Ahmadínedžádův dopis Američanům

5.12.2006 Komentáře Témata: Střední východ 2375 slov

Poznámka vydavatele: Toto je plné znění textu otevřeného dopisu, zaslaného iránským prezidentem Mahmúdem Ahmadínedžádem „americkému lidu“, jak ho dostala uveřejnila CNN.

Drazí Američané,

kdybychom nebyli konfrontováni s mnoha aktivitami vlády USA v této části světa a s negativním dopadem těchto aktivit na každodenní životy našich národů, spolu s mnoha válkami a neštěstími, způsobenými americkou vládou, stejně jako s negativními důsledky amerických zásahů v dalších zemích;

kdyby americký lid nebyl bohabojný, pravdymilovný a usilující o spravedlnost, zatímco americká vláda pravdu aktivně zamlčuje a brání objektivnímu popsání současných faktů;

a kdybychom nesdíleli společnou zodpovědnost za podporu a ochranu svobody, lidské důstojnosti a nedotknutelnosti;

pak by existovala jen malá potřeba vést s vámi dialog.

Ačkoliv Boží prozřetelnost umístila Irán a Spojené státy geograficky daleko od sebe, měli bychom si být vědomi humánních hodnot a našeho společného humánního ducha, uznávajícího důstojnost a vysokou cenu všech lidských bytostí, který národy Iránu a Spojených států sbližuje.

Oba naše národy jsou bohabojné, pravdymilovné a usilující o spravedlnost, a oba usilují o důstojnost, vážnost a dokonalost.

Oba velmi oceňují a bez váhání přijímají za svou podporu humánních ideálů, jako jsou soucit, empatie, úcta k lidským právům, zabezpečení spravedlnosti a poctivosti, a obrana nevinných a slabých před utlačovateli a násilníky.

Všichni jsme nakloněni dobru a podáváme pomocné ruce, zvláště těm v nouzi.

Všichni odsuzujeme bezpráví, pošlapávání práv národů a zastrašování a ponižování lidských bytostí.

Všichni nenávidíme zaslepenost, podvody, lži a překrucování, a hledáme a přejeme si spásu, osvícenství, upřímnost a poctivost.

Ryzí humánní podstata velkých národů Iránu a Spojených států potvrzuje pravdivost těchto tvrzení.

Drazí Američané,

náš národ vždy nabízel svou přátelskou ruku všem ostatním národům světa.

Statisíce mých iránských krajanů žijí mezi vámi v přátelství a míru, a jsou pro vaši společnost pozitivním přínosem. Naši lidé jsou s vámi spoustu let v kontaktu a tyto kontakty udržují i navzdory zbytečným omezením amerických úřadů.

Jak jsem se zmínil, máme společné zájmy, čelíme podobným výzvám a jsme zasaženi utrpeními a strastmi světa.

My, stejně jako vy, jsme zarmouceni stále se zhoršující bolestí a utrpením palestinského národa. Trvalé útoky sionistů činí život oprávněných vlastníků Palestiny stále těžším. Za denního světla, před kamerami a očima celého světa bombardují nevinné bezbranné civilisty, bourají domy, střílí studenty na ulicích a alejích kulomety a vystavují jejich rodiny nekonečnému žalu.

Neuplyne jediný den bez nového zločinu.

Palestinské matky, stejně jako iránské a americké matky, své děti milují a kvůli věznění, zraňování a vraždění svých dětí bolestně truchlí. Která matka by netruchlila?

Sionistický režim vyhnal za 60 let miliony obyvatel Palestiny z jejich domovů. Mnoho z těchto uprchlíků zemřelo v diaspoře a v uprchlických táborech. Jejich děti v těchto táborech tráví mládí a stárnou s nadějí na návrat do mateřské země.

Vy dobře víte, že americká vláda sionistickému režimu opakovaně poskytuje všeobecnou a zaslepenou pomoc, čímž ho povzbuzuje v pokračování jeho zločinů, a brání Radě bezpečnosti OSN, aby ho odsoudila.

Kdo může popřít, že vláda USA nedodržuje sliby a dopouští se bezpráví vůči humanitě?

Vlády jsou tu od toho, aby sloužily svým lidem. Žádní lidé nechtějí stranit utlačovatelům, nebo je podporovat. Ale bohužel, americká vláda pohrdá i veřejným míněním vlastních občanů a zůstává v čele pošlapávání práv palestinského národa.

Podívejme se na Irák. Od začátku americké vojenské přítomnosti v Iráku byly zabity, zmrzačeny nebo vystěhovány stovky tisíc Iráčanů. Terorismus v Iráku roste exponenciálně. Za přítomnosti americké armády v Iráku nebylo pro novou výstavbu z ruin, obnovení infrastruktury nebo zmírnění chudoby uděláno nic. Americká vláda použila záminku zbraní hromadného ničení v Iráku, ale pak se ukázalo, že to byla jen lež a podvod.

Ačkoliv byl svržen Saddám a lidé jsou z jeho odchodu šťastní, bolest a utrpení iráckého národa přetrvávají a dokonce se zvýšily.

V Iráku operuje pod velením současné americké vlády v odloučení od rodin a milovaných lidí 150 000 amerických vojáků. Spousta jich byla zabita nebo zraněna a jejich přítomnost v Iráku poskvrnila obraz amerického národa a vlády.

Jejich matky a příbuzní vyjadřují při mnoha příležitostech nespokojenost s přítomností svých synů a dcer v zemi vzdálené tisíce mil od amerických břehů. Američtí vojáci se často diví, proč jsou do Iráku posíláni.

Považuji za extrémně nepravděpodobné, že byste vy, americký lid, souhlasili s miliardou dolarů, která jde na toto vojenské neštěstí každý rok z vaší státní pokladny.

Drazí Američané,

slyšeli jste o tom, že americká vláda unáší své domnělé nepřátele po celé zeměkouli a z vlastní libovůle je bez soudu nebo nějakého mezinárodního dozoru drží ve strašných vězeních, která zřídila v různých částech světa. Bůh ví, kdo tito zadržovaní lidé ve skutečnosti jsou a jak hrozný osud je čeká.

Zajisté jste slyšeli smutné příběhy z vězení v Guantanámu a Abu-Ghraib. Americká vláda se je snaží ospravedlnit prohlášeními o „válce proti terorismu“. Ale každý ví, že takové chování ve skutečnosti uráží globální veřejné mínění, zjitřuje zášť a tím rozšiřuje terorismus, a kalí obraz USA a jejich důvěryhodnost mezi ostatními národy.

Nezákonné a nemorální chování americké vlády dokonce není omezeno vnější hranicemi. Vy jste každodenními svědky toho, jak jsou pod záminkou „války proti terorismu“ stále více omezována občanská práva ve Spojených státech. Svůj význam rychle ztrácí dokonce i soukromí člověka. Zákonné procesy a základní práva jsou pošlapány. Soukromé telefonáty jsou nahrávány, podezřelí libovolně zatýkáni, někdy i zbiti na ulicích, nebo dokonce zastřeleni.

Nemám žádné pochyby, že americký lid toto chování neschvaluje a opravdu ho odsuzuje.

Americká vláda se nezodpovídá žádné organizaci, instituci, nebo radě. Americká vláda podkopává důvěryhodnost mezinárodních organizací, zejména OSN a její Rady bezpečnosti. Ale já v této zprávě nehodlám vyjmenovat všechny problémy a pohromy.

Legitimita, síla a autorita vlády nepochází z jejích zásob tanků, bojových letadel, řízených střel nebo jaderných zbraní. Legitimita a autorita se zakládá na zdravé logice, usilování o spravedlnost a soucit, a empatii pro všechny lidi. Globální pozice Spojených států bude nejspíš upadat, protože jejich vláda pokračuje v používání síly, zatajování pravdy a v klamání amerického národa ohledně své politiky a metod.

Americký lid je s tímto chováním nepochybně nespokojen a tuto nespokojenost vyjádřil v nedávných volbách. Doufám, že těsně za polovinou funkčního období bude vláda prezidenta Bushe zprávě amerického lidu naslouchat a věnovat jí pozornost.

Mé otázky jsou následující:

Neexistuje lepší přístup k vládnutí?

Není možné dát bohatství a sílu do služeb míru, stability, blahobytu a štěstí všech národů, prostřednictvím spravedlnosti a úcty k právům všech národů, místo agrese a války?

My všichni odsuzujeme terorismus, protože jeho oběťmi jsou nevinní.

Ale může být terorismus potlačen a vymýcen válkou, destrukcí a zabíjením stovek tisíc nevinných?

Kdyby to bylo možné, tak proč už tyto problémy nejsou vyřešeny?

Před námi všemi je smutná zkušenost s napadením Iráku.

Co americkému lidu přináší slepá podpora sionistům ze strany americké vlády? Je politováníhodné, že zájmy těchto okupantů stojí pro americkou vládu před zájmy amerického lidu i ostatních národů světa.

Co udělali sionisté pro americký lid, že se americká vláda cítí zavázána ke slepé podpoře těchto odporných agresorů? Není to proto, že ovládají značnou část bankovního, finančního, kulturního a mediálního sektoru?

Vřele doporučuji, aby, jako důkaz úcty k americkému lidu a humanitě, bylo právo milionů Palestinců na život v jejich mateřské zemi uznáno tím, že se miliony palestinských uprchlíků budou moci vrátit do svých domovů, a že bude budoucnost všech Palestinců a forma jejich vlády určena v referendu. To přinese prospěch všem.

Teď, když má Irák ústavu, nezávislý parlament a vládu, nebylo by lepší přivézt americké důstojníky a vojáky domů, a utratit astronomické vojenské výdaje na Irák ve prospěch a k užitku amerického lidu? Jak dobře víte, spousta obětí Katriny stále trpí, nespočet Američanů stále žije v chudobě a jako bezdomovci.

Rád bych něco řekl také vítězům nedávných amerických voleb:

Spojené státy měly mnoho vlád; některé z nich zanechaly pozitivní odkaz a jiné byly jak Američany, tak ostatními národy zapomenuty.

Tím, že teď ovládáte důležité rameno americké vlády, také budete skládat účty národu a historii.

Pokud se americká vláda chopí nynějších domácích i zahraničních výzev s přístupem založeným na pravdě a spravedlnosti, může napravit některá minulá utrpení a zmírnit část globálního rozladění a nenávisti k Americe. Ale pokud bude pokračovat ve stejném duchu, nebylo by nečekané, kdyby americký lid odmítl i nové vítěze voleb, ačkoliv nedávné volby, místo aby znamenaly vítězství, ve skutečnosti ukazují na neúspěch politiky současné vlády. Tyto problémy byly jasně popsány v mém dopise prezidentovi Bushovi z tohoto roku.

Shrňme si to:

Je možné vládnout na základě úplně jiné podstaty, než je donucování, násilí a bezpráví.

Je možné opravdově naplňovat a podporovat přirozené humánní hodnoty, poctivost a soucit.

Je možné zajistit prosperitu a blahobyt bez napětí, hrozeb, lží nebo válek.

Je možné vést svět k usilování o dokonalost zastáváním svornosti, monoteismu, morálky a duchovna a čerpat z učení božích proroků.

Pak americký lid, který je bohabojný a vyznávající víru pocházející od Boha, překoná všechny překážky.

To, co jsem uvedl, představuje některé mé obavy a znepokojení.

Jsem přesvědčený, že vy, americký lid, budete hrát roli v upevňování spravedlnosti a duchovna po celém světě. Sliby Všemohoucího a jeho proroků budou jistě naplněny, spravedlnost a pravda zvítězí a všechny národy budou žít svůj život v ovzduší plném lásky, soucitu a bratrství.

Americké vládní organizace a úřady by si neměly zvolit nezvratnou cestu. Všichni proroci nás učí, že bezpráví a hříchy nakonec přinesou rozklad a smrt. Dnes je cesta k návratu k víře otevřená a bez překážek.

Všichni bychom měli věnovat pozornost božímu slovu ve svatém Koránu:

„A co týká se toho, jenž pokání činil, uvěřil a zbožné skutky konal, ten snad bude mezi blaženými. Pán tvůj tvoří, cokoli chce, a volí, zatímco pro ně volba není. Sláva Bohu! On vznešenější je než to, co k Němu přidružují.“ (28:67-68)

Modlím se k Všemohoucímu, aby požehnal důstojnosti a úspěchům iránského a amerického národa i všech národů světa.

Mahmúd Ahmadínedžád

Preziden Islámské republiky Irán

29. listopadu 2006

Z anglického originálu Ahmadinejad's letter to Americans na CNN přeložil Erik Sedláček. Děkuji.

Známka 1.0 (hodnotilo 2)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šílené, lidé to dál trpí? Známý právník udeřil na Vojtěcha.28.10.21 09:08 Česká republika 0

Štvrtá vlna fašizace je tady27.10.21 23:28 Česká republika 0

Britská vláda přiznává: dvě injekce a kus vaší přirozené imunity je pryč27.10.21 18:30 Británie 1

Počas Španielskej chrípky 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok27.10.21 18:13 Neurčeno 1

České banky začínají podléhat teroru Green Deal26.10.21 23:01 Česká republika 5

Pravda s očkovacím utrejchem leze na porvch - vláda podepsala likvidační smlouvu26.10.21 19:51 Česká republika 3

Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka26.10.21 18:51 Česká republika 3

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 8

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 16

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
22,16 Kč
Euro
25,72 Kč
Libra
30,46 Kč
Kanadský dolar
17,91 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,13 Kč
100 japonských jenů
19,50 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,56 Kč
100 maď. forintů
7,08 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,37 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 853,07 Kč
1 unce stříbra
532,40 Kč
Bitcoin
1 305 594,54 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 22 922