Klanu. Faktem je, že jsem byl před 30 lety jako mladík v nenásilné skupině Klanu, a já ani nikdo ze členů mé skupiny jsme nikdy nebyli obviněni z žádného násilí vůči komukoliv! Od té doby už uplynula spousta času. Mezitím jsem byl třikrát zvolen do veřejného úřadu, napsal jsem knihy čtené po celém světě a získal vysokoškolský titul.

Porovnejte to s vaším novým premiérem, bývalým komunistou, příslušníkem politické ideologie, jež zavraždila víc lidí než jakákoliv jiná ve světové historii, a která tvrdě utlačovala český národ a zavraždila spoustu vašich předků. Když je o něm ve vašich novinách článek, tak v titulcích nestojí „bývalý komunista“. Někdo se opravdu musí bát mých myšlenek, když se snižuje k tak ubohým útokům na mou osobu, jako jsou tyto.

V akademickém světě jsme zavázáni poslouchat a číst nonkonformní názory a pak na ně odpovídat s rozumem a argumenty. Bez tohoto postupu zde není žádná skutečná akademičnost, jen dogma.

Když byl Jan Hus roku 1415 upálen na hranici, úřady té doby nevyvracely, ani vůbec nediskutovaly o jeho názorech skrze fakta nebo logiku. Prostě ho označily za kacíře, nenávidícího Boha. Přitom nebyl nenávistný ani kacíř. Jan Hus si jednoduše dovolil odhalit zkaženost náboženského establishmentu, jíž morálně oponoval. A měl pravdu, samozřejmě, protože i církevní establishment sám nakonec pochopil, že měl pravdu, jelikož představa bohatých, kupujících si cestu do nebes, musí jít proti celé pravé křesťanské nauce.

Ve skutečnosti ti, kdo nazývali Jana Husa kacířem, nenávistným, vzali mu svobodu a nakonec i život, byli skuteční kacíři lidských práv a zločinci proti lidským právům. Vlastně bych šel ještě dál a nazval je skutečnými nepřáteli Boha.

Prosím, povšimněte si, že výrazy „kacíř“ nebo „nenávidící Boha“ ve skutečnosti neměly nic společného s názory Jana Husa, ale protože zbožní lidé stojí proti kacířství a nenávisti k Bohu coby hrozným hříchům, tato slova měla moc ospravedlnit uvěznění a později dokonce i zavraždění Jana Husa na hranici.

Kdyby měl dnes stát zákon proti údajnému kacířství, bylo by snadné zavřít nebo zakázat kacíře, aby neměl právo mluvit k lidem. Všimněte si, že když je oklešťována svoboda projevu na základě toho, že je někdo nazván kacířem, tak vy fakticky nemůžete vědět, jestli je to skutečně kacíř, nenávidící Boha, nebo milovník Boha a pravdivosti Písma. Je tomu tak proto, že jemu samotnému není dovoleno mluvit nebo něco vysvětlovat. Jelikož se on sám nesmí vyjádřit, nemůžete znát jeho skutečné názory.

Totéž platí, když je dnes někdo nazýván rasista, nenávistný či „popírač holocaustu“. Pokud si toho člověka nemůžete poslechnout nebo si přečíst, co říká, pokud nemůže mluvit a diskutovat, jak víte, za čím opravdu stojí? Troufám si tvrdit, že většina z vás studentů a učitelů tuto přednášku nečekala, ale přesto jste příjemně překvapeni, jak doufám.

Kdyby Jan Hus mohl svobodně promluvit, nebyl uvězněn a zavražděn, všichni by zjistili, že není kacíř nebo nenávidící Boha a zkaženost by skončila ještě za jeho života, místo aby toto zneužívání pokračovalo dalších sto let. Museli jsme čekat až na Luthera, aby otřásl církví ke změnám.

Dnes máte šanci se o mně dozvědět, v co skutečně věřím. Musím vám říct, že jsem skutečně rád, že dnes už není možné být upálen na hranici. Jsem si jist, že po přečtení nenávistných a lživých věcí o mně by někteří rádi cítili mé hořící maso.

A děkuji studentům a profesorům Karlovy univerzity za to, že si mě dnes vyslechli, stejně jako si mě vyslechli na více než 300 univerzitách v Evropě, Spojených státech a celém světě, všude bez problémů.

Uvidíte, že nejsem kacíř vůči lidským právům, ale zapálený obhájce lidských práv, že nejsem člověk usilující o potlačování ras a jejich práv, ale bráním práva všech lidí uchovat si své dědictví a svobodu.

Jsem proti tomu, aby byl jakýkoliv národ ovládán jiným národem. Mimochodem, měli byste vědět, že i když jsem Američan, podporuji český národ v jeho úsilí nebýt ovládán Amerikou. Český národ by se neměl podrobovat americkým politickým vůdcům, její finanční tyranii nebo zvrhlému hollywoodskému establishmentu, který tolik otravuje zdravou morálku a hodnoty světa.

Říkám to jako skutečně vlastenecký Američan, který chápe, že Amerika byla původně založena na principu nezávislosti. Začali jsme s Deklarací nezávislosti, ideou, že každý národ, každý lid má právo řídit si své vlastní záležitosti a mít vládu, jež slouží zájmům jeho vlastních lidí, ne žádné cizí moci. Je mou smutnou povinností vás informovat, že samotná Amerika již není řízena americkým lidem, ale sionistickými extremisty, kteří jsou všeobecně nazýváni neokonzervativci.

Ačkoliv toho o mně moc nevíte, byl jsem jedním z mála vůdců na pravé straně politického spektra, kteří byli proti válce v Iráku a Georgi Bushovi.

Prosím, aby ti, kdo považují válku v Iráku za nějaký druh amerického imperialismu ve jménu amerického národa, uvážili toto. Nebyla to válka o ropu, protože Amerika touto válkou žádnou ropu nezískala a mohli bychom ji levně kupovat od Saddáma Husajna. Tato válka byla kompletně založena na lžích a můžete si poslechnout a přečíst má slova před válkou o tom, že deklarované historky o zbraních hromadného ničení jsou naprosté lži sionisty kontrolované vlády a médií.

Stručně řečeno, byla to válka pro Izrael, tečka. Amerika ztratila přes 40 000 Američanů, kteří byli v této nemorální válce zabiti nebo zmrzačeni. Bylo zabito přes milion Iráčanů. Stálo nás to a v příštích letech nás to bude stát biliony dolarů. Válka zapříčinila, že nás většina světa nenávidí. V každém ohledu to nebyla válka za Ameriku, ale válka proti všem skutečným zájmům amerického národa.

Dokonce i prosionistické New York Times připouští, že dva hlavní architekti války byli Richard Perle a Paul Wolfowitz, židovští extremisté, kteří opakovaně ukázali, že jejich největší loajalita patří Izraeli, ne Americe. Amerika napadla Irák, protože sionističtí extremisté ve vládě a médiích lhali americkému národu, že Irák představuje hrozbu pro Spojené státy. Konec konců, nemohli nás dostat do války tím, že by řekli, že vynaložíme biliony dolarů, zabijeme nebo zničíme životy desítek tisíc příslušníků našich vojenských sil a způsobíme, že nás svět bude nenávidět prostě proto, že to chce Izrael. Ale byla to válka za Izrael, stejně jako teď pracují na válce proti Íránu za Izrael. K této věci můžete najít spoustu dokumentů na mém webu Davidduke.com.

Pro ty, kdo věří, že Amerika je teď s Barackem Obamou na jiné cestě. Opět se zamyslete. Dva nejmocnější muži, spojení s Obamou, jsou David Axelrod a Rahm Emmanuel, šéf Obamova štábu. Než vedl Obamovu prezidentskou kampaň, proslavil se jako sionistický extremista, politický zabiják, který zorganizoval porážku senátora za Illinois Charlese Percyho, který si dovolil být pro Izrael jen na 99,9 % místo povinných 100 %.

Obamův šéf štábu, popisovaný NY Times jako druhý nejmocnější muž v Americe, je Rahm Emmanuel, sionistický extremista pojmenovaný po slavném teroristovi z Irgunu, který v první válce v Perském zálivu bojoval v izraelské armádě, ne za Ameriku.

Existuje spousta dalších faktů, jež bych mohl vysvětlovat, abych vám ukázal sionistický vliv na americkou vládu. Mohl bych o tom přednášet 5 nebo 6 hodin, ale protože máme omezený čas, řeknu vám jednu z těch nejdůležitějších skutečností.

Obamovi největší podporovatelé, finanční síly, které doslova odstartovaly jeho kampaň na prezidenta, byli židovští extremisté, sionističtí podporovatelé Izraele. Hned v začátcích jeho kampaně Obamovi poskytla obrovské částky peněz politicky nejvlivnější bankovní firma na světě, Goldman Sachs. Dalším zdrojem byli židovští aktivisté, hollywoodští magnáti jako Spielberg, Katz a Geffen, kteří na Obamu na jediné hollywoodské párty vybrali přes milion dolarů.

Goldman Sachs se nakonec stal jeho největším korporativním přispěvatelem a na seznamu prvních dvaceti Obamových přispěvatelů jednoznačně převažují Židy kontrolované mezinárodní bankovní firmy. Jak může být muž, z největší části politicky a finančně podporovaný nejmocnějším establishmentem finančních firem, vážně považován za člověka, jenž nabízí „změnu, ve kterou můžete věřit“?

V Chicago Tribune vyšel 12. prosince článek nazvaný „Barack Obama, první židovský prezident?“ a ten poukazoval na to, že Židé měli v kariéře a úspěchu Baracka Obamy větší vliv než u jakéhokoliv jiného prezidenta.

Dámy a pánové, já se silně obávám, že židovští extremisté povedou Obamu do války s Íránem, která bude katastrofální pro Ameriku, Írán, Evropu, Českou republiku a celý svět.

Je na čase, abych promluvil o zásadním tématu, které je skutečným jádrem důvodů, proč tyto mocné síly chtějí umlčet můj hlas.

Dovoluji si říkat skutečnou pravdu, celou pravdu o Izraeli, a pokud to děláte i navzdory obrovské moci židovských extremistů ve světových financích, médiích a vládě, vrhnou se na vás jako hejno piraní.

Řeknu vám se stejnou otevřeností jako Jan Hus, že Izrael je podle všech objektivních standardů rasistický, teroristický stát.

Je důležité objasnit, že tu nemluvím o všech Židech. Mluvím o židovských, sionistických extremistech. Souhlasím, že existuje nebezpečí od islámského extremismu, že existuje možná i nebezpečí od křesťanského extremismu, ale nesmíme zavírat oči před nebezpečím židovského extremismu. Kritizovat židovské extremisty a sionistický stát Izrael není antisemitismus. Ve skutečnosti se k této věci vyjadřuje mnoho Židů daleko hlasitěji než já. Vezměme si například Gilada Atzmona, Israela Shamira a dr. Normana Finklesteina, nebo Noama Chomskyho. Skutečně věřím, že židovští extremisté představují stejnou hrozbu pro Nežidy i Židy.

Zatímco představitelé vlády odsuzovali mou návštěvu, plánovali návštěvu Izraele na jeho podporu. Je ironií, že já jsem prohlašován za rasistu, ale oni na státnických hostinách skládají komplimenty masovým vrahům, kteří jen před pár měsíci v Gaze zavraždili nebo zranili tisíce nevinných palestinských mužů, žen a dětí.

Vaši čeští představitelé opustili místnost při projevu Mahmúda Ahmadínedžáda na protirasistické konferenci jen proto, že řekl pravdu o Izraeli.

Je Izrael rasistický stát? Jaká jsou fakta?

1. Izrael je stát apartheidu. Má separované školy pro Židy a Nežidy, separované nájemní domy, dokonce i celá města a osady jsou vyhrazeny výlučně pro Židy. Mnoho židovských osad, kompletně postavených na půdě ukradené Palestincům, tu Palestincům nedovolí žít a často dokonce ani vstoupit.

2. V Izraeli se nemůže oženit Žid s Nežidem. Manželství mezi Židem a Nežidem není v Izraeli právně uznávané. Ještě výmluvnější je izraelská vládní politika vůči Kohanim, historické židovské elitě, kterou představují Cohenové, Kohni a podobně pojmenovaní potomci židovské třídy duchovních. Této židovské elitě v Izraeli není dovoleno vzít si praktikujícího ortodoxního Žida, pokud má jen kapku nežidovské krve, dokonce až 1 000 generací zpět. Hitlerova elita SS požadovala šest generací čistoty. Židovský stát je mnohem přísnější.

A teď, mí přátelé, dokážete si představit, kdyby český stát právně zakázal manželství mezi křesťany a Židy? Dokážete si představit ten poprask po celém světě? Ale Izrael tuto politiku má a nikdo se neodváží na ní poukázat. Vašeho premiéra by přivlekli do Haagu před soud pro porušování lidských práv. Samozřejmě, evropští vůdci tyto věci běžně ignorují, protože ví, kdo má skutečný vliv v jejich médiích a finančních záležitostech.

Já nejenže nepodporuji to, co je definováno jako rasismus, ale dělám to, co se moderní církev politiky tak obává dělat – odhaluji nejrasističtější stát na zemi. Nejenže má teroristickou politiku, tento středněvýchodní rasistický, teroristický stát mučí a vraždí desetitisíce Palestinců, Libanonců, Syřanů a dalších středněvýchodních národů, ukradl jejich půdu a utiskuje jejich lid.

S tím, co jsem právě řekl, můžete nebo nemusíte souhlasit. Církevní vůdci nesouhlasili s Janem Husem, ale vy jste aspoň ochotní si vyslechnout mé názory a jednat se mnou jako s člověkem.

Tisk a někteří vládní úředníci mě označili za popírače holocaustu, ale já ve skutečnosti nepopírám, že docházelo k hrozným dějinným zločinům vůči Židům a důrazně odsuzuji veškeré násilí a útisk vůči Židům nebo jakýmkoliv jiným lidem.

Rovněž připouštím, že došlo k mnoha holocaustům, jež jsou ignorovány, jako byl největší holocaust všech dob, zavraždění více než 50 milionů lidí pod doktrínou komunismu. Mnoho vašich krajanů tady v České republice bylo obětí těchto hrozných komunistických vražd a represí.

Podívejte se na dnešní média. Vaši otcové a dědové, ani desítky milionů dalších, kdo trpěli pod krutým komunismem, podle všeho nejsou hodni jediného upřímného velkého filmu ze sionisty ovládaného Hollywoodu, ačkoliv letos (stejně jako každý rok) tu je velké množství filmů o židovském holocaustu, události, která se dostala daleko za hranici obyčejné historie a přešla do sféry náboženství. Holocaust se dostal do pozice bezmála státního náboženství. Jak řekl Mahmúd Ahmadínedžád, dokonce i v mnoha náboženských zemích může člověk svobodně popírat existenci Boha, ale nesmí zkřivit ani jediný vlásek holocaustu.

Oficiálně prohlašuji, že nejsem „popírač holocaustu“. Neříkám, opakuji, neříkám, že se nestal holocaust, protože všichni víme, že za druhé světové války byla vůči Židům páchána hrozná zvěrstva. Je nám to přece připomínáno skoro každý den. Ovšem říkám, že jakákoliv historická událost by měla a musí být zkoumána beze strachu, protože úplná pravda a detaily ohledně jakékoliv historické události mohou vyplynout pouze ze svobodného zkoumání, práva pochybovat a práva diskutovat jakoukoliv otázku.

Na co ohledně holocaustu poukazuji, je to, že řada akademiků, vzdělaných a inteligentních lidí, má na široký okruh problémů v jeho rámci odlišné názory. Jsou to lidé, kteří nejsou nenávistní, kteří odsuzují jakékoliv násilí vůči nevinným a kteří odsuzují zlo spáchané vůči Židům (a všem dalším) za druhé světové války.

Fakt, že někteří z těchto volnomyšlenkářů právě sedí na léta zavřeni v zatuchlých věznicích, je zneuctění základních lidských práv, práva na svobodu projevu, myšlení a svědomí. Jak mohou Evropané odsuzovat marginální diktátory tohoto světa za zavírání lidí kvůli projevu v Zimbabwe, nebo protestovat proti potlačování politického disentu v Číně a desítkách dalších zemí, když jsou v Evropě vězněni muži a ženy za zločiny myšlení, jen za to, že mají názory, které většina lidí považuje za špatné!

Svoboda je svoboda. Jakmile popíráte právo zastávat nějaký názor, nejste svobodní.

Rovněž věřím v právo všech lidí uchovat si své dědictví, svá práva, svou nezávislost a svobodu, a věřím, že rostoucí moc EU, mezinárodní matrix finanční, vládní a mediální moci a globalismus představují hrozbu vašemu dědictví zde v České republice, stejně jako mým lidem ve Spojených státech. Bylo vám řečeno, že jsem rasista a antisemita. V pravém smyslu jsem opak těchto věcí.

Myslím, že všichni lidé, rasy a národnosti mají právo ochraňovat samy sebe, svou jedinečnou identitu a kulturu, své hodnoty a víru. To platí pro domorodé kmeny Amazonie, Tibeťany, křováky v Jižní Africe, pro Palestince a samozřejmě pro Židy. Obhajuji pokračování existence a dědictví mé skupiny a všech skupin i jejich lidská práva. Můj problém je, že se nezastavuji u obhajoby dědictví a svobody Tibeťanů, křováků nebo Židů, ale i českého lidu a evropských a amerických lidí, dědictví a svobody mých vlastních lidí. My také máme právo žít.

Tibet je dnes populární téma. Přečtěte si vaše noviny. Tibet čelí existenciální krizi svého dědictví, víry a svobody kvůli masivnímu čínskému přistěhovalectví a kontrole. Ovšem to platí i pro národy Evropy. Evropané se ve vlastních zemích stanou do konce století menšinou, pokud Evropa nezastaví masivní imigraci, neevropskou imigraci, která přetvoří naše národy v země, které by naši předci nepoznali a v naprosto jiné země, než bychom si přáli pro své děti.

Představte si Evropu z naprosté většiny obydlenou a jako demokracii řízenou neevropskou většinou, s pohledem na život a kulturou i hodnotami, které by výrazně ovlivnily naše vlastní svobody a zničily kvalitní život našich dětí.

To není rasismus, chtít pro naše vlastní lidi tady v Čechách nebo kdekoliv v Evropě to, co chtějí všichni antirasisté pro Tibet nebo pro národy Třetího světa, které morálně vzdorují kolonizaci.

Jak může být špatné, když řeknu, že my v České republice nechceme být kolonizováni globalisty Nového světového řádu, který rozdrtí naše práva stejně jistě jako buldozer květinu?

Je také důležité říct, že obdivuji fakt, že se český národ brání hegemonii EU odporem vůči její nové ústavě. Bravo! Hospodářské a sociální spolupráci a přátelství mezi evropskými národy ano, ale ztrátě vaší svobody ve prospěch obrovské bezduché byrokracie ne!

Narozdíl od lží, jež jsou proti mně šířeny, jsem totalitě vzdálenější, než si dovedete představit. Můj záznam jako člena Sněmovny reprezentantů ve státě Louisiana ukazuje, že jsem stabilně hlasoval pro větší lidská práva, občanská práva, individuální i samosprávní práva a méně vládní moci.

Pravda je taková, že nějaký byrokrat v Bruselu nemůže skutečně znát vaše potřeby ve čtvrti, v níž žijete a skutečně nemá právo vám diktovat, jak musíte žít. Velikost řecké demokracie spočívala v tom, že byla blízko lidem. Byla dostatečně malá na to, aby naslouchala lidem a aby lidé byli vyslyšeni. Velká vláda a nedej Bože globální světová vláda se může rovnat jedině tyranii.

A konečně chci objasnit můj postoj k evropskému odporu vůči globalizaci, masivní imigraci, EU a ničení evropského dědictví a svobody.

Kromě přednášky zde na univerzitě jsem byl pozván, abych promluvil na několika setkáních českých vlastenců. Toto říkám jim a řeknu to i vám.

Obhajuji lidská práva a odsuzuji jakékoliv násilí, zastrašování, útisk nebo nenávist.

Odpovědí na problémy je politická činnost a nenásilný odpor. Prosím ty z vás, kdo souhlasí s mnohým, co bylo v tomto projevu řečeno, aby mě nechápali špatně. Já jakékoliv násilí odsuzuji jako nemorální.

A dále, dovolte mi objasnit těm z vás, kteří souhlasí s principy, jež jsem zde vyjádřil, že jakékoliv nenávistné projevy, rétorika nebo násilí jsou naprosto kontraproduktivní pro legitimní úsilí uchovat naše české a evropské dědictví, práva a svobody. Pokud děláte hloupé, nenávistné nebo násilné věci, jen posloužíte nepřátelům našeho dědictví. Pokud máte nějakou úctu ke mně a mým principům, žádám vás, abyste byli slušní a dodržovali zákony. Každého, kdo jedná násilně a nezákonně, považuji za nepřátele Čechů a Evropanů.

Doufám, že má slova zmenší napětí a problémy ve vaší krásné zemi. Chceme uchránit naše práva. Chceme změnu, ale také chceme mír.

Způsobem, jak jednat, je slušná a klidná rétorika a zformování politických stran a politiků, kteří se ve vládě a společnosti čestně postaví za vaše principy. Já jsem ve dvou velkých volbách získal přes 60 % hlasů evropských Američanů ve státě Louisiana, oblasti, která je co do velikosti podobná České republice a má zhruba stejný počet obyvatel. Když jsem tolik hlasů získal já, mohou je získat i vaše vlastenecké strany. Ve skutečnosti má spousta evropských států velké vlastenecké strany, stojící za naším dědictvím.

Jak vidíte z mých dnešních slov, jsou naprosto jiná, než jak mě vykreslila média. To je ten důvod, proč existovala tak silná snaha zabránit mi promluvit. Jak řekl Jan Hus, jedině nepřátelé pravdy by se snažili zabránit diskusi a zvážení různých názorů.

Jak řekl Jan Hus nedlouho před svou smrtí a jak já pevně věřím,

„Pravda zvítězí!“

Bůh žehnej vám všem, ať žije český národ a republika, ať žijí evropští a američtí lidé i jejich drahocenné dědictví a svoboda!

Článek byl publikován 30.4.2009


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.